Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HALAÇO?LU KARARININ OLASI YANSIMALARI

Erdal ŞAFAK
24 2008 - Sabah

="justify">Cumhurba?kan? Gül'ün Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye demiryolu hatt?n?n temel atma töreni için Kars'a yapaca?? ziyaretin arefesinde Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu görevinden al?nd?.

Ælellik kuracaklar. Gül'ün bu ziyaret çerçevesinde Ani harabelerini gezmesi ve Ermenistan'a mesaj göndermesi beklentisinin de etkisiyle.
Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na ba?l?. O da Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n'a. Ayd?n'?n bakanl??? ise Ba?bakanl??a.
Bu tablo, Halaço?lu'nun Ba?bakan Erdo?an'?n en az?ndan bilgisi ve onay? dahilinde Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n'?n karar?yla veya tercihiyle görevden al?nd???n? ortaya koyuyor.

Halaço?lu'nun misyonu
Anayasa'n?n 134'üncü maddesi ve 2876 say?l? yasa uyar?nca siyasi otorite taraf?ndan göreve getirilip uzakla?t?r?lmas? nedeniyle Halaço?lu'nu üst düzey bürokrat olarak nitelememiz yanl?? olmaz. Böyle bir statüye sahip bir yetkili, hele çal??ma alan? nedeniyle son derece hassas say?lan bir kurumun en tepe yöneticisi neden görevden al?n?r?
Akl?m?za gelen olas?l?klar? sayal?m: Görevini savsaklamak veya kötüye kullanmak, partizanl?k yapmak veya yapmamak, devlete zarar vermek, iktidar politikalar?yla ters dü?mek, görülen lüzum üzerine.
Resmi Gazete'de yay?nlanan kararda herhangi bir gerekçe belirtilmiyor ama hükümetin tasarrufu "Görülen lüzum üzerine"ye yak?n duruyor. Tabii "Görülen lüzum üzerine" bohças?n?n içine isterseniz "Zarar vermek" ve "Ters dü?mek" gibi nedenleri de ekleyebilirsiniz.
(Not: Bu geli?meyi, sürmekte olan ünlü operasyonun soft uzant?s? olarak yorumlayanlar ç?karsa pek ?a?may?n!)
Halaço?lu 15 y?l boyunca yürüttü?ü Türk Tarih Kurumu'nda Ermeni iddialar?n? çürütmeyi misyon edindi. Veya böyle bir misyonla görevlendirildi. Zor i?. Çünkü böyle bir görev, bir tarihçinin bilimsel kimli?inin en vazgeçilmez unsuru olan "Tarafs?zl?k" ve "Objektiflik" ko?ullar?ndan vazgeçmeyi, en az?ndan uzakla?may? kaç?n?lmaz k?l?yor. Devletin hizmetinde ve devletin yüksek ç?karlar? do?rultusunda tarih yazmak zorunlulu?u ile kar?? kar??ya b?rak?yor. Militanla?t?r?yor. Tarihi politikan?n arac? haline getiriliyor; tarihi siyasalla?t?r?yor. (Siyasi tarih ile ayn? ?ey de?il.)

Tarihçilerin görevi
Oysa, uluslararas? sayg?nl??a sahip 19 tarihçinin Frans?z parlamentosunun ve politikac?lar?n?n aralar?nda Ermeni tasar?lar?n?n da bulundu?u bir dizi tarihi olayla ilgili ç?k??lar?n? k?namak için 2.5 y?l önce yay?nlad?klar? ortak bildiride belirttikleri gibi:
"Tarihçi hiçbir dogmay?, yasa??, tabuyu kabul etmez. Tarih, güncelin kölesi de?ildir. Tarihçi geçmi?e günümüzün ideolojik ?emalar?n? yap??t?ramaz, geçmi?in olaylar?na günümüzün duyarl?l?klar?n? katamaz. Tarihçilerin görevi insanlar?n an?lar?n? derlemek, kar??la?t?rmak, do?rulu?unu veya yanl??l???n? belgelerle, e?yalarla, izlerle s?namak ve sonunda olaylar? oldu?u gibi, yorumsuz ortaya koymakla s?n?rl?d?r."
Halaço?lu'nun, Türk Tarih Kurumu Ba?kanl???'ndaki tarihçili?i bu tan?m?n hiçbir ö?esine uymuyordu. O kadarla kalsa neyse. Kat?ks?z militanl??? (Tehcir bilançosunu aç?k eksiltme müzayedesine dönü?türmesi, ölü say?s?n? azaltma gayretke?li?ini Alevi Kürtler'in bir bölümünün Ermeni dönmesi olduklar?na kadar vard?rmas? gibi), Türkiye'nin tezlerinin savunulmas?n? giderek daha da zorla?t?r?yordu. Ayr?ca bu k??k?rt?c? kat?l?k, toplumda ho?görüsüzlü?ü trajik olaylara yol açacak kadar kamç?l?yor, Türkiye'nin dünyadaki imaj?na ve sayg?nl???na da onulmaz zararlar veriyordu.
Halaço?lu'nun görevden al?nmas?, elbette Türkiye'nin "Ermeni tehciri" tart??malar?ndaki görü?lerinin radikal biçimde de?i?ece?i, örne?in Taner Akçam veya Halil Berktay çizgisine yakla?aca?? anlam?na gelmiyor.
Bununla birlikte Erdo?an'?n "Konunun belgeler ?????nda Türk, Ermeni, hatta gerekiyorsa ba?ka ülkelerin tarihçilerinden, ara?t?rmac?lar?ndan olu?acak ortak komisyonca incelenmesi" önerisinin daha sa?l?kl? ortamda de?erlendirilebilece?ini ve -Ermenistan yetkilileri de art?k bu ça?r?ya s?cak bakt?klar?na göre- hayata geçirilebilece?ini dü?ünüyoruz.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »