Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AG?T??N KARARI 1915 OLAYLARI KONUSUNDA YEN? B?R BA?LANGIÇ OLAB?L?R M??

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
10 2008 - ERAREN

="justify">Cumhurba?kan? Abdullah Gül 4-7 Temmuz tarihleri aras?nda Kazakistan’a resmî bir ziyarette bulundu. Astana’n?n ba?kent olu?unun 10. y?ldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekle?tirilen törenlerde Orta Asya liderlerinin yan? s?ra Kafkas ülkeleri liderleri de haz?r bulundu.

Ðe Cumhurba?kan? Gül’le Ermenistan Devlet Ba?kan? Serj Sarkisyan aras?nda ya?anan s?cak diyalog oldu. Ancak bu gayriresmî görü?meden daha önemli olan AG?T’in (Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?) 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri aras?nda Astana’da gerçekle?tirdi?i 17. AG?TPA Genel Kurul toplant?s?nda ald??? karar oldu. Bu ba?lamda Türkiye aç?s?ndan oldukça önemli bir geli?me olan AG?TPA’n?n söz konusu karar? üzerinde durulmas?nda yarar vard?r.

So?uk Sava? döneminde Avrupa’n?n bölünmü?lü?ünün sona erdirilmesinin yan? s?ra kat?l?mc? ülkeler aras?nda bar??, güvenlik ve istikrar?n sa?lanmas? ve korunmas? amac?yla 1970’li y?llarda kurulan Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?’n?n, aralar?nda Ermenistan’?n da bulundu?u 56 üyesi bulunuyor.  Dünya çap?nda Birle?mi? Milletler’den sonra ikinci büyük uluslararas? kurulu? olarak de?erlendirebilece?imiz AG?T’in Astana’daki toplant?s?n?n bu y?lki ana temas? “AG?T’te ?effafl?k”t?. AG?TPA’n?n Demokrasi, ?nsan Haklar? ve ?nsani Meseleler Komitesi toplant?s?n?n yap?ld??? s?rada AG?T Genel Kurulu’na Türk heyeti taraf?ndan önemli bir karar sunuldu. Kararda özetle soyk?r?m gibi olaylar?n öncelikle tarihçiler taraf?ndan ar?ivlerde yap?lacak ara?t?rmalar sonucunda tan?mlanmas? ve gerekli görülmesi hâlinde üçüncü ülke bilim adamlar?n?n da söz konusu ara?t?rmalarda yer alabilmesi konular?na a??rl?k verildi. Söz konusu karar tasar?s?na Ermenistan d???nda ret oyu veren olmad?. Böylelikle AG?T Parlamenter Asamblesi, kat?l?mc? ülkelerin, tarihlerindeki ihtilafl? dönemlere objektif ve bilimsel nitelikte ???k tutmak amac?yla, kat?l?mc? ülkeler aras?nda, ilgili tarihî, siyasi ve askerî ar?ivlerde ara?t?rma yürütmek üzere, kendi ülkelerinden, gerekirse üçüncü ülkelerden uzmanlar ve tarihçilerden olu?an ortak tarih komisyonlar?n?n kurulmas?n?  desteklediklerini bildiren bir karar  yay?nland?.

AG?TPA’n?n bu karar? Ermenistan’da Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Gül’ü Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere davet etti?i bir dönemde, özellikle de kamuoyunda Sarkisyan’a yönelik sert ele?tirilerin yer ald??? bir ortamda kabul edildi?i için çok fazla yank? bulmad?. Ancak bu geli?me Ermeni bas?n?nda AG?T karar?n?n Türkiye taraf?ndan çarp?t?ld??? ?eklinde yer ald?. AG?TPA Ermenistan delegasyonu ba?kan? Armen Ashotyan, “Ermeni bas?n?n?n Türkiye taraf?ndan bilinçli olarak propaganda yoluyla yanl?? bilgilendirildi?ini dolay?s?yla AG?TPA karar?n?n Ermenistan ya da Türkiye’ye yönelik de?il AG?T’e üye tüm ülkeleri kapsad???n? ve bu nedenle Ermenistan aç?s?ndan endi?elenilecek bir durum olmad???”n? aç?klamakla yetindi. 

Ermenistan’da ?ubat ay?nda yap?lan devlet ba?kanl??? seçimlerinin ard?ndan ülkenin  çalkant?l? bir dönem geçirdi?ini söylemek mümkündür. Nitekim seçimlere hile kar??t?r?ld??? iddias?yla yap?lan protestolar, hemen ard?ndan ola?anüstü hâl ilan?, ölümler, tutuklamalar ve göz alt?lar?n ya?and??? bir dönemde Ermenistan’da  iç dengelerin durulmaya ba?lad??? bir zamanda Sarkisyan’?n aç?klamalar? ülkede yeni bir kaos ortam?n?n ya?anmas?na neden olmu?tur. Sarkisyan’?n bir yandan Ermeniler için tabu olarak kabul edilen, “Türkiye’nin öne sürdü?ü soyk?r?m konusunun Ortak Tarihçiler Komisyonu taraf?ndan incelenmesi” önerisine ilke olarak kar?? olmad?klar?n? aç?klamas?, di?er yandan sert tepkilerden kaç?nmak için ülkesinin soyk?r?m konusundaki fikirlerinin de?i?medi?i yönündeki aç?klamalar? Türkiye gibi Ermenistan’da da ?a?k?nl?kla kar??lan?yor. Bu nedenle Ermenistan’da muhalefet ve koalisyon partilerinden s?k s?k Sarkisyan’a yönelik sert ele?tiriler geliyor. Dolay?s?yla AG?T’in son Astana toplant?s?nda Sarkisyan’?n konuyla ilgili aç?klamalar?n? ve Türkiye’nin tezlerini destekleyen bir karar almas?, Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde bir ilerleme olarak kaydedilirken, Ermenistan’da ise bir hayal k?r?kl??? yarat?yor.

Türkiye aç?s?ndan bak?ld???nda söz konusu karar AG?T taraf?ndan kabul edilen ilk karar olmas? yönüyle önem arz etmesinin yan? s?ra uluslararas? camiada 1915 olaylar?n?n ara?t?r?lmas? konusunda Türkiye’nin 2005 y?l?ndan beri önerdi?i Ortak Tarihçiler Komisyonu fikrinin bu yolla desteklenmesi bak?m?ndan da önemli bir kazan?m olarak de?erlendirilebilir. Bunun yan? s?ra bu karar?n önümüzdeki dönemde BM, NATO, Avrupa Parlamentosu gibi di?er önemli uluslararas? kurulu?lara da örnek te?kil etme ihtimali bulundu?undan, Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde son dönemde ya?anan olumlu geli?melere katk?da bulunabilir. Ancak karar?n uygulamaya geçirilebilmesi için ba?ta Ermenistan’daki Devlet Ar?ivleri  olmak üzere Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi Ar?ivi ile  Boston'daki Ermeni Ar?ivlerinin de kullan?ma aç?lmas? gerekti?i hususunun da hat?rlat?lmas?nda yarar var. Dolay?s?yla önümüzdeki dönemde Ermeni Ar?ivlerinin aç?lmas? konusunda Ermenistan yönetiminin nas?l bir tutum sergileyece?i merakla bekleniyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »