Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GÜL, M?LL? MAÇ ?Ç?N ER?VAN?A G?TMEL??

Mehmet Ali BİRAND
22 2008 - Hürriyet

!âJÐ="justify">6 Eylül’de, Türk Milli tak?m? Erivan’da Ermenistan ile Dünya Kupas? eleme maç? yapacak. Ermenistan, Cumhurba?kan?n? maça davet ediyor. Ankara henüz ne karar verece?ini saptamad?. Bu karar, sadece D??i?lerine b?rak?lamayacak kadar önemlidir ve do?ru ad?m at?lmas? durumunda hem önemli aç?l?mlar? beraberinde getirebilir, hem de Uluslararas? alanda Türkiye’ye prestij sa?lar.

Eminim fark?ndas?n?zd?r.

Bir süredir, Ermenistan?n yeni Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan Cumhurba?kan?m?z Gül’ü Erivan’a davet ediyor. Nedeni de, 6 Eylül günü  Türkiye-Ermenistan aras?nda oynanacak olan, Dünya Kupas? eleme maç?.

Ankara henüz karar?n? verebilmi? de?il.

D??i?leri Bakanl??? henüz bir görü? vermedi.

           

Tahmin edebilece?iniz gibi, konu Ermeni Cumhurba?kan? taraf?ndan davet edilmek ve Erivan’a gitmek olunca baz?lar?n?n tüyleri diken diken oluverdi. Ku?ku ve kayg?lar? art?verdi. Milliyetçilik heyecan? etraf? sard?.

 “Olamaz böyle ?ey. Türk Cumhurba?kan? en büyük dü?man?m?z?n ba?kentine gidemez” diyenlerden...

 “Cumhurba?kan?m?za küfür ettirmemeliyiz...Suikast yaparlar...Yumurta atarlar...” diyenlere kadar, etrafa korku salanlar?n say?s? art?verdi.

Oysa, so?ukkanl? ?ekilde dü?ündü?ümüzde, Cumhurba?kan? Gül’ün Milli maça gitmesi son derece yerinde bir karar oldu?u görülecektir.

                                      *                               *                                  *

Türkiye’nin Uluslararas? alandaki s?k???kl???n? sizlere uzun uzun anlatmama herhalde gerek yok.

Soyk?r?m iddialar?, özellikle bat? dünyas?n?n büyük bölümünde kabul edilmi? durumda. Üstelik bu iddialara kar??, elle tutulacak ve inand?r?c?, etkili hiçbir giri?im yap?lam?yor.

Ankara sadece zaman kazanmaya çal???yor.

Bunu gerçekle?tirebilmek için de, Uluslararas? Bilim adamlar?nda olu?turulacak bir tarihçiler komisyonu kurulmas?n? önerdi. Ermenilerin hiç istemedikleri bir öneri. Zira onlara göre, Soyk?r?m giderek kabul görmektedir, yeni bir Komisyon kurup , kendilerine  göre olu?mu? bu “gerçe?in ” tehlikeye at?lmas?na hiç gerek yoktur.

Hem Türkiye, hem de Ermenistan Uluslararas? kamuoyuna oynuyorlar. Mümkün oldu?unca ?irin görünmek, hakl? görünmek ve bu ?ekilde kendi görü?lerini kabul ettirmek istiyorlar.

??te böyle bir ortamda, Ermenistan Cumhurba?kan?, ister taktik deyin, isterseniz bir yak?nla?ma jesti deyin, Erivan davetini ortaya att?.

?imdi soruyorum:

Gitmek mi daha do?ru olur, yoksa gitmemek mi ?

                                            *                                     *                                    *

Önce en kolay?ndan ba?layal?m.

Gitmemek, kimseyi ?a??rtmayacakt?r.

Ermenilerin, Türkiye hakk?nda yaymaya çal??t?klar? ve do?rusu bir çok ülkede de kabul edilen görüntü aynen ?öyle: 

Tepeden bakan, büyük gücünü küçücük Ermenistan üstünde kullanan, s?n?r kap?s?n? kapatarak cezaland?ran, Ermenilere kötü muamele etmi?, çok say?da Ermeni’nin ölmesine neden olmakla kalmam??, Soyk?r?m yapmas?na ra?men hiçbir ?eyi kabul etmeye yana?mayan bir ülke.

Bu imaja sahip oldu?umuzdan dolay?, Erivan’a gidilmedi?i taktirde kimse ?a??rmayacakt?r. Ankara’dan beklenen budur.

Erivan’?n aç?l?mlar?n? eliyle itip reddeden ülke…

                                *                           *                                *

Cumhurba?kan? Gül, daveti kabul edip Erivan’a giderse, i?te o zaman insanlar ?a??racaklard?r. Beklenmeyen bir jest oldu?undan dolay?, Ermenilerin anlatt?klar?ndan çok Türkiye’nin söyleyeceklerine daha fazla kulaklar?n? açacaklard?r.

 

Belki de ilk defa, Türkiye’nin gerçekten iyi niyetli bir yakla??m benimsedi?ini dü?üneceklerdir.

Belki de ilk defa, Uluslararas? Komisyon önerisinin samimiyetini göreceklerdir.

Türkiye’nin amac?n?n Ermenistan’? h?rpalamak de?il, aksine uzla?? aramak oldu?u izlenimi yayg?nla?acakt?r.

Bir de Türk Milli tak?m?n? dü?ünün...

Ne olursa olsun, olumsuz bir ortamda oynayacaklar? maçta Cumhurba?kanlar?n? tribünde görmek onlara ekstra bir moral ve destek verecektir.

Üstelik, bu tip geli?meler ne kadar tiyatro unsuru ta??rsa ta??s?n, gerçekten de Türkiye-Ermenistan yak?nla?mas?na, Soyk?r?m iddialar?yla ilgili bir çözüm bulunabilmesine, hiç de?ilse bir diyalog ba?lang?c?na da yol açabilir.

Spor, diplomatik ili?kilerde daima rol oynam??t?r. Müsabakalar, anla?malarla sonuçlanan diplomatik temaslar?n ba?lang?c? olmu?tur.

Bu f?rsat , ucuz milliyetçilik gösterisine dönü?türülüp, kaç?r?lmamal?d?r.

Üstelik, Cumhurba?kan? Gül, bu f?rsat? en iyi kullanabilecek yetenekte bir insand?r.

Sonunda beklentilerimizden hiçbiri gerçekle?mese dahi, Ermenistan’?n yapt??? bu davet  reddedilmemelidir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »