Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ABD SENATOSU ACZ ?Ç?NDE

Özgen ACAR
27 2008 - Cumhuriyet

!âJÐ="justify">Sal? günü “Soyk?r?mdan kimler zarar görüyor?” ba?l?kl? yaz?m?zda ?sveç parlamentosunun “soyk?r?m” tasar?s?n? reddinin gerçekçi nedenleri ile Ermenistan’a atanacak ABD büyükelçi aday?na Kongre’deki bask?ya dikkati çekmi?tik.

Erivan’daki Büyükelçi John Evans, 1915 olaylar?ndan “soyk?r?m” diye söz edince May?s 2006’da görevden al?nm??t?. Yerine Richard Hoagland aday gösterilmi?, ancak komitede “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmay?nca Ermeni yanl?s? Demokrat Senatör Robert Menendez’in vetosu ile kar??la?m??t?. ABD Ba?kan?, bu kez Marie Yovanovitcz’i aday göstermi?ti. Bayan diplomat da “etnik temizlik” deyip “soyk?r?m” sözcü?ünü a?z?na almay?nca “soyk?r?m” dedirtilmek için manevi bask? alt?na al?nm??t?. Temsilciler Meclisi D??i?leri Komitesi de “Kafkaslar’da durumu” tart???rken, Bakan Yard?mc?s? Daniel Fried de “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmam??, ona da ayn? bask? uygulanm??t?.

Yaz?m?z ?öyle sona ermi?ti: “?imdi de Kongre’deki Ermeni yanl?s? Demokrat senatör ve temsilcilere, Temsilciler Meclisi Ba?kan? Demokrat Nancy Pelosi’ye ek olarak Demokrat Ba?kan Aday? Barak Obama’n?n birkaç yüz bin Ermeni kökenli oy u?runda ‘soyk?r?m’ sözcü?üne destek vermesi Ankara-Erivan-Va?ington ili?kilerine kara bulutlar?n gölgesinin dü?ece?ini gösteriyor.”

Ba?kan?n büyükelçi adaylar?ndan 21’ine komite “onay” vermi?, Yovanovitch’in atamas? bir ay ask?ya al?nm??. Efendim, yaz?l? sorulara verilen yan?tlar gecikti?i için bu aday?n durumu yeterince incelenmemi?mi?! Adaya “soyk?r?m” dedirtmeyi amaçlayan yaz?l? soru sahipleri aras?nda senatör Obama da bulunuyormu?! Koskoca senatörler, iki y?ld?r Erivan’a bir elçi atayamama aczini ya?arken, gerçekte Ermenistan’da acz içinde ya?ayan insanlara daha da eziyet ettiklerini alg?layam?yorlar.

“Soyk?r?m” kavram?n?n bayraktarl???n? Demokratlar yap?yor. Geçen y?l Türkiye’nin tepkisi ile Temsilciler Meclisi’nde “soyk?r?m tasar?s?” yönetimin devreye girmesi ile önlenmi?ti. Kas?m seçiminde Demokratlar?n sandalye say?s?n?n artaca?? ve Obama’n?n ba?kan seçilece?i kan?s? da Türk-Ermeni s?n?r?ndaki ç?kmaz? daha da derinle?tirece?e benziyor.

Tarsus’ta Aziz Pavlos Y?l?

Papa 16. Benediktus’un Haziran 2008-Haziran 2009 tarihleri aras?n? Tarsuslu hem?erimiz Aziz Pavlos’u “anma y?l?” ilan etti?ine de?inmi?tik. Mersinliler geçen hafta Tarsus’ta Aziz Pavlos An?t Müzesi’nin bahçesinde ve kuyusunun bulundu?u alanda tek tanr?l? üç dinin temsilcilerinin de kat?ld??? uluslararas? boyutta bir tören düzenlediler. Türk devlet ve yerel yönetim temsilcileri ile H?ristiyan din adamlar? ve Mersin Müftüsü’nün de konu?malar yapt??? törende bar?? ad?na dualar okundu. Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu ile Antakya Medeniyetler Korosu da dinsel içerikli müziklerin yan? s?ra Yunus Emre’nin “Gel gör beni a?k neyledi” parças?n? da seslendirdi. Kilise de Mersin Foto?raf Derne?i de yöredeki inançlar? yans?tan bir sergi açt?. Ne var ki bu ola?and??? tören medyam?za yans?mad?. Türkiye’de inanç özgürlü?ünün dünyaya tan?t?lmas?nda, turizmde yeni kap?lar?n aralanmas?na olanak sa?layan bu renk-li, çok yönlü tören yitip gitti. Aya?a gelen k?smet tepildi...

Alt?n Post mu Pontus mu?

1980’lerin ba??nda Atina’da iken tarih merakl?s? bir maceraperest ?rlandal? Tim Severin ziyaretime geldi. Yunan mitolojisinin ünlü söylencelerinden “alt?n post” yolculu?una yeniden ç?kmak için, çivi kullanmadan bir ah?ap tekne yapt?rd???n? söyledi. Yaln?zca yelken yard?m? ve kürek çekme ko?ulu ile söylencedeki Argonautlar?n izinde Gürcistan’daki Kolkis’e ula?acak bir deniz yolculu?una haz?rland???n? aç?klad?.

Yunanistan’dan Türkiye’ye kadar olan yolculu?u için baz? kürekçilerle anla?m??t?. ?stanbul’dan sonra Türkiye’de Karadeniz boyunca kürekçilere gereksinimi vard?. Bu konuda yard?m istedi. Tekneyi gördüm. Türkiye’den baz? meslekta?lar? kürekçi olarak ayarlad?m. Yunanistan’dan denize aç?ld?klar?nda da u?urlad?m. Olay ba?ta Yunanistan ve Avrupa’da daha sonra teknenin u?rad??? her Türk liman?nda ola?anüstü ilgi uyand?rd?. Olay National Geographic (NG) dergisinde yay?mland?. Tim’in “?ason’un Yolculu?u” adl? kitab? en çok satanlar listesinde yer ald?.

Söylenceye göre bir kanatl? koç, kaç?rd??? iki karde?ten Helle adl? k?z çocu?unu Çanakkale Bo?az?’nda dü?ürünce buraya Hellespont ad? verilmi?. Friksos adl? erkek karde? Kolkis’e var?nca Kral Aietes’e kanatl? koçun alt?na dönü?en postunu hediye etmi?. Sonra kaptan ?ason, gemi ustas? Argos’a “Argo (h?zl?)” adl? bir tekne yapt?rarak alt?n postu ele geçirmek için ola?and??? maceralar atlatarak Kolkis’e yelken açm??.

?imdilerde Tim’in yerine Yunanlar ayn? teknikle yeni bir yelkenli yap?p ayn? yolu izlemeye heveslendiler. Ne var ki çeyrek yüzy?l önce ilk olaya izin veren Türkiye bu kez, “Pontus hayalini canland?rma” gerekçesiyle kar?? ç?km??. E?er bu karara kar?? ç?kanlar, NG dergisinin Eylül 1985 say?s?na lütfen bir baksalard? Tim’in teknesini gösteren foto?raflarda bol bol ve yaln?zca Türk bayra??n? görürlerdi. O yolculuk ?stanbul’dan ba?lay?p tüm Karadeniz k?y?lar?n? dünyaya tan?tm??t?. Aziz Pavlos y?l?ndan sonra aya??m?za gelip tepilen bir ba?ka k?smet daha...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »