Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

DI???LER?NDE HRANT D?NK TARTI?MASI

Barçın YINANC
25 2008 - Referans

="justify">Geçen hafta Ankara`da toplanan Türkiye `nin yurt d???nda görevli büyükelçileri en uzun ve hararetli tart??malar?n? Ermenilerin soyk?r?m iddialar? ve Ermenistan `la ili?kiler konusunda yapt?lar.

enel kanaati, 1915 olaylar?n?n yüzüncü y?ldönümüne do?ru soyk?r?m iddialar?n? tan?yan kararlar?n birbiri ard?na gelece?i yönünde. Tabii tart??malar Ermeni lobisiyle nas?l mücadele edilece?i üzerinde yo?unla?t?.

Bir grup, Ermeni giri?imlerinin önünün Türkiye `nin soyk?r?m yapmad???na dair üç be? bro?ürle kesilemeyece?ini, sorunu gidermenin yolunun Erivan `dan geçti?i görü?ünü savundu. Bu gruba göre, Ermeni diasporas? ile Erivan `?n aras?n? açmak, diasporan?n elini zay?flatacak. Bunun için de Türkiye `nin süratle Ermenistan `la ili?kilerini normalle?tirmesi gerekiyor. Türk mallar?n?n ?ran üzerinden Ermenistan `a gitti?i, Erivan -?stanbul aras?nda uçak seferlerinin her geçen gün katlanarak artt??? bir dönemde, s?n?rlar?n kapal? tutulmas?n?n mant?ks?zl??? da bu grup taraf?ndan dile getirildi.

Soyk?r?m sorunu

Kar?? gruba göre ise, soyk?r?m diye bir sorun yok. Bu, baz? devletlerin Türkiye `ye kar?? kulland??? bir koz. Türkiye , ABD `ye kar?? nas?l ki a??rl???n? kullan?p tasar?y? erteletti, ayn? ?ey di?er ülkeler nezdinde de yap?labilir. Üstelik, Erivan `la iyi ili?kilerin diasporay? durduraca?? yok.

Türk Ermenilerini de kapsayan tart??malar s?ras?nda ikinci gruptakiler soyk?r?m?n tan?nmas? için çal??an ancak d?? müdahaleye kar?? ç?kan biri olarak de?erlendirdikleri Hrant Dink `i ele?tirmekten de geri kalmad?lar. Tabii bana bu ayr?nt?y? aktaranlar?n, toplant?da bulunan hiç kimsenin Dink `in öldürülmesini hakl? görmesinin söz konusu olmad???n? özellikle vurgulad?klar?n? eklemeliyim.

D??i?leri `ndeki bu bölünme asl?nda yeni de?il. Eskiden beri süregelen bu görü? ayr?l???nda, Erivan `la ili?kileri düzeltelim diyenler genelde az?nl?kta kald?. Ermenistan `? siyasi ve ekonomik olarak tecrit etme politikas?na a??rl?k verildi. Dün Türkiye bölümü için temel atma töreni yap?lan Bakü -Tiflis -Kars demiryolu bu stratejinin önemli ayaklar?ndan birini olu?turuyor. Ama ilginçtir, Bakü -Ceyhan boru hatt?ndan sonra, Ermenistan `? d??layan bu projenin temel atma töreni, tam da Ermenistan `la gizli diplomatik görü?melerin yap?ld???, Erivan `la bir yumu?aman?n sinyallerinin verildi?i bir döneme denk geldi.

Tabii bu durum, acaba Erivan `la ili?kileri normalle?tirelim diyen grup daha m? a??r basmaya ba?lad? sorusunu gündeme getiriyor. Bunu demek için henüz erken. ?ki taraf aras?ndaki yumu?amay? tetikleyen birinci grubun etkinli?ini art?rmas? de?il, Türkiye `yle dialogdan yana olan muhalefet lideri Levon Ter Petrosyan `?n gücünü art?rmas?.

Seçimlerden önce herkesin tahmini, Serj Serkisyan`?n Koçaryan `?n çizgisini devam ettirece?i yönünde idi. Me?ruiyeti tart??mal?, b?çak s?rt?nda bir iktidar süren Serkisyan`?n halktan gelen mesaj? iyi okudu?u ve bu yönde ad?m att??? dü?ünülüyor.

Bir Türk cumhurba?kan?n?n Ermenistan `? ziyaret ihtimalinin konu?ulur oldu?u ortam?n olu?turulmas?n? asl?nda Erivan `daki de?i?ime borçluyuz. Erivan `daki bu de?i?imin yarataca?? f?rsat kap?s?n? aralay?p aralayamayaca??m?z meçhul.

Sonuçta Türkiye `nin önümüzdeki dönemde gerek Ermenistan `la gerekse Ermenilerin soyk?r?m iddialar?yla ilgili olarak izleyece?i strateji D??i?leri `ndeki bu iki gruptan hangisinin hükümeti ikna edece?ine ba?l? olarak ?ekillenecek. Tabii bir hükümet bo?lu?unda Erivan `la ili?kileri düzeltelim diyenlerin pek fazla bir ?ans? olmayaca?? ortada.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »