Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HALAÇO?LU ENGEL M?, PÜRÜZ MÜ?

Hasan PULUR
25 2008 - Milliyet

="justify">TÜRK Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu’nun görevden al?n??? “Bayram yok, seyran yok; bu da nereden ç?kt??” diye hayretle kar??lanmamal?d?r, arkas?ndan neler gelece?i belli de?il...

Ï “Ermenilerin sözde soyk?r?m iddialar?na kar?? ?ahinlerden oldu?u” ima ediliyor.
Hele, Ermenilerle gizli kapakl? görü?meler ba?lam??sa...
Baz?lar?n?n akl?na K?br?s ve “yes anemciler” geliyor.
* * *
HER ?EY, Av?arlarla ilgili bir sempozyumda Halaço?lu’nun yapt??? konu?mayla ba?lam??t?:
“Müslümanl??? kabul etmi? ve kendisini Türk olarak kabul etmi? insanlar gelip Anadolu’ya yerle?mi?tir.(...) Ara?t?rmalar?m?zda ?unu gördüm ki, pek çok Kürt dedi?imiz insanlar Türkmen as?ll?. Yap?sal olarak söylüyorum ama bununla beraber bir ?ey daha ifade ediyorum, hatta hatta ?öyle söyleyeyim: Kürt Alevi olarak bilinen birçok insan da maalesef Ermeni dönmeleri. T?KKO’nun içinde yer alan, PKK içinde de yer alan insanlardan birço?u bunlardan. Yani bizim zannetti?imiz gibi Kürt hareketi de?il, PKK veya T?KKO harekat?.”(x)
Bu konu?madan sonra yer yerinden oynad?, Halaço?lu neredeyse linç edilecekti, ama belgeleri kimse yalanlayam?yordu.
* * *
HALAÇO?LU, geçmi?lerini ö?renmek isteyenler oldu?unu söylüyor ve bir örnek veriyordu:
“Geçenlerde Bitlisli bir arkada? bana geldi. Hocam biz Kürdüz, bize Hasaniler derler, a?iretimi ö?renmek istiyorum, dedi. Bilgisayardan Hasanileri sorgulad???mda kar??ma Eski ?l’den (Konya) Dö?er boyundan ç?kt?, kendisine verdim, ama buna benzer geçmi?ini ö?renmek isteyen o kadar çok insan ç?k?yor ki...”
* * *
PROF. DR. ?lber Ortayl? da, “Halaço?lu’nun yazd?klar?n?n ve tebli?lerinin bilime ters dü?en hiçbir yan? yoktur” diyor, “lakin” diye de ekliyor:
“TTK Ba?kan?’n?n s?k s?k bu gibi yorum ve bilgileri, bas?n konferanslar?nda, kalabal?k salon toplant?lar?nda hatta aç?k havada, yaylalarda gündeme getirmesi yanl??t?r.”
?lber Ortayl?’n?n çok ciddi bir itiraz? da var:
“?nsanlar kimliklerini kendileri aç?klarlar. Türkiye’de onlar?n yerine, birilerinin kimli?i aç?klama e?ilimi son derece yanl??t?r.”
* * *
PEK?, Türk-Ermeni görü?melerinde Halaço?lu bir pürüz müdür, bir engel midir?
Türk-Ermeni görü?melerinde ana konu nedir?
Ermenilerin soyk?r?m iddialar?.
Halaço?lu, soyk?r?m iddialar?na dayanak gösteren “tehcir” için de ?öyle diyor:
“E?er birileri bir ?ekilde terör hareketlerine giri?erek yabanc? kuvvetlere de destek vererek, içinde ya?ad?klar? ülkeye kar?? sava?arak ihanet etmi?lerse, herhalde, o ülkenin ihanet edenlere kar??, hem de güvenli?i sa?lamak dü?üncesiyle harekete geçmesi me?ru de?il mi?”
* * *
BU sorunun cevab? “evet” olsa dahi, “Cumhuriyet dönemi, Türk gençli?ini, tarihi dü?manl?k yerine, bar??? hâkim k?lmak felsefesi üzerine in?a etmi?tir.”
Halaço?lu’nun bu görü?lerinin, Ermenilerle yap?lacak görü?mede engel, pürüz olup olmayaca?? önümüzdeki günlerde anla??lacakt?r.
K?br?s’ta Rauf Denkta?’? da engel, pürüz olarak görmediler mi?
Bekleyece?iz!
* * *
HALAÇO?LU’na demi?ler ki:
“Türkün Türke propagandas?n? yap?yorsunuz, bo? verin!”
Halaço?lu, “Evet, öyle yap?yoruz!” demi?:
“Önce benim halk?m anlamal? bunu, bu konuyu bilmeli. Yabanc? toplumlarla, kendi halk?m?z?n deste?ini almadan nas?l mücadele edebiliriz. Öyleyse Türk oldu?umuzu önce kendi halk?m?za göstermeliyiz. Bunu ö?retti?imiz zaman dünyayla ba? edebiliriz.”
* * *
DEMEK K? Halaço?lu’nun bu görü?leri baz?lar?n?n ho?una gitmemi? ki, görevden ald?lar.
Denkta?’?n görü?leri de ho?lar?na gitmemi?ti ki!..
———————-
(x) Tarih Gelecektir, Prof. Halaço?lu, Bab?ali Kültür Yay?nc?l???.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »