Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SARI GEL?N

Nazmi ÇELENK
22 2008 - Tercüman

="justify">Eylül ay?n?n ilk haftas? s?cak geçecek. Eylül ay?n?n 6’s?nda Ermenistan ile Türkiye aras?nda 2010 Dünya Kupas? elemelerindeki ilk maç oynanacak. Bu arada hat?rlatay?m, “Hepimiz Ermeni’yiz” diyenler hangi tak?m? tutacak?

Wn’a 12 puan verenler için ilginç maç olacak. Öte yandan 6-7 Eylül olaylar?n?n y?ldönümü. Milli galeyan ve duygusal halk tepkisi olarak adland?r?lan üzücü hadiseleri geride b?rakarak, Ermenistan ile Türkiye aras?nda oynanacak olan milli maç her iki ülke aç?s?ndan dönüm noktas? olabilir. 6-7 Eylül olaylar?n?n arkas?ndaki komplo gibi her iki ülkenin ayn? gruba dü?mesi de uluslararas? komplo plan?m? acaba.
Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki problemleri her iki ülke verece?i kararla çözüme ula?t?ramaz. ?ki ülke, “Biz her konuda uzla?t?k” dese bile, üç ve dördüncü ülkelerin tavr? bir anda görü?melerin seyrini de?i?tirebilir. Ankara, Azerbaycan’? bir kenara b?rak?p, Erivan yönetimi ile antla?ma imzalayamaz. Türkiye Ermenistan ile sorunlar? konu?mas? için, Azerbaycan, Ermenistan sorunlar?n?n tamamen ortadan kalkmas? laz?m ki, bu da bugünkü ?artlarda mümkün de?il. Kald? ki Erivan hala ate?kesi provoke etmek için her yolu mubah say?yor. Da?l?k Karaba? sorunu var Türkiye 1993 y?l?nda Karaba? i?gali nedeniyle Ermenistan s?n?r?n? kapatm??t?.
Asl?nda soru be? ülkeyi kaps?yor. Görü?meler ve s?n?r?n aç?lmas? için yap?lan ?s?nma turlar?n? di?er ülkeler yak?ndan takip ediyor çünkü Rusya, Azerbaycan ve ABD sorunlara direkt ba?l? ve çözümünde olu?acak tablo hayati menfaatleri ile ilgili.
Türkiye, Ermenistan s?n?r?n? açarsa, kapanmas?na sebep olan Azerbaycan’?n tepkisi ne olur? Ya da nas?l kar??lar? Çok kar???k. Kan?mca Erivan hükümeti Bakü yönetimi ile tüm sorunlar?n? çözmeden Ankara ile masaya oturmas? mümkün görünmüyor, tabi buna Rusya’n?n da onay vermek kayd?yla. Asl?na bakarsak ABD ve Rusya, Azeri petrollerinden pay kapmak için Ermenistan’? kullanarak Azerbaycan’a bask? uyguluyorlard?. Ermenistan ise y?llar?n verdi?i kin ve hainlik ile sava?a olumlu bakt?.ve Azerbaycan topraklar?n?n yüzde yirmisini i?gal alt?nda tutuyor.
Bana göre Ermenistan i?gal etti?i topraklardan çekilir, Türkiye ve Azerbaycan aras?nda 60 km’lik koridor aç?lmas?na izin verirse sorunlar?n büyük k?sm? hallolabilir, ancak görünen o ki diplomasi ile sorunlar?n çözümü imkans?z. Azerbaycan yönetimini uluslar aras? alanda elini güçlendiren AKPM’nin 2005 y?l?nda kabul etti?i madde var. ayr?ca 30 ?ubat 1992 y?l?nda AG?T toplant?s?nda Karaba?’?n Azerbaycan topraklar? oldu?unu kabul etmi?ti.
Konunun çözümüne pasif yakla?an Rusyad?r. Bu yazd?klar?m.Türkiye Ermenistan sorununun Azerbaycan k?sm?.
Ermenistan, Türkiye s?n?r?n? tan?m?yor, Toprak bütünlü?üne sayg? göstermiyor. Türkiye, Erivan yönetimini, Azerbaycan ile sorunlar?n? halletmesi için bask? yapmal?, sonras?nda s?n?rlar?n aç?lmas?n? konu?al?m demelidir. Ermenistan, terör örgütü PKK’ya iki adet kamp tahsis etmi?tir. Öncelikle terör yuvalar?n?n faaliyetlerine son verdirmeli ve elemanlar?n? Türkiye’ye teslim etmelidir. Bu konuda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplanma y?l? aç?l?? konu?mas?nda belirtti?i gibi “?ki ülkenin ç?karlar?ndan ziyade dünya kapitalistlerinin,ekonomik ç?karlar?na göre halledilmek istenen mesele Kars antla?mas?yla en do?ru çözüm ?eklini buldu. As?rlardan beri dost ya?ayan iki halk?n dostluk ba?lar? memnuniyetle tekrar kuruldu” Atatürk meseleyi seksen alt? y?l önce özetlemi?. Kapitalistlerin ç?kar?na göre bölge ?ekillenmek isteniyor.Bu ?ekillenmeyi Türkiye bozabilir.Ancak Ermenistan i?gal etti?i topraklardan ön ?arts?z çekilmeli.da?l?k Karaba? için AG?T, M?NSK grubunun ald??? karalara uymal?d?r ve uygulamal?d?r.
Di?er bir çözüm yolu ise Azerbaycan her türlü riski göze alarak bir gece ans?z?n i?gal alt?ndaki topraklar?n? geri alacak. Sonra buyurun Da?l?k Karaba?’? konu?al?m diyecek.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »