Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

RESM? TEZ ÖKSÜZ KALDI

Lale ŞIVGIN
25 2008 - Tercüman

="justify">K?br?s öksüz b?rak?lm??t? ?imdi de Ermeni meselesi öksüz kald?. Türkiye'nin resmi politikas?n? savunan, resmi tezlerimize sahip ç?kanlar?n bir bir tasfiye edildi?i bir süreçten geçiyoruz.

&lanlar? görebiliyorum. ?çinde "resmi" ve "milli" geçen her cümle kar??s?nda alerjik reaksiyon gösterip ka??nmaya ba?layanlar? da...

En çok kim sevindi?
Tarih Kurumu Ba?kan? Yusuf Halaço?lu'nun görevden al?nmas? birilerinin ka??nt?s?n? azaltm?? görünüyor. Halaço?lu'nun görevden al?nmas?n? en çok kimler istiyordu ve bu i?e en çok kimler sevindi sorular?na verilecek yan?tlar, sürecin hangi amaca hizmet etti?ini anlamam?z için yeterli olacakt?r. Öyleyse hat?rlayal?m sözde Ermeni soyk?r?m? iddialar? kar??s?nda çok hayati bir mücadele veren Halaço?lu'ndan kimler rahats?zd??

??in içinde bir i? var
Agos Gazetesi ba?ta olmak üzere Ermeni soyk?r?m? tezini savunanlar ve DTP'nin ba??n? çekti?i bölücü gruplar her f?rsatta Halaço?lu'nu istifaya davet ediyor ve ele?tiriyordu. Halaço?lu elbette ele?tirilmez bir insan de?ildir. Elbette onun da her insan gibi ele?tirilecek yanlar? bulunabilir. Ama görevden alman?n zamanlamas?na bakt???m?zda i?in içinde bir i? oldu?u izlenimi do?uyor.

Nihai amaçlar? 2015
Çal??malar?n? 2015 y?l? için h?zland?ran Ermeni lobisinin bu i?te parma?? olmas? yüksek ihtimal gibi görünüyor. 2015'i sözde soyk?r?m?n 100. y?l? ilan eden ve bu tarih için ?imdiden yo?un bir kampanya yürüten Ermeni lobisi, o tarihte soyk?r?m iddialar?n? tan?tma, tazminat ve toprak talebini içeren 3T olarak adland?r?lan nihai amac?na ula?may? planl?yor. Bunun için de önündeki engelleri bir bir temizlemesi gerekiyor.

Ermeniler’e jest
Türkiye ile Ermenistan'?n gizli görü?melerinin bas?na yans?d??? bir süreçte Tarih Kurumu gibi stratejik bir kurumun ba??ndaki ismin görevden al?nmas?n?n, "Türkiye'deki iktidar?n Ermenistan'a ve Ermeni tezlerini savunanlara bir jesti" ?eklinde alg?lanmas? ?a??rt?c? de?il. Ancak bu hamle, stratejik olarak Türkiye'yi çok zor bir durumda b?rakacak. Çünkü Ermeni tezlerini savunan Avrupa medyas?, olay?; "Soyk?r?m? inkar eden tarih kurumu ba?kan? görevden al?nd?" ifadeleriyle duyuruyor. Bu ifadeler Türk hükümetinin kendi resmi tezinin kar??s?nda oldu?u izlenimi do?uruyor ve soyk?r?m iddialar?n? savunanlar?n elini güçlendiriyor.

K?rm?z? çizgiler deliniyor
Lozan'?n y?ldönümünde k?rm?z? çizgiler deliniyor, resmi tezlerimiz öksüz kal?yor. Resmi tezi savunanlar tasfiye ediliyor. Üstüne üstlük Türkiye ile s?n?r?n? tan?mayan, Cumhurba?kanl??? Forsu'nda A?r? Da??'n? resmeden, anayasas?nda vilayetlerimizden bahseden Ermenistan'la iyi ili?kiler kurmam?z bekleniyor!

 
 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »