Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?Y? N?YET GÖSTER?LER? VE ERMEN?STAN

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
11 2008 - ERAREN

="justify">Türkiye Ermenistan’a kar?? iyi niyetini gösterebilmek üzere bu ülkenin ba??ms?zl???n? ilk tan?yanlardan biri olmu? ve bu konuda ABD’den dahi önce davranm??t?r. Buna kar??l?k olarak Ermenistan’?n da Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?mas? beklenmi?se de bu, aradan geçen 16 y?la ra?men gerçekle?memi?tir.

¸;nü tan?mas? beklenmi?se de bu, aradan geçen 16 y?la ra?men gerçekle?memi?tir.

1988 y?l? depremi, Sovyetler Birli?i’nin da??lmas?  ve Karaba? sava?? nedeniyle Ermenistan 1990’l? y?llar?n ba?lar?nda büyük bir ekonomik kriz ya?am??t?r. Türkiye,  Ermenistan’a 100 bin ton bu?day ve bir süre elektrik vermi?tir. Silah kaçakç?l??? olas?l???na ra?men yabanc? uçaklar?n Ermenistan’a insan? yard?m götürmesine müsaade etmi?tir.  Ayr?ca,  Karaba? anla?mazl???nda Azerbaycan’? çekincesiz desteklemek yerine bir tür arac? rolü oynayarak Ermenistan üzerinde bask? da kurmam??t?r. Bu iyi niyet gösterileri, dönemin Devlet Ba?kan? Ter-Petrosyan’?n Türkiye için sarf etti?i baz? ?l?ml? ifadeler d???nda hiçbir sonuç vermemi?tir.

Ermenistan Karaba? d???ndaki, ba?ta Kelbecer olmak üzere Azerbaycan topraklar?n? da i?gal etmeye ve bu arada Nahcivan’da Türk s?n?r?na birkaç kilometre mesafedeki Sederek’e sald?rmaya ba?lay?nca Türkiye bu iyi niyet gösterilerine son vererek Ermenistan ile olan kara s?n?r?n? ve  hava sahas?n? kapatm??t?r.  ?ki y?l sonra, baz? telkinlere uyarak ve yine iyi niyet çerçevesinde olarak, hava sahas?n? Ermeni uçaklar?na açm??t?r. Bu arada Ermenistan vatanda?lar?na s?n?rda vize verilmesi sonucunda çok say?da Ermeni Türkiye’ye gelip kaçak olarak çal??mas?na da göz yumulmu?tur. Bu ki?ilerin yapt??? bavul ticaretinin veya Türkiye’de kazand?klar?n? Ermenistan’a göndermeleri Ermenistan ekonomisi için küçümsenmeyecek bir gelir te?kil etmi?tir.

Türkiye, soyk?r?m iddialar?n?n yaratt??? birçok soruna ra?men Ermenistan’a kar?? bir husumet politikas? gütmemi? ancak daha önce hüsrana u?rad??? için,  Ermenistan’a kar?? bu tür iyi niyet gösterilerinde bulunmaktan da vazgeçmi?tir. 1998 y?l?nda ba?kan seçilmesinden sonra Robert Koçaryan’?n Türkiye’ye kar?? izledi?i sert politika ise iki ülke aras?nda herhangi bir olumlu geli?meyi imkâns?z k?lm??t?r.

Serj Sarkisyan ise ba?kan olduktan sonra Türkiye ile bir  uzla?maya varmaya istekli görülmü? ancak bunun için somut baz? iyi niyet gösterilerinde bulunmak yerine,  Türkiye Cumhurba?kan? milli tak?mlar kar??la?mas? için Erivan’a davet etmekle Türkiye’den  bir kez daha iyi niyet gösterisi yapmas?n? istemi?tir.

Ermenistan’daki baz? olaylar bu davetin iki ülke ili?kilerinde bir geli?me sa?lamaktan ziyade baz? iç politika mülahazalar?yla yap?lm?? oldu?unu dü?ündürmektedir.

Serj Sarkisyan ba?kanl?k seçimlerinde yüzde ellinin üzerinde oy alm?? olmas?na ra?men halen ciddi sorunlarla kar?? kar??yad?r. Seçimleri izleyen günlerde eski Devlet Ba?kan? Ter-Petrosyan taraftarlar?n?n düzenledi?i gösterilerin kolluk güçleri taraf?ndan zor kullan?larak da??t?lmas?, bu operasyonda on ki?inin ölmesi, çok say?da tutuklama yap?lmas?, medyaya bir tür sansür uygulanmas?, daha sonra Avrupa Konseyi ve baz? ülkelerden gelen tepkiler kar??s?nda mevzuatta liberalli?i amaçlayan de?i?iklikler yap?lmas?, ancak halen çok say?da ki?inin hapiste olmas?,  bir süreden beri Ter-Petrosyan taraftarlar?n?n yeniden gösteriler yapmalar? ve nihayet ekonomideki bozulma e?ilimleri ve fiyat art??lar? Sarkisyan’? güç duruma sokmu?tur.

Bunlar?n  sonucu olarak Ermenistan Devlet Ba?kan?n?n ivedi bir ?ekilde kamu oyunu etkileyecek bir giri?ime ihtiyaç duydu?u ve bu çerçevede Türkiye Cumhurba?kan?n?  Erivan’daki milli maça davet etti?i anla??lmaktad?r.

Bu davet, Ta?naklar ve Ter-Petrosyan taraftarlar? hariç, Ermenistan kamuoyunda, Türkiye’de de oldu?u gibi, olumlu yank?lar yaratm??t?r.

Serj Sarkisyan, Gül’ün olas? bir ziyaretine ek olarak, anlaml? bir taviz vermeden Türkiye’nin s?n?rlar?n? açmas?n? da sa?larsa bu kendisine,  ?u s?rada çok ihtiyaç duydu?u prestiji sa?layacak ve ayr?ca sokaklara dökülmekte olan muhalefetin de gerilemesine neden olacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »