Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

"AKP?Y? KAPATTIRMAYIN, SOYKIRIMI TANIYACA?IZ" MI DED?LER?

Sabahattin ÖNKİBAR
25 2008 - Yeniça?

="justify">Türkiye adeta Sevr sonras? süreci ya??yor. Garp’tan tak diye emir geliyor, Ankara ?ak diye yerine getiriyor. Hat?rlay?n Bo?azl?yan Kaymakam? Kemal Bey’in kellesi de Bat?l? emperyalistlere bu ?ekilde sunulmu?tu.

gTürk ulusuna kesilmi?ti.
Bugün ya?ananlar da t?pk? o dönemi ça?r??t?r?yor.
Soyk?r?m yoktur deyip Ermeni diasporas?na posta koyan Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Yusuf Halaço?lu’na ceza kesildi.
Sevr sonras? süreçle bugünün benzerli?i
sadece bu olay olsa iyi!
Önce 301. maddede malum de?i?ikli?i
 yapt?lar.
Ard?ndan ABD ve AB’nin dayatmalar?yla Ermenistan hükümeti ve diasporayla gizli görü?melere ba?lad?lar.
D??i?leri Bakan? Babacan’?n do?rulad??? bu görü?melerle Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde yeni bir sayfa aç?l?yor.
S?n?r?n aç?lmas? için konan rezervler
kald?r?l?yor.
Türkiye’nin toprak bütünlü?ünün tan?nmas? ve Azerbaycan topraklar?n?n i?gal? olay? gündemden dü?ürülüyor.
K?sacas? Türkiye tek tarafl? olarak Ermenistan’a kucak aç?yor.
Ermeni Cumhurba?kan? Sarkisyan, Cumhurba?kan? Gül’ü Erivan’a maç seyretmeye davet ederken, Abdullah Gül de antik Ermeni kenti Ani Harabeleri’ni gezip foto?raflar çektiriyor.
Sorar?m size, ne oldu da AKP 6 y?ll?k iktidar?nda elinin tersiyle itti?i Ermenistan’? kucaklay?p sevmeye ba?lad??
Öyle ya bayram de?il, seyran de?il bu muhabbet niye?
Soyk?r?m var dedi?i için ülkenin resmi Tarih Kurumu’nun ba?kan? görevden al?n?yorsa büyük bir politika de?i?iminin oldu?u anlam? ç?kmaz m??
Yoksa AKP bu ad?mlarla Almanlar?n Yahudi soyk?r?m?n? kabul etmesi misali sözde Ermeni soyk?r?m?n? tan?maya do?ru yelken mi açt??
?yi de bizim tarihimizde kabul edilecek bir soyk?r?m yok ki?
AKP, Bat?’y? tatmin için olmayan bir ?eyi kabul mü ediyor?
E?er öyleyse sormak laz?m, bu neyin
kar??l???d?r?
Deli?e süpürülmemenin garantisi, yani AKP’nin kapat?lmamas? için mi? Biz a?ama a?ama soyk?r?m? kabul edece?iz, ama siz de bizi tasfiye ettirmeyin mi dendi?
Öyle ?ey olur mu diyenlere soruyorum o zaman, kapat?lma davas?n?n hemen sonras?ndaki bu Ermeni sevgisi ve ata??  niçindir? Söyleyin ard? ard?na olanlar tesadüf müdür?
?u tabloya bakar m?s?n?z?
Ermenilere soyk?r?m yap?ld? diyenler ba?tac? edilirken, hay?r yap?lmad? diyen vatanseverler tabutluklara sürülüyor.
PKK, Ankara’da Da?l?ca katliam? mar?lar?n? söylerken bunu lanetlemesi gereken ülkenin birli?inden sorumlu Cumhurba?kan? bu rezilli?e kay?ts?z kal?p PKK’ya kamp için yer tahsis eden Ermenistan’a ve diasporas?na mesaj için  Ermenilerin antik kenti Ani Harabeleri’ne gidiyor.
Söyler misiniz bugünün Türkiyesi ile 1919’lar?n Türkiyesi aras?nda ne fark var?
Sevr sürecinde i?gal aleniydi, bugünkü i?galse ?slam ve demokrasi ambalajl?d?r.
Hüzün veren ve ümit k?ran bir ba?ka ?ey de Hilmi Özkök ve Özden Örnek gibilerin
sayesinde TSK’n?n içine dü?ürüldü?ü  malum
görüntüdür.
Tarih okuyan ve bilen biri olarak ben de ülkem ad?na cidden endi?eliyim dostlar!

 
 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »