Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ALAMETE B?ND?K AMA NEREYE G?D?YORUZ?

Sedat SERTOĞLU
21 2008 - Ak?am

="justify">DI? politikada hareketli haftalar ya??yoruz. Bir yandan Suriye-?srail, bir yandan Filistin-?srail, bir ba?ka yandan ?ran-ABD ve yine bir ba?ka yandan Türkiye-Ermenistan ili?kilerindeki hareketlenmenin tam göbe?inde ya??yoruz. Tabii KKTC ile Güney K?br?s aras?ndaki ili?kileri de unutmayal?m. AB ile ili?kilerde de hareket var.. Sa?olas?n Fransa.. Ve tabii asla unutmamam?z gereken Türkiye-Irak ili?kilerinde ya?anmakta olanlar...

Hareket iyidir. Ne demi?ti büyüklerimiz: “Nerede hareket, orada bereket..” Bir tür “kar???k dondurma” olma durumlar? var yani. Her ili?kiden bir parça var i?in içinde. “Sonuna erdirebilirsek, bu tür ili?kilerin oda??nda bulunmak iyi bir ?eydir.” Ülkenin uluslararas? itibar?n? art?r?r..

Ama erdiremezsek i?te o zaman “yalan olma” durumu ile kar??la?mak olas?l??? vard?r ve bizim D??i?leri’nde kimi isimler, bu kadar aç?lman?n “sanc?l? süreçleri” de beraberinde getirebilece?ini dü?ünüyor.

Örne?in, Ankara’n?n Ermenistan’la ili?kilerin geli?tirilmesi görü?meleri. Ama bu ülke Azeri topraklar?n?n i?galini sürdürdükçe nas?l mümkün olacak? Azeri dostlar?m?z ne diyorlar bu i?e? Sonra, Ermenilerle yap?lan toplant?lardan Azeri dostlar?m?z? ne ölçüde haberdar ediyoruz? Kald? ki Ermeniler soyk?r?m iddialar?n? Türkiye’ye kabul ettirmek için ABD’de bu kadar çal???rken nas?l olacak bu i??

Suriye-?srail görü?meleri henüz gerçekle?medi. Yani bir masan?n çevresinde kar??l?kl? daha oturmad?lar. Taraflar birbirleri ile bizim üzerimizden konu?uyorlar.

?ran’a gelince, Washington’un yeni aç?l?m? gerçekle?irse, bu, ABD D??i?leri Bakan? Rice’?n Bush’un yard?mc?s? Cheney’i yendi?ini gösterecektir.. Peki ?ran de?i?ecek mi? Zor... “Kar???k dondurma veya ortaya kar???k salata durumlar?..” Bakaca??z...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »