Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GÜL'E ER?VAN ÖNER?S?...

Muharrem SARIKAYA
25 2008 - Sabah

="justify">Daha önce de bu sütunda yaz?ld??? gibi, Kafkaslar'?n diplomasisi de halk oyunlar?na benzer... Ba?lar dik ve hareketsiz, taviz vermez pozisyondad?r.

de durmaz oyunun bütününü tayin eder.
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurba?kanlar?n?n dün temelini att?klar? tren yolu da Kafkas oyunu nedeniyle 15 y?l kaybetti.
Cumhurba?kan? Gül ve Ula?t?rma Bakan? Y?ld?r?m'?n temel atma töreninde belirtti?i gibi proje çok uzun y?llar bu nedenle raflarda kald?.
Buna, Ermeni diasporas?n?n projenin bat?dan alaca?? kredi olanaklar?n? engellemesi yol açt?.
En son 2004 y?l?nda proje hayata geçirilmek için Çin ve Kazakistan'?n da deste?i ile raftan indirildi?inde ayn? engellemeyle kar??la?t?.
Bu engel ancak 4 y?l sürebildi.
Geçmi?te ülkelerindeki iç politik sorunlar ve ekonomik s?k?nt? dolay?s?yla projeyi hayata geçiremeyen üç ülke, yabanc? krediye ihtiyaç duyulmadan do?rudan kendi sermayeleri ile projeyi hayata geçirdi.

Halk da mutsuz
Sonuçta Erivan'?n engel koyacak alternatifi kalmad?.
Aksine uygulad??? politikalar sonucu petrol boru hatt?nda oldu?u gibi ula??mda da bölgede d??lanan ülke oldu.
Erivan'?n bu noktaya gelmesinden Ermeni halk? mutlu mu?
Bir süre önce Erivan'da bulunan TOBB Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölüm Ba?kan? Prof. Mustafa Ayd?n'a göre sokaktaki Ermeni halk? da bundan mutlu de?il; hatta b?kk?n:
"Halk?n önemli bir bölümü Türkiye'den korkusu dolay?s?yla Rusya'ya ba?l? politikay? destekliyor; ancak y?llard?r süren bu ba??ml?l???n üzerlerinde yaratt??? tahakkümün de s?k?nt?s?n? ya??yor. Bundan bir an önce kurtulup Türkiye ile ili?kilerin normalle?tirilmesini istiyor..."
Nitekim Ermenistan'da bu b?kk?nl??? gören Ter Petrosyan da (bugün iç politik gerekçeyle 180 derece farkl? konu?uyor olsa da) yak?n geçmi?te yap?lan Devlet Ba?kanl??? seçiminde stratejisini Türkiye ile ili?kilerin düzeltilmesi üzerine kurdu.
Yeterli olmasa da bu politika sayesinde oylar? artt?.
Halktaki b?kk?nl??? fark eden sadece Petrosyan de?ildi.
?lginç olan ise seçim sonras? muhalefet ve iktidar?n pozisyonlar?ndaki yer de?i?ikli?i.

Yeni pozisyon
Nitekim, seçimi Türkiye kar??t? politika üzerine oturtan Devlet Ba?kan? Serj Sarkisyan 23-25 Haziran'da Moskova ziyaretinde Ermenistan'?n Türkiye ile ili?kilerini normalle?tirmek için istekli oldu?unu aç?klad?.
Kazakistan'da da Cumhurba?kan? Gül'ü Ermenistan ile Türkiye aras?nda oynanacak Dünya Kupas? eleme maç?na davet etti.
Asl?nda Sarkisyan için bu davet bile çok önemli bir ad?m.
Çünkü bugüne kadar b?rak?n Cumhurba?kan?'n?, Türkiye'den bir yetkiliyi davette zorlanan Ermenistan'?n bu noktaya gelmi? olmas? çok büyük de?i?im.
Prof. Ayd?n'?n da vurgulad??? gibi bugüne kadar Akdamar Kilisesi, Ani harabeleri gibi konularda Türkiye'nin att??? ad?mlara "Eski Sovyet tarz? politikalar ile cebe bir tane daha att?k, yenisine bakal?m" anlay??? ile yakla?an Ermenistan için büyük ad?m... 
Gül, Sarkisyan'?n bu ad?m?n? görecek mi; maça gidecek mi?
Tren yolu temel atma töreninde, Erivan'a gidebilece?i ?eklinde yorumlanacak aç?l?m yapt?.
Bizce de Gül Erivan'a gidip maç? Sarkisyan ile birlikte izlemeli ve inisiyatif almal?.
Ermeni iddialar?na kar?? direnen Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Halaço?lu'nun görevden al?nmas?ndan sonra bir de Erivan'a m? gitsin ele?tirileri gelebilir.
Ancak, Türkiye, boru hatlar?na tren yolunu da ekleyerek bölgedeki stratejisini tamamlad?.
Gürcistan ve Azerbaycan ile olan ili?kilerini iki boru, bir tren yolu ile ba?lad?, Ermenistan'? yaln?zla?t?rd?.
Ancak bu strateji de uzun vadeli olamaz; ayr?ca unutulmas?n ki davet de Sarkisyan'dan geldi.
Türkiye'nin her y?l kar??la?t??? s?k?nt?lar?n? a?mak ve gelecekte kar??la?abilece?i bölgesel olumsuzluklardan kurtulmak için yeni aç?l?mlara ve stratejilere yönelmesi gerekir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »