Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TÜRK?YE-ERMEN?STAN ?L??K?LER?NDE SON GEL??MELER

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
23 2008 - ERAREN

="justify">Son dönemlerde Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde ya?anan geli?meler iki ülke aç?s?ndan kritik bir dönemece do?ru gidilmekte oldu?unun sinyallerini vermeye devam ediyor.

onu’na (RF) yapt??? bir ziyaret s?ras?nda Ermenistan’?n Türkiye ile ili?kilerini normalle?tirmek için istekli oldu?unu, bu ba?lamda Dünya Kupas? elemelerinde Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere Erivan’a davet etmek istedi?ini ve Türkiye'nin Tarihçiler Ortak Komisyonu önerisini ön ko?ulsuz diplomatik ili?ki kurulmas? ve s?n?rlar?n aç?lmas? halinde destekleyece?ini aç?klamas? Türk ve Ermeni bas?n?n?n yan? s?ra uluslararas? kamuoyunda da yank? bulmu?tu.

Ba?kan Sarkisyan’?n aç?klamas? Ermenistan’da baz? a??r? milliyetçi gruplar, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri taraf?ndan tepkiyle kar??lan?rken Türk bas?n?nda ise bu davet genelde s?cak kar??lanm??t?. Uluslararas? kamuoyunun da olumlu de?erlendirdi?i bu aç?klaman?n ard?ndan Erivan’?n resmi davetinin Türkiye’ye ula?mas? dikkatlerin bu kez Türkiye’ye çevrilmesine neden oldu. Sarkisyan’?n “Türkiye ile yeni bir ba?lang?ç” ad? alt?nda yapt??? bu aç?l?m? bir yandan ba?ta ABD ve ?ran olmak üzere baz? ülkelerin Türkiye-Ermenistan ili?kileri konusunda arac? olmas? ihtimalini gündeme getirirken di?er yandan Ermenistan’da baz? a??r? milliyetçi gruplar ile muhalefetin tepkisini çekmesi yönüyle kendisinin zor durumda kalmas?na neden oldu.

Türk bas?n?nda ise baz? kö?e yazarlar? Türkiye’nin bölgedeki “abi rolünü” üstlenerek söz konusu davete kat?lmas? gerekti?ini belirtirken baz? di?er yazarlar ise Cumhurba?kan? Gül’ün bu davete kat?lmas?n?n Türkiye için Ermeni tezlerini kabul etmek anlam?na gelece?ini ve bunun Türkiye için bir kay?p olaca?? yönünde çe?itli fikirler beyan ettiler. Gelinen noktada söz konusu davete henüz resmi bir cevap verilmemi? olmakla beraber Cumhurba?kan? Gül’ün  23-24 Temmuz tarihleri aras?nda Kars’a yapaca?? ziyaret Ermenistan bas?n?nda yeniden bir hareketlili?e neden olmu?tur. Ermeni bas?n? Cumhurba?kan? Gül’ün Kars ziyareti s?ras?nda Ani Harabeleri’ni de ziyaret edecek olmas?n? Türkiye taraf?ndan Ermenistan’?n yeni bir ba?lang?ç teklifine verilen olumlu bir yan?t olarak yorumlam??t?r. 
 
Öte yandan Türkiye-Ermenistan aras?ndaki yak?nla?man?n bir di?er boyutu da ABD ve ?ran  ekseninde ya?anmakta. Buna göre ABD ve ?ran, Türkiye-Ermenistan ili?kileri konusunda arabuluculuk rolünü üstlenmekte ve bu konuda bir dizi giri?imde bulunmaktad?r. Özellikle ?ran D??i?leri Bakan? Manuçehr Motteki'nin Ankara ziyareti s?ras?nda Türk-Ermeni ili?kilerinin normalle?tirilmesi konusunda Ermenistan D??i?leri Bakan? Edward Nalbantyan ile bir görü?me yapt??? yönündeki haberler bu iddialar? do?rular niteliktedir. Tüm bu geli?meler aras?nda göz önünde bulundurulmas? gereken bir di?er husus da ABD-?ran-Türkiye-Ermenistan ekseninde ya?anan dolayl? etkile?imdir. Bir bak?ma Türkiye’nin ?ran-ABD ili?kileri konusunda üstlendi?i b tür arabuluculuk rolünün Türkiye-Ermenistan ili?kileri söz konusu oldu?unda ?ran ya da ABD’ye geçmesi bölge ülkelerinin ç?karlar?n?n birbiri ile ne ölçüde ba?lant?l? oldu?unu göstermesi bak?m?ndan önemlidir.

Türkiye-Ermenistan aras?nda ya?anan bu geli?melerin Azerbaycan boyutunun da göz önünde bulundurulmas?nda yarar vard?r. Azeri bas?n? iki ülke aras?ndaki bu yak?nla?maya pek s?cak bakmazken Ermenistan’da özellikle de Ta?nak Partisi taraf?ndan yap?lan baz? aç?klamalar Azerbaycan taraf?n?n tepkisine neden olmaya devam ediyor. Ta?nak Partisi’nin Türkiye-Ermenistan aras?nda olas? bir yak?nla?man?n Karaba? sorununu da önemli ölçüde etkileyece?ini ve Türkiye’nin Ermenistan’la ön ko?ulsuz diplomatik ili?ki kurulmas? önerisini kabul etmesinin Ermenistan’? Karaba? politikalar?nda önemli de?i?ikliklere götürece?ini belirtiyor. Bu da Azerbaycan’?n Türkiye-Ermenistan aras?nda ya?anan geli?meleri dikkatle izlemesine neden  oluyor.   

Sonuç olarak Eylül ay?nda Cumhurba?kan? Gül’ün Erivan maç?na gidip gitmeme konusunda verece?i karar?n iki önemli sonuç do?uraca?? ?imdiden a?ikârd?r. ?lk olarak Cumhurba?kan? Gül’ün Erivan’a gitmesinin ba?ta Ermenistan’daki a??r? milliyetçi gruplar, muhalefet ve diaspora olmak üzere, bir çok kesim üzerinde ?a?k?nl?k yarataca??n? söylemek mümkündür. Ku?kusuz bu ad?m?n iki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümü konusunda Türkiye’nin ne kadar istekli oldu?unu uluslararas? kamuoyuna göstermesi ve Türkiye’nin bölgede uzla?mac? bir politika izledi?ini bir kez daha ortaya koymas? bak?m?ndan olumlu bir etki yaratacakt?r.  Di?er yandan Cumhurba?kan? Gül’ün bu davete olumsuz cevap vermesinin ise son dönemlerde iki ülke aras?nda ya?anan geli?melerde daha önce oldu?u gibi, Viyana Ermeni-Türk Platformu (VAT),  Tarihçiler Ortak Komisyonu, Türk-Ermeni Bar??ma Komisyonu (TARC) giri?imleriyle benzer ?ekilde dönem dönem ortaya at?lan ancak ço?unlukla bir arpa boyu yol almadan sona eren bir giri?im olarak tarihte yer almaktan öteye gidemeyece?ini söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »