Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN-NATO YAKINLA?MASI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
02 2008 -

="justify">23-29 Haziran 2008 tarihleri aras?nda Ermenistan’da NATO haftas? etkinlikleri gerçekle?tirildi. NATO-Ermenistan aras?ndaki bir dizi görü?menin yap?ld??? hafta boyunca NATO-Ermenistan ??birli?i  Program? çerçevesinde siyasi konular?n yan? s?ra askeri, savunma ve güvenlik konular? üzerinde duruldu.

4l sald?r?lar ile sanal suçlar?n önlenmesi konular? da   mercek alt?na al?nd?.

Bu ba?lamda NATO Genel Sekreter Yard?mc?s? Jean -François Bureau, Ermenistan’da baz? sivil toplum örgütleri ve Erivan Devlet Üniversitesi ö?rencileri ile bir araya geldi. François Bureau, Ermenistan’la i?birli?inin artt?r?lmas? konusunda NATO’nun istekli oldu?unu belirterek, NATO’nun Ermenistan’a yönelik politikalar? üzerinde durdu ve bunlardan biri olan Ermenistan’da demokratikle?me sürecinin h?zlanmas? konusunu dile getirdi. NATO’nun Ermenistan’dan beklentilerini de ele alan Bureau, NATO’nun  Ermenistan’?n demokratik özgürlüklerin yerle?mesi için harcad??? çabay? takdirle kar??lad???n?n alt?n? çizdi. Bureau ayr?ca Ermenistan’?n  NATO’yla olan ili?kilerini daha ziyade bar??? korumaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, çevre koruma programlar?n?n geli?tirilmesi ve askeri konularla s?n?rl? oldu?unu da belirtti.

NATO haftas? etkinlikleri çerçevesinde üzerinde durulan bir di?er husus da Türkiye ile ili?kiler oldu. NATO’nun Ermenistan’?n Türkiye ile olan ili?kilerini normalle?tirmesini destekledi?ini belirten Bureau, bu çerçevede  Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü Dünya Kupas? elemelerinde Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere Erivan’a davet etmesini ve iki ülke aras?ndaki sorunlar?n  görü?ülmesini öngörmesini önemli bir geli?me olarak de?erlendirdi. Bureau ayr?ca NATO’nun üye ülkelerle di?er ülkeler aras?ndaki ili?kilerin iyile?tirilmesi konusuna önem verdi?ini de belirterek Sarkisyan’?n söz konusu davetinin bu ba?lamda önemli bir ad?m oldu?unun alt?n? çizdi. 

NATO’nun Ermenistan’dan beklentilerine bakt???m?zda Türk-Ermeni ili?kileri konusunda yap?c? bir tutum sergilendi?i görülüyor. Ancak NATO’nun Ermenistan’dan beklentilerinin yan? s?ra Ermenistan’?n da NATO’dan baz? beklentileri bulundu?unu söylemek mümkün. Bu ba?lamda Ermenistan’?n, iki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümü konusunda NATO arac?l???yla Türkiye’ye bir anlamda bask? uygulamas? beklentisi içinde oldu?unu dü?ündürüyor. Özellikle Bureau’nun Bireysel Ortakl?k Eylem Plan?’n?n Türk-Ermeni ili?kileri için bir ön haz?rl?k olarak de?erlendirilebilece?ini, Türk  taraf?n?n da yap?c? giri?imleri ile iki taraf aras?nda bir uzla?man?n sa?lanabilece?i yönündeki aç?klamalar? da bu ihtimalleri güçlendiriyor.

Son dönemlerde NATO’nun Ermenistan’a olan ilgisinin artmas? Rusya aç?s?ndan baz? endi?elerin olu?mas?na da ihtimalini yarat?yor. Gelinen noktada Rusya’n?n Güney Kafkasya’da hem önemli hem de tek müttefiki diyebilece?imiz Ermenistan’?n kendi nüfuz alan?ndan ç?kmas? endi?esinin önümüzdeki günlerde iki ülke aras?nda baz? sorunlar?n ya?anmas?na zemin haz?rlama olas?l???n? bulundurdu?u görülüyor. Bu ba?lamda Rusya’yla ili?kiler konusunda muhtemel bir gerginli?in Ermenistan’a olumsuz olarak yans?yaca??n? söylemek mümkün. Bu nedenle Ermenistan’?n Rusya’n?n politikalar?na ters dü?ecek olas? bir ad?m? Ermenistan’a gerçekten de “elektrik, yol ve su” olarak geri dönme ihtimali bulunuyor. Bilindi?i üzere Ermenistan ba?ta güvenlik olmak üzere, petrol ve do?al gaz konular?nda büyük oranda Rusya’n?n deste?i ile ayakta durmakta. Dolay?s?yla iki ülke ili?kilerinde bir gerginli?in Ermenistan’a hem ekonomik hem de siyasi anlamda ciddi s?k?nt?lar ya?ataca?? öngörülüyor. 

Son olarak Ermenistan bir yandan NATO ile olan ili?kileri di?er yandan tarihten günümüze de?i?mez hamisi olan Rusya’ya  ba??ml?l??? nedeniyle kendisini iki ate? aras?nda hissetmeye devam edecek gibi görünüyor. NATO haftas? boyunca Ermenistan bas?n?nda  ç?kan haberler bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Bir yandan Devlet Ba?kan? Sarkisyan’?n Ermenistan’?n NATO’ya kat?lma amac?n?n bulunmad???n?,  ülkesinin Ba??ms?z Devletler Toplulu?u (BDT) çerçevesinde yer alan Kollektif Güvenlik Antla?mas? Organizasyonu (CSTO) içinde  bulunmaktan memnun oldu?unu vurgulamas? ile Bureau’nun  Ermenistan-NATO yak?nla?mas?n?n Rusya’y? hedef almad???n? belirten sözleri iki taraf?nda Rusya’n?n olas? tepkisinden kaç?nmaya özen gösterdiklerini dü?ündürüyor. Ayr?ca Ermenistan’?n NATO’ya üyelik amac?n?n olmad???n? belirtmesi ak?llarda baz? soru i?aretleri uyand?rmakla beraber NATO’ya üyelik amac? bulunmad???n? belirten bir ülkenin NATO’nun bir çok etkinli?indeyer almaya gönüllü olmas?n?n da  kendi içinde çeli?ki yaratt???n? söylemek mümkündür. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »