Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

B?Z?M ERMEN?LER

Altemur KILIÇ
21 2008 - Yeniça?

!âJÐ="justify">1915’de Birinci Dünya Sava?? esnas?nda, Osmanl? Devleti taraf?ndan Ermeni’ye soyk?r?m? yap?ld? iddias?, Türkiye’de, iç sorunlar?n artmas? ve iktidar?n gev?emesi oran?nda gittikçe art?yor! Ermeni Diasporas?n?n (d??ar?daki Ermeni topluluklar?n?n) Amerika’da, Fransa’da vb iç siyasette oy potansiyeli ve lobilerinin faaliyetleri yetmiyormu? gibi, kendi içimizdeki soyk?r?m? iddialar? ve baz? sözde ayd?nlar?n; Bask?n Oran, Halil Berktay, Elif ?afak, Orhan Pamuk’un destekleriyle, bütün dünyada, “soyk?r?m? yap?ld?” anlay??? adeta kaziye hükmü oldu! Hrant Dink’in öldürülmesiyle bu iddia ivme kazand?! D??ar?daki “diasporaya” içerdeki baz? Ermeni yazarlar? ve “Ermeni Muhipleri Diasporas?”da kat?ld?... Bu diasporada, Etyen Mahçupyan ve Eseyan, Sevan Ni?anyan gibilerden ba?ka bizim libo?lar da var!
19. as?rda Türkiye üzerinde oynanan “Büyük oyunun” bir parças?, Osmanl?y? y?kmak için Kürtlerle Ermenileri kar?? kar??ya getirmekti... Sonralar? bu de?i?tirildi; Ermenilerle Kürtleri, Türklere kar?? birle?tirdiler! Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti’ni zay?f dü?ürmek ve Türkiye’yi bölmek, Ermenistan’a toprak ve tazminat vermek istiyorlar! Ermeni soyk?r?m? da “Ergenekon i?iydi” derlerse ?a?may?n... O zaman iktidarda Ergenekonun kökeni “?ttihat ve Terakki” vard? ya!

Ermeni dostlar?m
Çok Ermeni dostlar?m, s?n?f arkada?lar?m vard?. Hepsi bu vatana yürekten ba?l? ki?ilerdi hele, Atatürk’ü çok severlerdi. Ve aram?zda, Soyk?r?m?ndan söz etti?imizi hat?rlamam. Bir s?n?f arkada??m Arto Ayvazyan, 40 y?l Amerika’da ya?ad?ktan sonra, bana mükemmel Türkçesiyle yazd??? mektupta “Ne yapt?n?z güzel Türkçemize” diye hay?flan?yordu... Amerika’dayken, onun evine gider annesinin yapt??? yemekleri yer, çok keyiflenirdik! Arto’nun iki o?lu kucaklar?m?za oturur, bize “amca” derlerdi. Daha sonra büyüdüklerinde, gene Artolara gitti?imizde, art?k bize “amca” demiyorlar, ters ters bak?yorlard?! Arto “Bakmay?n bu b?zd?klara, bunlar?n kan?na girmi?ler, beyinlerini y?kam??lar! Onlar bizim aram?zdaki sevgiyi ne bilirler” diye dert yan?yordu!
Arto’nun o?ullar?n?n de?i?iminde, Ermeni-Türk ili?kilerinin nas?l de?i?ti?inin, de?i?tirildi?inin ?ifresi var...

Tesadüf mü? Hrant Dink “zehirli Türk kan?” diyebildi ve Etyen Mahçupyan kar?? cephede hizmetlerine devam ediyor, adeta h?nç al?yor... ?imdi bir de Sevan Ni?anc?yan ç?kt?! Hani, ?u Türk as?ll? e?inin ba??ndan a?a??ya barsa??n? temizleyen, d??k? döken, sözde entelektüel “ö?retim üyesi” ! Ve aralar?ndaki ayd?n olmaya yak??mayan tesanüte bak?n; Etyen efendi bu olay? mazur gösteriyor, Murat Belge gibi onu savunuyor! Herhalde ortak davaya zarar gelmesin diye... Velhas?l, ayd?n olman?n ortak zemini de bir kavanoz d??k?!
Bu “d??k?” olay?ndan önce Ni?anyan Efendi Ne?e Düzel’e (ba?ka kime olur ki)Atatürk hakk?nda neler söylüyor:

“Atatürk, mutlak iktidar? terk edebilirdi, ama etmedi. Memlekette her meydana heykelini diktirme i?iyle ?ahsen ilgilendi. Bu putla?t?rma hâlâ süren bir ’kültürel-siyasi’y?k?m getirdi... Cumhuriyet, ’gerçek laikli?i’getirmedi.? Bizde laiklik tasfiye hareketiydi. Dinin, devletin mutlak gücünü k?s?tlama potansiyeli ’laiklikle’yok edilmek istendi. Çünkü amaç laiklik de?il, mutlak iktidard?... Emperyalizme kar?? sava?t???m?z yönünde hayret verici görü?ü, 1960’larda Do?an Avc?o?lu ve Mihri Belli icat etti. Asl?nda Kurtulu? Sava??, Türkiye-Yunanistan sava??d?r... Cumhuriyet diktatörlü?ün kod ad?d?r. Cumhuriyete demokrasi için de?il, ?ah?s diktatörlü?ü için geçildi.”
Ni?anyan profesördür a?z?na geleni söyleyebilir... Tabii bu herzeleri tart??mak bile abes... Ama bunlar? bir “Türk” Ermeni söyleyince, faturas? bütün Ermenilere ç?k?yor. Tan?d???m Ermeniler de çok rahats?z oldular...

Bizim güzel Ermenilerimiz
Soner Yalç?n “Bizim güzel Ermenilerimiz” ba?l?kl? yaz?s?nda, Türklü?e ba?l? ve ülkeye çe?itli sahalarda hizmet eden Ermenilerimizi saym??! Ama bir ?eyde yan?l?yor: Hrant Dink öldürüldükten sonra, cenazesindeki “Hepimiz Ermeniyiz” pankart? ve slogan?, ülkede baz? kesimlerde Ermeni kar??tl???n? tahrik etti!

Varl?k Vergisi ve 6/7 Eylül olaylar?, sadece Ermenilere kar?? de?il, Yahudilere, Rumlara kar?? anlams?z, haks?z ve sonunda Türkiye’ye zarar veren olaylard? ama buna ra?men ço?u Ermeniler, Museviler hatta baz? Rumlar, Türkiye’ye ba?l?l?klar?n? kaybetmediler!

Bizim Ermenilerimiz
Bizim güzel Ermenilerimiz saymakla bitmez: filmlerin Horoz Nuri’si Vahi Öz’ü, Türk sinemas?n?n sevimli, iyiliksever tonton amcas? Nubar Terziyan’?, Ye?ilçam’?n en s?cak bakan garsonu Sami Hazinses’i, bir dönemin jönü Turgut Özatay’?, güldüren, kantolar?yla herkesi e?lendiren Toto Karaca’y?, Kirkor Cezveciyan yani Kenan Pars’?, musiki alan?nda “Sen a?lama”, “Haydi gel benimle ol”, “Kavaklar” gibi onlarca ?ark?m?z?n bestecisi Onno Tunç’u... ve Garo Mafyan’? unutabilir miyiz?.. Mine Ko?an ve daha da eskiler... Mesela udi Hrant, Bimeciyan, dünyaya kendisini Türk olarak tan?tan sevgili Ara Güler!

Ve de MHP’de de Ermeniler vard?; Levon Panos Daba?yan, 1969 senato seçimlerinde aday olmu?tu! Yass?ada’da, ko?u? arkada??m ?elefyan. Dans hocam?z Panoysan...
Ve Atatürk’ün dil dan??manlar?ndan Agop Dilaçar ve niceleri!
Allah onlarla ve Kürt karde?lerimizle aram?za nifak sokanlar?n belas?n? versin!

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »