Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KOM?U GÜRC?STAN?DA PARLAMENTO SEÇ?MLER?

Oya EREN
05 2008 -

="justify">Gürcistan’da 21 May?s 2008 tarihinde gerçekle?tirilen Parlamento Seçimlerinin galibi iktidardaki Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Bu sonucun Türkiye için önemi malum.

­ ekonomik alanda da i?birli?i projelerine imza at?lm??t?. Bölge güvenli?i ve Güney Kafkasya’daki istikrar ad?na Türkiye’yle birlikte ad?mlar atan ve Türkiye’yi stratejik bir ortak olarak gören Gürcistan’daki seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekle?mesi önemliydi.

Gürcistan’daki muhalefet partileri seçimden önce seçimlere hile kar??t?r?laca?? iddialar?n? gündeme getirmi?ler ve aç?k ve ?effaf bir seçim sürecinin ya?anaca??ndan ?üphe duyuldu?unu belirtmi?lerdi. Parlamento seçimleri ayr?l?kç? bölgeler Abhazya ve Güney Osetya d???nda Gürcistan’?n bütün bölgelerinde gerçekle?ti. Seçime 9 siyasi partinin yan? s?ra 3 seçim blo?u da kat?ld?.

Siyasi huzursuzluk, ayr?l?kç? tehditler ve Rusya'yla siyasi gerginli?in ya?and??? bir dönemde parlamento seçimi Gürcistan halk? için daha da bir önem kazand?. Cumhurba?kan? Saaka?vili seçimden önce yapt??? aç?klamada birlik ve beraberlik ça?r?s? yaparak, "Dü?man?m?z seçim sürecini karma?aya ve iç çat??maya dönü?türmek istiyor" dedi. Gürcü liderin bu sözleri, Rusya'n?n her türlü ayr?l??? kötüye kullanaca?? imas? olarak de?erlendirildi. Bilindi?i gibi Gürcistan'dan ayr?lmak isteyen Abhazya ve Güney Osetya'ya, Rusya destek veriyor. Gürcistan'?n Saaka?vili yönetimindeyken NATO'ya kat?lma çabalar? da Rusya’yla ili?kilerin bozulmas?na neden oluyor.

Saaka?vili partisinin seçim kampanyas?nda halka ekonomik geli?me ve daha fazla i? imkan? sözü verdi. Ancak bu sözleri d??ardan yard?m almadan tutmas?n?n zor oldu?u yap?lan yorumlar aras?nda. Muhalefet, Saaka?vili'yi geçen y?l sokaklara dökülen muhalefet taraftarlar?n? bast?rmak için güvenlik kuvvetlerini yollamas? nedeniyle otoriter bir yönetim kurmakla suçluyor ayr?ca i?sizlik ve yolsuzlukla mücadelede ba?ar?s?z kald???n? savunuyor.

21 May?s’ta yap?lan ve iktidardaki Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüzde 59,9 oy oran?yla sonuçlanan parlamento seçimlerinin ard?ndan muhalefet partileri büyük çapta hile ve usulsüzlükler yap?ld???n? ileri sürdüler ve seçimin yenilenmesini istediler.

Binlerce protestocu seçimin ard?ndan seçimlere hile kar??t?r?ld??? gerekçesiyle parlamento önünde gösteri yapt?. Seçim sonuçlar?n?n me?ru oldu?unu savunan Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili, muhalefete diyalog ça?r?s? yapt? ancak muhalefet lideri Levan Gaçeçiladze, ba??nda bulundu?u koalisyonun yeni parlamentoyu boykot edece?ini aç?klad?.

Yabanc? gözlemciler de, seçimlerin uluslararas? standartlara tam olarak uymad???n?, ancak yine de Ocak ay?ndaki cumhurba?kanl??? seçimleri ile k?yasland???nda ilerleme oldu?unu vurgulad?. Bu sonuçlar, Cumhurba?kan? Saaka?vili'nin elini güçlendirerek parlamento ço?unlu?u sayesinde, radikal reform gündemini hayata geçirebilece?i olas?l???n? do?uruyor. Saaka?vili’nin, 21 May?s 2008 tarihinde yap?lan genel seçimlerden sonra iktidar?n? güçlendirerek Abhazya ve Güney Osetya’y? yeniden Gürcistan’?n bir parças? haline getirmesi ayr?ca NATO ile AB kap?lar?n? açabilmek için bu iki bölgeye kar?? güç kullanmas? ihtimali yüksek görünüyor.

Gürcistan'?n siyasi birli?ini, toprak bütünlü?ünü ve egemenli?ini her zaman destekleyen Türkiye, Abhazya ve Güney Osetya sorunlar?n?n bar??ç?l yöntemlerle çözüme kavu?turulmas?n? savunan tavr?n? koruyor. Gürcistan’?n dünyaya aç?lan penceresinin art?k Türkiye oldu?unu vurgulayan, seçimlerden zaferle ayr?lan iktidardaki Milliyetçi Hareket Partisi’nin lideri ve Devlet Ba?kan? Saaka?vili’nin iktidar?n? kuvvetlendirmesiyle Türkiye-Gürcistan ili?kilerinin daha da sa?lamla?aca?? a?ikar. Bölgesel projeler ve i?birli?i anla?malar? önümüzdeki dönemde de iki ülke ili?kilerine damgas?n? vuracak gibi görünüyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »