Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

OBAMA ?SOYKIRIM? VAAD?N? YER?NE GET?R?RSE A?IR BEDEL ÖDER

Muhammed NUREDDİN
21 2008 - Radikal

="justify">Obama’n?n ABD ba?kan? olma ihtimali Ankara’ya Ortado?u politikalar? aç?s?ndan umut verse de, Ermeni meselesi Türkleri huzursuz ediyor. Obama 1915 olaylar?n? ‘soyk?r?m’ olarak tan?rsa, ikili ili?kilere büyük zarar verir

>seçimlerini bekliyor. Cumhuriyetçi aday McCain’in ba?ar?l? olmas?, mevcut Amerikan politikalar?n?n temel hatlar?yla sürmesi anlam?na geliyor. Demokrat aday Obama’n?n kazanmas?ysa, baz? politikalar?n de?i?mesine yol açacak
Obama’n?n siyahi kimli?i, Türkiye’de, ABD’nin Irak ve Afganistan’dakiler gibi Ankara’yla ba?lant?l? politikalar?na kar?? bir nebze sempati ve umut yaratt?. Obama’n?n demokratik e?ilimi, Cumhuriyetçilerinkinden güçlü olabilir. Obama bu aç?dan, Türkiye’deki reformlar? ve AB üyeli?ini daha fazla destekleyen aday olabilir. Hiç ku?kusuz Irak’tan çekilmeye ve ?ran’la ?arts?z müzakereye haz?r olmas? da Türkiye’yi rahatlatacak ve üzerindeki Amerikan bask?s?n? hafifletecek.
Di?er yandan, ABD’deki ba?kan adaylar? oy almak için içerideki bütün gruplara vaatlerde bulunmalar?yla biliniyor, fakat Beyaz Saray’a geldiklerinde gerçeklerle yüzle?ip daha gerçekçi oluyorlar. Obama en hassas konuda, yani Ermeni meselesinde Türkiye’nin öfkesini çeken vaatlerde bulunuyor.
Demokrat aday, ABD’deki Ermeni lobisine 1915’te ya?anan katliamlar? ‘soyk?r?m’ olarak tan?may? vaat etti. Birçok kimse ABD yönetiminin, Türkiye’ye birçok dosyada bask? yapmak için ‘soyk?r?m’ meselesini kulland??? görü?ünde. Herkes geçen sonbaharda ‘soyk?r?m’ tasar?s?n?n Senato’dan nas?l geçti?ini ve Bush yönetiminin son anda müdahale edip Demokratlar? geri ad?m atmaya ikna etti?ini hat?rl?yor. Belki de bunun kar??l???nda Ankara, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle ba?lant? kanallar?n? açt?. McCain, Obama’n?n vaadiyle mücadele ba?lam?nda “Tehlikeli bir co?rafyada esasl? bir müttefiki k?zd?rmak anlams?z” diyor.
1915’te ya?ananlar?n soyk?r?m olarak tan?nmas? meselesi, Türk siyasetini hâlâ uykusuz b?rak?yor. AKP politikalar?n?n bu konunun tart???lmas? için sa?lad??? aç?l?m ortam?na ra?men, Türk resmi tutumu ?u ana dek varl???n? sürdürdü. AKP, bütün ar?ivleri ara?t?racak ve nihayetinde ya?anan?n soyk?r?m olup olmad???n? karara ba?layacak bir tarihçiler komisyonu kurulmas? ça?r?s? yapm??t?. Bu öneri Bush yönetiminin deste?ini al?yor, fakat Ermeni taraf? gerçeklerin aç?k oldu?u ve daha fazla ara?t?rmaya de?il, siyasi karara ihtiyaç duydu?u yakla??m?ndan hareketle bu ça?r?y? reddediyor. Mesele Türkiye’yle Ermenistan aras?ndaki ili?kileri de hâlâ gölgeliyor. ?öyle ki, soyk?r?m meselesini ikili ili?kilerden ay?rmak mümkün de?il. 1915 olaylar?n?n soyk?r?m olarak tan?nmas?, tazminat ve toprak talep edilmesi anlam?na geliyor. Erivan hâlâ Ermenistan’?n baz? topraklar?n?n Türkiye içinde bulundu?unu ifade ediyor. Ermenistan’?n bu tutumundan vazgeçmesi, Ankara’n?n ili?kileri iyile?tirme ve diplomatik ili?kiler kurma ko?ullar?ndan biri.
Türk yorumcular Obama’n?n ‘soyk?r?m’? tan?mas?n?n, Türkiye’nin tarihini gözden geçirmesine ve Ermenistan’la ili?kilerini düzeltmesine hiçbir faydas? bulunmayaca??n? dü?ünüyor. Obama’n?n ?srar? Türk-Amerikan ili?kilerine de a??r bir darbe vuracakt?r. Türkiye’ye ‘çantada keklik bir NATO üyesi’ olarak bak?lmas?, bölgesel bir güç, hatta uluslararas? alanda yer almaya ba?layan bir aktör oldu?unu ispatlam?? bir ülke aç?s?ndan do?ru de?il. Amerikan politikalar? sebebiyle iki taraf aras?ndaki köprüler kopmad?ysa da, Türkiye’nin kendisi gibi anahtar bir ülkeyi kaybetmenin faturas?n? Washington’a çok iyi aç?klamas? gerek. Acaba Obama’n?n vaadi bir seçim f?rsatç?l???ndan m? ibaret, yoksa Demokrat aday seçilirse vaadini yerine getirip iki ülke aras?nda kalan köprüleri de y?kacak m?? (Lübnan gazetesi Sefir, Beyrut Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Direktörü, 3 Temmuz 2008)

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »