Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TAR?HÇ?LER ORTAK KOM?SYONU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
08 2008 - ERAREN

="justify">Türkiye ve Ermenistan aras?nda uzla?ma giri?imlerinde  Ermenistan’da en fazla itiraz çeken nokta, Ba?kan Sarkisyan’?n 1915 olaylar?n?n incelenmesi için bir tarihçiler ortak komisyonu kurulmas?na kar?? olmad??? hakk?ndaki sözleri olmaya devam ediyor.

o Manoyan  Ermeni “soyk?r?m?n?n” gerçekli?ini sorgulayaca?? için böyle bir komisyona  itiraz ederken, ayn? zamanda   Ermeni  “soyk?r?m?n?n “ tan?nmas?n?n ve Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki di?er önemli sorunlar?n  tarihi de?il siyasi sorunlar oldu?unu belirtmek suretiyle, Ermenilerin tazminat ve toprak taleplerine dolayl? bir ?ekilde gönderme yap?yor. Ermenistan d???nda Ta?nak Partisi’nin Bat? Avrupa için Merkez Komitesi de “soyk?r?m?n” tarihi gerçekli?inin kan?tlanmaya ihtiyac? bulunmad???n?, bu konuda hiçbir taviz verilmeyece?ini, Türkiye dâhil Ermeni “soyk?r?m?n?n”  uluslararas? tan?nmas?n?n Ermeni halk? ve devletinin güvenli?i ve gelece?i için elzem oldu?u belirtilerek, Ermenistan ve Diasporan?n “soyk?r?m” konusundaki ortak tutumunun aç?k, kesin ve müzakere edilemez olmas? gerekti?i belirtiliyor.

Ermenistan’da önemli bir kurulu? olan Soyk?r?m An?t? ve Müzesi’nin direktörü Hayk Demoyan ise tarihçiler ortak komisyonu kuruldu?u takdirde bu gruba kat?lacak olan Türk tarihçilerinin  “soyk?r?m” oldu?una inanalar ve inanmayanlar aras?ndan seçilmesi gerekti?ini ifadeyle daha ?imdiden Türkiye’nin i?ine kar??maya çal???yor.

K?saca 1915 olaylar?n? incelemek üzere bir tarihçiler ortak komisyonu kurulmas? olas?l???n?n  Ermenistan’da milliyetçi çevrelerde ciddi endi?e yaratt??? görülüyor. Buna kar??n, aksini savunan, di?er bir deyimle böyle bir komisyonun yararl? olabilece?ini belirten bir görü?, ?u ana kadar belirtilmemi? bulunuyor.

Di?er yandan bir tarihçiler komisyonu kurulmas? fikri uluslalararas? alanda git gide taraftar toplamaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat? (AG?T) Parlamenter Asamblesi, Astana’da yapt??? ve 3 Temmuz’da sona eren toplant?s?nda kabul etti?i deklarasyonda, üye ülkeler tarihin tart??mal? dönemlerine objektif ve bilimsel ???k tutabilmek amac?yla, o ülkeler taraf?ndan tarih ortak komisyonlar? kurulmas?n?n te?vik edildi?i bildiriliyor. Böylelikle Türkiye’nin 2005 y?l?nda Ermenistan’a yapt??? tarihçiler ortak komisyonu önerisi aç?kça desteklenmi? oluyor.

Bu deklarasyon, ayn? zamanda, üye devletlerin ar?ivlerini tüm ara?t?rmac?lara ve di?er ilgili ki?ilere tam olarak açmas? ça?r?s?nda bulunuyor. Türkiye’nin ar?ivleri aç?k. Ermenistan ar?ivlerin de aç?k oldu?u söyleniyorsa da baz? ki?ilerin baz? ar?ivlerden uzak tutuldu?unu gösteren olaylar var.  Boston’daki Ta?nak ar?ivlerinin ise, esas itibariyle, kapal? oldu?u biliniyor.

AG?T’in yukar?da de?indi?imiz deklarasyonuna, Ermenistan hariç, di?er ülkeler olumlu oy verdiler. Bu durumda benzer bir metnin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve NATO Asamblesi taraf?ndan da kabul edilmesi zor de?ildir. Hatta, uygun bir gündem maddesi alt?nda, Birle?mi? Milletler Genel Kurulu da ar?ivlerin aç?k olmas? yan?nda tart??mal? olaylar için tarihçiler ortak komisyonu kurulmas? fikirlerini içeren bir karar?  kolayl?kla alabilir. 

Ermeni milliyetçi çevrelerinin bu fikirlere kar?? olmaya devam etmesi esasen Güney Kafkas ülkeleri aras?ndaki i?birli?inin d???nda kalm?? olan Ermenistan’? bu kez tarihi ara?t?rmalar konusunda genel olarak kabul edilen normlar? da reddeder duruma dü?ürebilir;  bu da zamanla, halen  üzerinde çok durulan “soyk?r?m” gerçekli?i iddialar? için sonun ba?lang?c? olabilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »