Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ÖN ?ARTSIZ

Oktay EKŞİ
18 2008 - Hürriyet

="justify">METEHAN Demir bir süredir kendi haline b?rak?lm?? olan Türkiye -Ermenistan ili?kilerinin bir dönemeç arifesinde oldu?u izlenimi veren bir geli?meyi kamuoyuna duyurdu: ?ki ülke temsilcileri bir süredir ?sviçre `de gizlice görü?üyorlarm??.

Dileriz ba?ar?ya da ula??rlar.

Gerçi haberde baz? temel bilgiler yok. Örne?in, görü?melerin amac? ve kapsam? ne imi? belli de?il. Ama genel olarak ili?kileri iyile?tirme, örne?in Türkiye `nin 14 y?ld?r kapal? tuttu?u s?n?r?n aç?lmas?, Türkiye taraf?ndan uygulanan ekonomik ambargonun kald?r?lmas?, iki ülke aras?nda diplomatik ili?kilerin ba?lat?lmas?, Türkiye `de kaçak ya?ayan ama Türk hükümetinin ho?görüsü sayesinde dokunulmayan Ermenistan vatanda?? 60 bin kadar Ermeni `nin durumunun legalize edilmesi gibi konular?n hedef al?nd??? tahmin edilebilir.

Asl?nda Ermenistan `?n bu ili?kileri `normalle?tirmeyi` çok istedi?i, Amerikan hükümetinin de Türkiye `ye ikide bir bu yönde telkin -hatta bask?- yapt??? bilinmeyen bir ?ey de?il.

Ermenistan Cumhurba?kanl??? `na ?ubat 2008`de Serzh Sarkisyan seçildikten sonra bu yönde yeni ad?mlar at?lmas? ihtimali güçlenmi?ti. Çünkü yeni cumhurba?kan?n?n, Ermenistan siyasetinin ?ahin kanad?n? temsil edenlerin sözcüsü bir önceki Cumhurba?kan? Robert Koçaryan `dan daha ?l?ml? bir tav?r sergilemesi beklenmekteydi.

Gerçi Serzh Sarkisyan`?n Koçaryan döneminde Ba?bakan iken yani 27 Ekim 2007`de ABD `de verdi?i bir mülakatta Türkiye hakk?nda pek de yumu?ak bir dil kullanmad??? bilinmekteydi. Örne?in söz konusu mülakatta aynen;

`Yan?m?zda soyk?r?m? kabul etmeyen bir kom?u bulundu?u sürece huzur içinde olmam?z beklenemez. Onlar (Türkler ) sadece soyk?r?m? inkár etmekle kalm?yorlar, Ermeni s?n?r?n? da kapal? tutuyorlar. O nedenle biz uygar ve normal ili?kileri kabul etmeyen bir kom?uya sahibiz. Biz ya?ad???m?z yeri kendi iste?imizle seçmedik. Biz uzun as?rlar hatta binlerce y?l boyunca orada (Türkiye `de) ya?am?? oldu?umuzun bilincindeyiz. Önümüzdeki binlerce y?l boyunca da orada ya?amam?z gerekti?inin fark?nday?z. Ama bunu kom?ular?m?z da anlamal?. (...) Soyk?r?m bugün Türkiye s?n?rlar? içinde olan Bat? Ermenistan `da meydana geldi.(...) O insanlar kendi yurtlar?ndan soyk?r?m nedeniyle ayr?lmaya mecbur kald?` demekteydi.

Sadece bu beyanlar söz konusu olsa sorun de?il der geçersiniz. Oysa 23 A?ustos 1990 tarihli `Ba??ms?zl?k Bildirgesi `nde de Ermenistan `?n `Osmanl? Turkiyesi ve Bat? Ermenistan `da 1915`te meydana gelen soyk?r?m?n uluslararas? düzeyde tan?nmas?n? Ermenistan Cumhuriyeti `nin de görev kabul etti?i` bildirilmektedir.

Bayra??nda Türkiye `nin A?r? Da?? `n? kendi ülkesine ait gösteren, bir ba?ka deyi?le Türkiye Cumhuriyeti topraklar? üzerinde gözü oldu?unu aç?kça ilan eden bir kom?udan söz ediyoruz.

Hem bunlar? resmen ilan eden, Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki s?n?r? belirleyen anla?may? resmen kabul etti?ini söylemeye yana?mayan, hem de `Türkiye ile normal ve uygar ili?kiler kurmay? amaçlayan görü?meler için hiçbir ön ?art ileri sürmedi?inden` dem vuran bir kom?u...

Böyle bir kom?u ile yap?lan ikili ve gizli görü?meler nereye varacak, bekleyelim bakal?m.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »