Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BA?IRAN TESADÜF!

Necati DOĞRU
23 2008 - Vatan

="justify">Cumhurba?kan? Abdullah Gül de `milli maç? izlemek` için Ermenistan `a gitmeli. Ermenistan Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan ile dost-dü?man bütün dünyaya ça?r? yapmal?: Kan? kanla y?kamazlar.

àsize="2">?ki millet dost olmal?.

Necati Do?ru ile Masis Kürkçügil daima karde? kalmal?. 1968`de üniversite ö?rencisiyken nas?l `Hakkari `ye azg?n Zap ?rma?? üzerine bebeler ve gelinler bo?ulmas?n diye gençlik köprüsü yapmaya gittilerse` ?imdi de `Türk ve Ermeni halk? aras?nda dostluk köprüsünün kurulmas?`na çaba harcamal?lar. Hrant Dink `in katilleri bulundu, cezalar?n? çekiyorlar. Onlar? Hrant Dink `i vurmaya azmettiren bir çete, örgüt, Ergenekon , Susurluk her neyse o da dibine kadar, köküne kadar gidilerek bulunmal?. Kenarda, kö?ede, kuytuda, karanl?kta hiç kimse kalmamal?.

Ölçü ?udur:

Hrant Dink `in e?i ve çocuklar? `Evet adalet yerini buldu, babam?z?n katillerini devlet buldu ve hepsini ortaya ç?kard?` deyinceye kadar herkes hesap vermeli. ??te eski Trabzon Jandarma Alay Komutan? Albay Ali Öz de `Hrant Dink `in öldürülmesinde bilinçli ihmali bulundu?u` iddias?yla mahkemeye ç?kt?.

Sorguland?.

Kimseye imtiyaz yok.

Ayr?cal?k olmamal?.
***

Her anlamda demokrasi.

Ekonomide de sonuna kadar demokrasi. Ku?kusuz herkes denetlenmeli, kimseye ayr?cal?k yap?lmamal?. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB ), Ankara Ticaret Odas? (ATO ) da denetlenmeli. Nitekim Devlet Denetleme Kurulu , TOBB ve ATO dahil 16 meslek kurulu?unun `hesaplar?n?n incelenmesi` için harekete geçti.

AKP `yi ele?tirenler listede.

Devlet Denetleme Kurulu `nun hesaplar?n? inceleyece?i kurulu?lar aras?nda iktidara borazanc?l?k yapmayan bildi?i do?rular?, gördü?ü yanl??lar? her zaman dile getiren TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu ile Ankara Ticaret Odas? Ba?kan? Sinan Aygün de var. Rifat Hisarc?kl?o?lu , Sinan Aygün gözalt?na aln?nca onu sahiplenerek `dik durma soylulu?unu` da sergilemi?ti.

Ba??ran tesadüf!

Neden ?imdi?

Dik duranlar inceleme k?skac?na al?n?yor. Bir okuyucum hat?rlatt?. 20 gün üst üste yazm??t?m. U?ur Kartal adl? bir Hazine Ba?kontrolörü`nün `paran?n pe?ine dü?erek` yazd??? bir raporu yay?nlam?t?m. Bu rapora göre, Maliye Bakan? Kemal Unak?tan `?n o?lunun sahibi oldu?u AB G?da San . ve Tic. A? `de santral memuru olarak çal??an 20 ya??ndaki Sedat Güngörmü?`e Tekel `e kullan?lm?? makine satan ?irketin temsilcisinden 30 bin dolar para gönderilmi?ti. Gariban santral memuru da `Bu para bana de?il benim patronuma gönderildi` demi?ti. Devlet Denetleme Kurulu bu olay? incelemeye almam??, konu unutulup gitmi?ti.

Herkes denetlenmeli!
?mtiyaz olmamal?.
Ayr?cal?k bitmeli.

*****

Çal?k `lamac? göster ci?erini!

Sana Mevlân`n?n Mesnevi `sinden `gül ile bok böce?i` hikâyesindeki `gülün yöntemini` uygulayaca??m. Dinle, biraz cehaletin k?r?ls?n. Gül , bok böce?ini pis kokuyor, çevreyi rahats?z ediyor diye bahçesine almaz. Ben de seni bahçeme almayaca??m. Yaz?m?n alt?nda küçük kutuda cevab?n? her gün alacaks?n. `K?br?s gitti gidiyor...` yaz?s?n? yalan yanl?? c?mb?zlayarak kö?ene ta??y?p, benim yaz?mdan da `AKP ya?c?l??? ve Ba?bakan borazanl??? yapma imkân?` ç?kartm??s?n.

Görevin bu!
Bunun için para al?yorsun.
Seni milyarlara bo?uyorlar.

Sen yazmaya ba?l?yorsun, gazete 100 bin okur kaybediyor. Sana o maa?? ve 500 milyar lira transfer paras?n? muhalefet partisine ve benim gibi `her iktidar kar??s?nda e?ilmeyip dik duran kalemlere` düzeysiz küfürlerle öfkelenme taklidi yapas?n, her gün muhalefet partisine en a?a??l?k yalanlarla çatas?n, ülkesini dü?ünenlere, vatanseverlere sald?ras?n, `AB olmazsa Türk halk? adam olmaz` diye taze mandac? a?a??l?k kompleksi a??layas?n diye verdiler.

Dikkat et.
Düzeyinde kal.
Çap?n? a?ma.

Necati `ye küfür edece?im derken `her gün ya?lad???n Ba?bakan`a` ters dü?tün. Ba?bakan, K?br?s gezisi s?ras?nda `Kimse, ama hiç kimse, K?br?s Türk halk?n?n kendi yönetiminden, e?it statü ve e?it ortakl?ktan vazgeçmesini ve az?nl?k olarak ya?amay? kabul etmesini beklemesin...` dedi. Benim yazd???m yaz? do?rultusunda konu?tu. Sen, Çal?k `lama paras? kat?lmam??, gerçekten ba??ms?z, dü?ündü?ünü yazan, kukla olmayan bir yazarsan ?imdi Ba?bakan`?n bu sözlerini al?r, `Tayyip Bey sen K?br?s `? Türkiye `nin sömürgesi mi sand?n` diye yazars?n.

Çal?k `lamac?!

Yazabilir misin?

Göster ci?erini!

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »