Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GÜZEL B?R FOTO?RAF FAKAT B?R KIRLANGIÇLA BAHAR OLMUYOR

Semih İDİZ
07 2008 - Milliyet

="justify">Anayasa Mahkemesi Ba?kanvekili’nin bile “K?yamet kopacak” öngörüsünde bulundu?u Türkiye’de olumlu haberlere hasret kald?k. Zaman?nda Cumhuriyet’te birlikte çal??t???m Mustafa Balbay’?n serbest kalmas? bu nedenle bizi memnun etti.

˜il;lamalardan aklanaca??na inan?yoruz. Dünya görü?lerimiz farkl? olsa da Mustafa ile ili?kilerimiz hep dostluk çerçevesinde kalm??t?r. Uygar insanlar aras?nda olmas? gereken de budur.
??te bu noktada dün okudu?umuz bir di?er memnuniyet verici habere dayanarak Türk-Ermeni ili?kilerine geçmek istiyorum. Kar??l?kl? olarak yöneltilen a??r suçlamalar, asl?nda birbirine çok benzeyen bu iki milletin geli?tirebilecekleri uygar ili?kileri zehirlemi?tir.
 
Karamsarl??? da??tan foto?raf

Cumhurba?kan? Gül’ü, Azeri ve Ermeni cumhurba?kanlar?n?n koluna girmi? olarak gösteren samimi foto?raf bu karamsarl??? bir an için da??tm??t?r. Cumhurba?kan? Sarkisyan’?n Gül’ü, Türkiye-Ermenistan milli maç? için Erivan’a davet etmesi ise umutlar? beslemi?tir.
Astana’n?n Kazakistan’?n ba?kenti olu?unun 10. y?ldönümünün kutlama töreninde çekilen bu foto?raf, elbette ki, sorunlar?n birden çözüldü?ü anlam?na gelmez. Bu daha çok bir özlemi yans?t?yor. ?ki ülke aras?nda bar?? için at?lan her ad?m?n malum çevrelerden gelecek husumetle kar??lanaca?? ise ortada.
Türkiye’de art?k “Ergenekon bak?? aç?s?” diye tan?mlayabilece?imiz olgu, hem Orhan Pamuk davas?nda, hem de Bo?aziçi Üniversitesi’nde yap?lmas? engellenen “Ermeni Konferans?” çerçevesinde görülmü?tü. O s?rada sahnede olan bu bak?? aç?s?n?n ba?l?ca temsilcilerinin ?u anda Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda olmalar? da tesadüf de?il.
Türkiye’de bu bak?? aç?s?n?n çok say?da destekçisinin olmas?, hatta sözde sosyal demokrat olan ana muhalefet partisinin bile, Derya Sazak’?n ifadesiyle, “Ergenekon avukatl???’na soyunmas? ise sorunun derinli?ini gösteriyor.
Fakat san?lmas?n ki bu tek tarafl? bir sorun. Türkiye’deki Ergenekon bak?? aç?s?n?n Ermenistan’daki kar??t? da “Ta?nak bak?? aç?s?d?r.” Bu intikamc? bak?? aç?s? ise Türklerle Ermeniler aras?ndaki uzla?ma aray??lar?n?n ba? dü?man?d?r. 

Cesur liderlik ?art
Bu yüzden, bu bak?? aç?s?na sahip olan ki?ilerin hem Astana’da ortaya ç?kan foto?raf?n yaratt??? olumlu görüntüyü hem de Türkiye-Ermenistan milli maç? ile ortaya ç?kabilecek dostluk görüntülerini bozmaya çal??aca??ndan ku?ku duymuyoruz.
Bize göre, Ta?naklar bu f?rsat? kaç?rmak istemezler. Dünya kanallar?nda gösterilecek bu maç s?ras?nda mutlaka “Katil Türkler, 1915’in hesab?n? verin” türünden pankartlar açmak isteyecekler.
Türkiye’de oynanacak rövan? maç? s?ras?nda da tribünlerde “Mademki Ermenisin, istemeden vermelisin” türünden pankartlar?n aç?lmas? ise hayal gücünün ötesindeki ?eylerden de?il.
“Bir k?rlang?ç bahara delalet etmez” derler. Onun için Astana’dan ç?kan olumlu görüntünün anlam kazanmas? için iki taraf?n da cesur liderlik sergilemesi gerekecek. Gül ile Sarkisyan bunu yaparlarsa, bu da Azeri-Ermeni ili?kilerine olumlu yans?rsa, tarihe geçerler.
Yoksa, bu foto?raf da unutulup gider. Maçtan da kavga gürültü ç?kar, o kadar.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »