Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ER?VAN ?Ç?N DÜ?ÜNDÜRÜCÜ B?R TÖREN

Semih İDİZ
24 2008 - Milliyet

="justify">Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan devlet ba?kanlar?n?n bugün Kars’ta temelini atacaklar? Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, Erivan’a kendi bölgesinde içine dü?tü?ü yaln?zl??? bir kez daha hat?rlatacak.

lis-Ceyhan boru hatt? projesini ne de bu projeyi engelleyebilen Ermeni diyasporas? için de yeni bir darbe olacak. Peki, hal böyle olunca, Ermeniler hâlâ ayn? yolda ?srar edecekler mi? 
Amerika’daki Ermenilerin onulmaz Türk dü?manl???na tan?k olmu? birisi olarak bu kesimden umutlu de?iliz. Nitekim bu kesim bugünlerde,  Ermenistan’?n ilk Cumhurba?kan? Levon Ter Petrosyan için oldu?u kadar, mevcut Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan’a da ate? püskürüyor.
Sarkisyan, Türkiye ile uzla?ma yollar? arad??? için Ta?nak güdümündeki diyaspora Ermenileri taraf?ndan “davaya ihanetle” suçlan?yor. Ancak, Erivan’?n içine dü?tü?ü ç?kmazdan kurtulma ihtiyac?n? giderek daha fazla hissetti?i de bir gerçek.

?ahinleri k?zd?racak
Arminfo ajans?n?n hafta ba??nda verdi?i bir haber de bunu do?ruluyor. Bas?n?m?zda da yer alan habere göre, Ermenistan Ba?bakan? Tigran Sarkisyan, Ermeni diyasporas?ndan gelen genç bir grupla bulu?mas?nda ?unlar? söylemi?:
“Ermenistan’da ya?ayal?m ya da ya?amayal?m, Ermeniler olarak önceli?imiz ba?kalar?yla çat??mak de?il, halk?m?z?n refah? için çal??mak olmal?... Tarihimiz ve adalet için sava?a evet, ama bunu kontrolsüz sald?rganl?k olarak alg?lamaya hay?r.”
Bu sözlerin, aynen Cumhurba?kan? Sarkisyan’?n Wall Street Journal’da ç?kan ve Türkiye ile diyalog aray???n? ortaya koyan yaz?s? gibi, Ermeni diyasporas?ndaki ?ahinleri k?zd?raca?? kesin.

Diyaspora bihaber
Bu ?ahinlerden biri de Amerika’da yay?mlanan Asbarez gazetesinin yorumcular?ndan Garen Yegparyan.
Cumhurba?kan? Sarkisyan’a k?zan Yegparyan’?n 14 Temmuz tarihli yorumuna bak?lacak olursa, tecrit edilmi? olmak Ermenistan’a yarar bile sa?lam??. Türk-Ermeni s?n?r?n?n aç?lmas? durumundaysa, Ermenistan’da yerli üretim zarar görecekmi?.
Bu sözler diyaspora Ermenilerinin, b?rak?n bölge gerçeklerini, Ermenistan’?n çekti?i s?k?nt?lardan bile bihaber olduklar?n? gösteriyor. Oysa BM Kalk?nma Program?’n?n taze verileri, Ermenistan’da son y?llarda yakalanan nispi büyüme h?z?n?n tekrar dü?meye ba?lad???n? ortaya koyuyor.

Karaba?’da ad?m atmak
K?sacas?, Ermenistan’?n dünyaya aç?lmas? gerekiyor. Bunun da Türkiye üzerinden olaca??n? art?k diyaspora Ermenileri d???nda herkes görüyor. Bugün Kars’ta yap?lacak tören de bunu tekrar kan?tlayacak.
Bu tören, Ermenistan’?n, stratejik olan bu tür bölgesel projelere dahil olmak suretiyle halk?n?n refah? için sa?layaca?? avantajlar? tekrar ortaya koyacak. Öte yandan, Ermenistan’?n bölgede geli?en sisteme entegre edilmesinin Güney Kafkaslar’da istikrara da katk? sa?layaca?? a?ikâr.
Erivan’?n, bunun yolunu açmak için, özellikle Karaba? sorunu aç?s?ndan atmas? gereken cesur ad?mlar var. Türkiye’nin de, elbette ki, Erivan’?n att??? her olumlu ad?ma olumlu kar??l?k vermesi gerekecek, ki bunun olaca??na dair somut i?aretler art?yor.
Sonuçta seçim Ermenistan’?nd?r. Ya onulmaz Türk dü?man? diyaspora mensuplar?n?n yolundan gidip bunun bedelini yaln?zl?kla ödemeye devam edecek ya da kendi önünü aç?p bölgesel bir oyuncu olacak.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »