Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?Ç BARI?I SA?LAYAMAYAN TÜRK?YE BÖLGESEL BARI?A KATKI YAPIYOR

Semih İDİZ
21 2008 - Milliyet

="justify">Türkiye kendi içinde toplumsal bar??? sa?lamakta zorlan?rken, bölgesel bar?? ve istikrara katk?s?n? giderek art?r?yor. Bunu da herhalde “Klasik Türk ?ronileri” hanesine yazmak gerekiyor. Bu aç?dan bir “ufuk turu” yapacak olursak ?öyle bir genel görüntü ç?k?yor ortaya.

übalar art?k dünya kamuoyunca biliniyor. Türkiye’nin Lübnan’da istikrar sa?lanmas?na dönük somut katk?lar? da bölgede biliniyor ve takdir ediliyor.
Bu arada, Ankara’n?n bu hafta içinde ABD ve ?ran’dan pe? pe?e gelen üst düzeyli yetkilileri a??rlamas? da bu ortamda, haliyle büyük ilgi çekti. Washington ile Tahran’?n diyalog aray???na girdikleri bir dönemde gerçekle?en bu ziyaretlerin dikkatleri tekrar Türkiye üzerinde yo?unla?t?rmas? do?al.

Genel görüntü olumlu
Bu arada, Ankara’n?n, yine bu hafta içinde, ?srail’le çok yönlü bir enerji ve ileti?im hatt? projesi için önemli bir ad?m atmas? da, Türkiye’nin artan bölgesel rolünün alt?n? ba?ka bir aç?dan çizdi. Rusya’n?n da ?imdi bu projeye ilgi duymas? bunun bir di?er somut göstergesidir.
Öte yandan, geçen hafta Paris’te yap?lan “Akdeniz ?çin Birlik” zirvesi, çok tarafl? giri?imler ve projeler aç?s?ndan bu bölgede Türkiye olmadan ba?ar?l? olunamayaca??n? ortaya koydu. AB çerçevesinde ?imdi “Karadeniz ?çin Birlik” fikirleri ortaya at?l?yor ki, Türkiye yine i?in oda??na oturtulan ülkelerden biri.
Di?er yandan -Kuzeyi ve Güneyi ile- Irak’la ili?kilerimiz yeni ve olumlu bir mecraya girerken, Ermenistan’la ili?kilerimizde de umut veren sinyallerin gelmesi bu olumlu genel görüntüyü daha da peki?tiriyor.

Kafkasya’n?n istikrar?
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt? projesinin gerçekle?mesinden sonra, bu kez Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi için gelecek hafta yap?lacak temel atma töreni de, Türkiye’nin Güney Kafkasya’n?n istikrar? ve kalk?nmas? aç?s?ndan önemini bir kez daha ortaya koyacak. 
Ermenistan’?n bu temel gerçe?i art?k göz ard? edemedi?i de zaten, Erivan’dan en üst düzeyden yans?yan diyalog aray??lar?nda görülüyor.
Bu genel olumlu görüntüde, ku?kusuz, Türkiye’nin diyalo?a dayanan ve bölgesel istikrar ile bar??? ön planda tutan yakla??m?n?n önemli bir rolü var. Ancak, bölgemizdeki konjonktürel geli?meler de, “kolayla?t?r?c?” ve “uzla?t?r?c?” olan güvenilir bir oyuncuya duyulan ihtiyac? ortaya ç?karm?? bulunuyor.

Türkiye’nin yükselen profili
Bu oyuncunun Türkiye oldu?u art?k net ?ekilde görülmeye ba?land?. Nedeni ise bizce malum. Türkiye, Irak ve ?ran konular?nda, s?kça iddia edilenin aksine, ABD’nin dümen suyuna girmedi. Ayn? ?ekilde ?srail konusunda da ?ran’?n veya Arap ülkelerinin dümen suyuna girmedi.
Her zaman kendince do?ru olan? yapt?. Bu yakla??m?n temelinde de, bölgesel istikrars?zl???n Türkiye’nin ç?karlar?yla uyu?mad??? anlay??? yat?yordu. Bu yakla??m?n bölge için de do?ru olan yakla??m oldu?u ?imdi aç?kça görülmeye ba?land?.
Olumlu ve yap?c? tutumu ve giri?imleri sayesinde bölgesel profili bu ?ekilde yükselen Türkiye’nin bir de iç bar???n? sa?lay?p anlams?z kavgalardan ar?narak refah?n? art?rd???n? dü?ünün. Hayal etmesi güç gibi geliyor ama o günlerin de fazla ileride olmad???na inanmak istiyor insan.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »