Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMENSTAN'DAN GÜL'E MİLLİ MAÇ DAVETİ

Oya EREN
14 2008 -

Türkiye-Ermenistan ilişkileri geçtiğimiz hafta içerisinde iki ülke arasında önemli diplomatik gelişmelerin yaşanması nedeniyle gündemde yer tutan başlıklardan biri oldu.

 

îccedil;evesinde Ermenistan ve Türkiye Milli Tak?mlar? Erivan'da kar??la?acaklar. ?ki ülke milli tak?mlar?n?n kar??la?malar? kurayla belli olmu? ve ard?ndan bu kar??la?maya Türkiye hükümetinden bir yetkilinin gidip gitmeyece?i gündeme gelmi?ti. Bunun üzerine Ermenistan Devlet Ba?kan? Serge Sarkisyan Abdullah Gül’ü Erivan’da yap?lacak Türkiye-Ermenistan futbol maç?na davet edece?ini aç?klad?. Ermeni bas?n?nda büyük yank? yaratan bu haber Türkiye’de de iki ülke aras?nda kurulabilecek yeni bir diyalog imkan? olarak nitelendirildi.

 

Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Gül’ü Erivan’daki maça davet edece?ini aç?klamas?n?n yan? s?ra ayn? tarihte önemli bir aç?klamas? daha oldu. Sarkisyan 1915 olaylar?n?n incelenmesi için bir komisyon kurulmas?na ilke olarak kar?? olmad???n? belirtti.

Türk Hükümeti 2005 y?l?nda 1915 olaylar?n?n incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulmas? önerisini o tarihte Ermenistan Devlet Ba?kan? olan Koçaryan’a bir mektupla bildirmi? fakat bir yan?t alamam??t?. Sarkisyan ise i?te bu önerinin de?erlendirilebilece?ini ve ortak komisyon fikrine kar?? olmad?klar?n? söyleyerek Ermenistan’daki muhalefet lideri Ter Petrosyan ve taraftarlar?n?n da tepkisini çekti. Serge Sarkisyan, bu aç?klamalar?n?n ard?ndan Ter Petrosyan taraftarlar?n?n yan? s?ra ayn? zamanda Ta?nak Partisi yetkililerinin de ele?tirilene maruz kald?. Bu ele?tirilerin ard?ndan Devlet Ba?kan? ve hükümet yetkilileri, komisyonun kurulmas?n?n soyk?r?m olup olmad???n? de?il, soyk?r?m?n çe?itli ayr?nt?lar?n? incelenmesine yarayaca??n? ve söz konusu komisyonun Ermenistan’?n “soyk?r?m?” dünya çap?nda tan?nmas? faaliyetlerini engellemeyece?ini vurgulad?lar.

Geçen hafta (5 Temmuz 2008 tarihinde) Astana’n?n ba?kent olu?unun 10. y?l dönümünün kutlamalar? nedeniyle Cumhurba?kan? Gül, Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev ve Ermenistan Cumhurba?kan? Serge Sarkisyan bir araya geldiler. ?lk kez bir araya gelen liderler çizdikleri bar?? tablosuyla bölgede yak?n dönemde olumlu geli?melerin gerçekle?ebilmesi yönünde umut verdiler. Liderlerin bir arada oldu?u saatlerde Ermenistan Cumhurba?kanl??? Bas?n Merkezi’nden Dünya Kupas? Eleme Grubu’nda ba?kent Erivan’da oynanacak Türkiye-Ermenistan milli maç?na Cumhurba?kan? Gül’ün davet edildi?i bildirildi. Cumhurba?kan? Gül taraf?ndan da “sembolik bir ba?lang?ç” olarak de?erlendirilen bu bulu?man?n ard?ndan iki ülkede de kapal? olan Türkiye-Ermenistan kara s?n?r?n?n aç?lmas?, diplomatik ili?kilerin ba?lamas? gibi konular gündeme geldi. Öyle ki Ermenistan Devlet Ba?kan? Sarkisyan, Gül’ü maça davet etmesi ve ortak tarih komisyonu kurulmas?n?n mümkün oldu?unu söylemesi nedeniyle kendisine yap?lan ele?tirilere yan?t verirken kapal? olan s?n?r?n aç?lmas?na ve diplomatik ili?ki tesis edilmeden ortak tarih komisyonunun bir sonuca ula?amayaca??na de?indi.

Son olarak Ermenistan Devlet Ba?kan? Sarkisyan’?n, Türkiye ve Ermenistan milli tak?mlar?n?n Dünya Kupas? Eleme Grubu’nda Erivan’da yapacaklar? maç? birlikte izleme davetinin Cumhurba?kan? Gül’e resmi olarak ula?t??? ö?renildi. Davetin nas?l de?erlendirilece?i merak konusu olmaya devam ediyor. Fakat Ermenistan Devlet Ba?kan?’n?n iki ülke aras?nda normal ili?kilerin tesisinden ba?ka bir alternatif olmad??? ve Türkiye ile taze bir ba?lang?ç için bu maç?n bir f?rsat olabilece?i yönündeki aç?klamalar? umut verici olsa da Ermenistan’?n iyi niyetini, ataca?? somut ad?mlarla göstermesi gerekiyor. Türkiye’yi tüm dünyada soyk?r?mla suçlamaya, “Büyük Ermenistan” hayali nedeniyle Ermenistan anayasas?ndaki ba??ms?zl?k bildirgesinde Türkiye’nin do?usundan “Bat? Ermenistan” olarak bahsetmeye ve dolay?s?yla Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?mamaya devam eden Ermenistan’?n, ataca?? olumlu her ad?m, Türkiye taraf?ndan da olumlu kar??l?k bulacakt?r. Soyk?r?m iddialar?na ve Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?mamas?na ra?men ba??ms?zl???n? ilan etti?i tarihten beri Türkiye’nin Ermenistan’a kar?? sergiledi?i iyi niyet ad?mlar? ve Ermenistan’a kar?? dü?manca bir politika gütmemi? olmas? bunun en önemli kan?t?.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »