Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

TÜRK?YE ERMEN?STAN ARASINDA UZLA?MA G?R???MLER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
03 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

="justify">Ermenistan Ba?kan? Serj Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü 6 Eylül’de Erivan’da yap?lacak Türkiye- Ermenistan futbol maç?na davet etmesinin Ermeni bas?n?nda yank?lar? devam ediyor. 

Ye Cumhurba?kan? aday? olan  Vahan Hovannisyan’?n,  Gül Erivan’a geldi?i taktirde protesto gösterileri düzenleyeceklerine  dair sözleri,  gerçekle?ti?i takdirde bu ziyaretin olayl? geçece?inin i?aretini veriyor.  Di?er yandan Ta?naklar?n, hükümet koalisyonunda yer almalar?na ra?men, bazen hükümetten ayr? ve ayk?r? politikalar izledi?inin de kan?t?n? olu?turuyor.

Ancak Türkiye ile ili?kilerde en fazla dikkat çeken konu Sarkisyan’?n 1915 olaylar?n?n incelenmesi için bir komisyon kurulmas?na ilke olarak kar?? olmad???na dair sözleridir. Böyle bir komisyonun kurulmas?, vuku buldu?una kesin nazar?yla bak?lan Ermeni “soyk?r?m”?n?n  da gerçekli?ini tehlikeye atan bir giri?im olarak görüldü?ü için, sadece Ta?naklar?n de?il, halen  Ermenistan’da ba?l?ca muhalefeti olu?turan  eski Ba?kan Ter Petrosyan taraftarlar?n?n da tepkisini çekmi?tir.

Bu tepkilere kar??l?k ba?kanl?ktan ve hükümetten baz? aç?klamalar gelmeye ba?lam??t?r.  Ba?kan?n bas?n sözcüsü Samyel Fermanyan bir olay?n incelenmesini kabul etmenin o olay?n gerçekli?inden ?üphe edilmeyece?inin göstergesi oldu?unu ileri sürmü?tür.  D??i?leri Bakan? Edvard Nalbantyan  çok daha ileri giderek söz konusu komisyonun kurulmas?n?n Ermenistan’?n “soyk?r?m?n” dünya çap?nda tan?nmas? faaliyetlerini engellemeyece?ini ifade etmi?tir.  Ta?nak Partisi sözcüsü ise bu konuda Ba?kan Sarkisyan’dan aç?klama istediklerini ve ba?kan?n söz konusu komisyonun soyk?r?m?n olup olmad???n? saptamayaca??n? sadece soyk?r?m?n çe?itli ayr?nt?lar?n? inceleyece?ini ifade etti?ini bildirmi?tir.

Görüldü?ü üzere Ermeni yetkililer, kuruldu?u takdirde, söz konusu komisyonun bir soyk?r?m?n vuku buldu?unu pe?inen kabul ettikten sonra bu olay?n baz? ayr?nt?lar?n?n incelenebilece?i noktas?nda birle?mekte ve ayr?ca soyk?r?m? tan?tma faaliyetlerine devam edeceklerini de belirtmektedirler. Bu tutumun Türkiye’nin tarihçiler ortak komisyon önerisini i?levsiz hale getirdi?inde  ku?ku yoktur.

Ermen bas?n?nda gözlemlenen bir di?er husus, Ba?kan Sarkisyan’?n Moskova’daki beyanlar?ndan esinlenerek Türkiye’nin s?n?r?n? açmas? ve Ermenistan ile diplomatik ili?ki kurmas?na kar??l?k olarak Ermenistan’?n da tarihçiler komisyonu kurulmas?na raz? olabilece?ine dair ifadelerdir.   Oysa, Türkiye-Ermenistan aras?nda bir uzla?ma olmas? için ciddi gayretler sarf eden Daniel Field ve Matthew Bryza gibi Amerikan D??i?leri Bakanl??? yetkililerinin konu?malar?ndan öngörülen uzla?ma formülünün daha de?i?ik oldu?u, Türkiye’nin Ermenistan’la diplomatik ili?ki kurmas? ve s?n?r?n? açmas?na kar??l?k Ermenistan’?n da Türkiye ile olan s?n?r?n? tan?mas?n?n ve  daha sonra da komisyon kurulmas?n?n öngörüldü?ü anla??lmaktad?r.

?u anda Ermeni bas?n?nda “Büyük Ermenistan” hayallerinin sonu anlam?na gelen Türkiye’nin s?n?rlar?n?n tan?nmas? konusuna hemen hiç de?inilmemektedir. Ancak bu  konu ön plana ç?kt??? takdirde tarihçiler komisyonu kadar tepki çekmesi olas?d?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.