Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AZERBAYCAN ?POTE?? KALKIYOR MU?

Mensur AKGUN
23 2008 - Referans

="justify">Dikkatinizden kaçm?? olabilir ama Ermenistan -Türkiye ili?kileri de normalle?meye ba?lad?. D??i?leri Bakan? Babacan, taraflar aras?nda bir süredir kesik olan görü?melerin ?sviçre `de yeniden ba?lad???n? aç?klad?.

}`a davet etti. Devlet Ba?kan? Sarkisyan, `soyk?r?m ` sorununun tarihçilere b?rak?lmas?na kar?? olmad???n? söyledi.


Görünen o ki soyk?r?m meselesi için önerilen ortak komisyon fikri bir ?ekilde hayata geçecek olursa, Türkiye Ermenistan ile ili?kilerini normalle?tirecek. Aç?klamalardan anla??ld??? kadar?yla iki ülke ili?kilerindeki Azeri ipote?i de kalkm??. Çünkü yak?n zamana de?in Azerbaycan ile Ermenistan aras?ndaki sorunlar?n çözümü yolunda ad?m at?lmas? Türkiye `nin bu ülke ile ili?kilerini geli?tirebilmesi için bir önko?ul olarak konmu?tu.


Temel iddia Azerbaycan `?n bizden ba?ka dayanacak dostu olmad???, onu yüzüstü b?rakamayaca??m?z yönündeydi. Fakat nedense kimse Ankara ile Erivan aras?nda bunca y?ld?r ili?ki kurulmam?? olmas? sayesinde ne elde edildi?ini, Ermenistan `?n bundan ne kadar etkilendi?ini kendine sormak zahmetine katlanmad?. S?n?r kap?lar?n?n kapal? olmas?n?n, Ermenistan ekonomisini etkiledi?i kadar s?n?r ?ehirlerimizi de etkiledi?ini görmek istemedi.


?li?kisizlik statükosunu korumak isteyenler sanki Ermenistan s?n?rlar? de?i?tirmeye cesaret edebilirmi? gibi, iki ülke aras?ndaki s?n?r çizgisini belirleyen 1921 tarihli Kars ve Gümrü antla?malar?n? tan?mad???n? iddia ettiler . 1991 y?l?nda Ermenistan Parlamentosu `nun ald??? hezeyan yüklü bir karar? bunun delili olarak gösterdiler.


Ermeni milliyetçilerinin ihtiraslar? da bizim tarafta yank?s?n? ziyadesiyle buldu. ?htiraslar gerçeklermi? gibi kabul edildi. Halbuki Türkiye `nin önünde 1939`dan bu yana s?n?rlar? tan?mayan, Hatay `? haritalar?nda kendi topra?? olarak gösteren bir Suriye örne?i vard? ve Öcalan krizinden sonra bu ülkeyle olan ili?kilerin tahminlerin ötesinde geli?mi?, toprak meselesi gündemden dü?mü?tü.


Türkiye `nin kolektif akl? nedense Suriye örne?ine pek itibar etmedi. Soyk?r?m meselesinde Ermenistan `dan resmi tutumunu de?i?tirmesini, ili?kiye girmek için Türkiye `nin resmi tutumunu benimsemesini bekledi. Soyk?r?m meselesini tarihçilere b?rakal?m diyen Türkiye siyasetçilerinin a?z?ndan soyk?r?m olmad???n? dünyaya ilan edip durdu.


Bu arada sivil toplum örgütleri, i?adamlar?, akademisyenler ve devletler iki ülke aras?ndaki ili?kilerin geli?mesine katk?da bulunmaya çal??t? ama beceremedi. Konvansiyonel mant???n tam da tersinin olmas?n? bekledi?i bir anda, Türkiye sürpriz yapt? ve normal ?artla alt?nda, yani kapatma ve Ergenekon davalar?n?n gölgesinde AK Parti iktidar?n?n kendi muhafazakâr seçmeninin tercihlerini de göz önüne alarak, Erivan ile ili?kileri germesi beklenirken tam tersini yapt?.


1991 Kas?m `?ndaki tan?madan bu yana normalle?emeyen ili?kilerin normalle?mesi yolunda ad?m atmaya ba?lad?. E?er bu ad?mlar Ermeni taraf?nca da önemsenirse, bu kez ili?kiler normalle?ece?e, Türkiye `nin s?rt?ndan bir yük daha kalkaca?a benzer. Belli ki art?k bizim için Azerbaycan önko?ul de?il. Bizim d???m?zda ve sonucunu hiç bir ?ekilde etkileyemedi?imiz bir sorun yüzünden siyasi bedel ödemeye devam etmeyece?iz.


Üstelik ili?kilerin normalle?mesi de Kafkaslar?n jeopoliti?ini altüst edecek. Türkiye korkusundan ba?ka yerlerden destek arayan Ermenistan `?n deste?e ihtiyac? kalmayacak. Ermenistan , Rusya ve ?ran ile olan ili?kilerini gözden geçirecek. Türkiye `nin zaman içinde Ermenistan `?n güvenini kazanmas? halinde Karaba? sorununa müdahil olmas?, ?srail -Suriye ili?kilerinde oldu?u gibi yap?c? rol oynamas? mümkün olacak...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »