Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

PROF. DR. YUSUF HALAÇO?LU

Hasan Celal GÜZEL
28 2008 - Radikal

!âJĞ="justify">Sevgili okuyucular, bu pazar sohbetinde size vatan? u?runda tek ba??na mücadele eden bir kahramandan söz edece?im:
Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu ...
Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu, Ermenistan’a ?irin görünmek için ne yaz?k ki Türk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kanl??? görevinden al?nd?.

De?erli bir ilim adam?
Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu, 1949 Kozan do?umludur.
Halaç Türklerinden bir Av?ar Türkmen Boyu’nun mensubudur. Ünlü Osmanl? Tarihçisi merhum Prof. Dr. Cengiz Orhonlu’dan feyz alm??t?r.
Hâlen, Osmanl? Te?kilât Tarihi, Sosyal Tarih, Ula??m ve Haberle?me Tarihi konular?nda, dünyadaki say?l? ilim adamlar?ndan biridir. ‘Osmanl? Devlet Te?kilât? ve Sosyal Yap?’ ve ‘Osmanl?larda Haberle?me ve Ula??m’ adl? eserleri son derece de?erlidir.
Ancak Halaço?lu Hoca’n?n, A?iret Tarihi ve Ermeni Meselesi konular?ndaki ara?t?rmalar?, önceki çal??malar?ndan da daha fazla önem kazanm??t?r. ‘Osmanl? ?mparatorlu?unda A?iretleri ?skân Siyaseti’, Anadolu’nun Türkle?mesini gösteren de?erli bir eseridir. Prof. Halaço?lu’nun, hâlen yay?na haz?r durumda bulunan ve oniki y?l boyunca binlerce ar?iv vesikas?n? inceleyerek yazd??? ‘Osmanl? Tahrir Kay?tlar?na Göre Anadolu Yerle?im Tarihi ve Anadolu A?iretleri’ adl? 6 ciltlik eseri, hiç mübala?a etmeden söyleyelim ki, Türk Tarihi hakk?nda yap?lm?? en de?erli ara?t?rmad?r. Bu eser, daha önce alan?ndaki tek önemli çal??ma olan, üstad Prof. Dr. Faruk Sümer’in ‘O?uzlar’ adl? kitab?ndan daha kapsaml?d?r. Merhum Prof. Sümer’in, sadece birkaç ana a?ireti yazmas?na kar??l?k, Prof. Halaço?lu, 41 bin a?iretin, hangi boya mensup oldu?unu, yaylak, k??lak, köy ve mezralar?n? tek tek ç?karm??t?r. Bu eserin yay?nlanmas?yla Anadolu’daki mevcudiyetimiz tarihî ?ekilde belgelere dayan?larak ispat edilmi? olacakt?r.
Ahmet Cevdet Pa?a’n?n ‘Maruzât’?n? ve ‘90 Numaral? Mühimme Defteri’ni de yay?na haz?rlayan Prof. Halaço?lu’nun son dönemdeki ilmî çal??malar?n?n en dikkate de?er olanlar?, Ermeni Meselesi konusundaki ara?t?rmalar? ve yay?nlar?d?r.

Diyaspora’n?n ?ftiralar?na Kar?? Prof. Halaço?lu
Hepinizin iyi bildi?i gibi, Türkiye, Ermeni Diyasporas?’n?n ve Ermenistan’?n soyk?r?m iddialar?na kar?? haz?rl?ks?z yakalanm??t?r. Dünyan?n çe?itli parlamentolar?nda Türkiye aleyhinde ard? ard?na soyk?r?m kararlar? al?nmaya ba?lan?nca, bunlar?n kar??s?nda sadece Türk Tarih Kurumu’ndan Prof. Halaço?lu ve ekibinin sesi yükselmi?tir. ?üphesiz, Türk Hükûmetleri de bu haks?z iftiralar? kabul etmemi?tir.
Ancak, Ba?bakan, D??i?leri Bakan? ve di?er yetkililer, diyasporan?n iftiralar?na kar?? meydan okuyup ar?ivleri açmay? ve mü?terek ara?t?rma yapmay? teklif edebiliyorlarsa, bu, Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu’nun sayesindedir.
Prof. Halaço?lu, önce bizzat ar?iv belgelerine inerek Ermeni Meselesi konusunda önemli eserler haz?rlam??t?r. ‘Ermeni Tehciri ve Gerçekler’ (Türkçe, ?ngilizce ve Almanca olarak yay?nland?), ‘Sürgünden Soyk?r?ma Ermeni ?ddialar?’ (Türkçe ve ?ngilizce yay?nland?; Farsça, Arapça ve Almanca çevirileri yay?na haz?rland?), ‘Sürgün ve Göç’ isimli eserleri Ermeni Diyasporas?’n?n ve Ermenistan’?n bütün iddialar?n? geçersiz hâle getirmi?tir.
Prof. Halaço?lu, TTK’da ‘Ermeni Masas?’ kurmu?; ba?ta de?erli ara?t?rmac? Prof. Dr. Kemal Çiçek olmak üzere genç ilim adamalar?n? istihdam ederek, Ermeni Meselesi konusundaki dünyan?n en önemli ar?ivlerine göndermi?tir. Böylece TTK bünyesinde, yabanc? ar?ivlerden 100 bin sayfadan fazla belge toplanm??t?r.
Prof. Halaço?lu’nun, ‘20 milyon dolar verelim, Ta?nak ar?ivlerini aç?n’ teklifi kar??s?nda Ermeniler hiçbir cevap verememi?lerdir.
Prof. Halaço?lu ve ekibinin çal??malar? sonucunda soyk?r?m müfterileri bilimsel toplant?lara ve ara?t?rmalara kat?lma cesaretini gösterememi? ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tezleri güçlendirilmi?tir.

E?siz bir mücadele adam?
Prof. Halaço?lu, Atatürk’ün miras? olan ?? Bankas? gelirlerinin TTK’ya verilmesi konusunda da mücadele etmi? ve ba?ar?l? olmu?tur. Paran?n üstüne oturan CHP’ye kar?? 1995’te açt??? dâva 2006’da sonuçlanm?? ve TTK ara?t?rmalar?n?n finansman? mümkün hâle gelmi?tir.
Prof. Halaço?lu’nun 15 y?ll?k TTK Ba?kanl??? döneminde, TTK’n?n kurulu?undan beri yap?lan çal??malardan daha fazlas? gerçekle?tirilmi? ve 500 yeni ara?t?rma yay?nlanm??t?r.
Prof. Halaço?lu’nun, ?sviçre’de bir konferansta sözde soyk?r?m iddialar?na kar?? ç?kmas? üzerine, ?sviçreli bir savc?, hakk?nda soru?turma ba?latm??t?r. Ne yaz?k ki yetkililerimiz buna kar?? gereken tepkiyi gösterememi?lerdir. Hoca, ?imdi ?sviçre’ye gidecek olsa sorguya al?nacakt?r.
Bütün bu mücadeleler kar??l???nda, Prof. Halaço?lu TTK Ba?kan? olarak ne maa? al?yordu dersiniz? Üniversiteden ald??? kendi profesörlük maa?? d???nda sadece 380 YTL...

Görevden niye al?nd??
Peki, o halde Halaço?lu Hoca niçin görevden al?nd?? Prof. Halaço?lu’nun millî duru?una kar?? olanlar, görevden al?nma sebebi olarak bilimsel bir konferansta Alevî Kürtler’in kökeni hakk?nda yap?lan bir ara?t?rmadan bahsetmesini ve Anadolu’daki 41 bin a?iretin kökleri konusunda ilgi çekici baz? bilgiler vermesini gösteriyorlar. Bu gerekçelerin do?rulu?una hiç ihtimal vermiyoruz. Bir y?l önceki bir konferans?n görevden alma gerekçesi yap?lmas? tek kelimeyle gülünçtür.
Gerçek sebep, yapt??? bilimsel çal??malarla ve Ermeni iftiralar?na kar?? ç?k??lar?yla içerdeki baz? çevrelerin husumetini celbeden Halaço?lu’nun sesini kesmektir.
Daha da kötüsü, perde arkas?ndan Ermenistan ve Diyaspora ile ili?kileri ?s?tmaya çal??an yetkililerin, aynen ?ehit Kaymakam Kemal Bey’e yap?ld??? gibi, Prof. Halaço?lu’nun kellesini vermeleridir.
Devlet böyle yönetilmez. Her türlü bask?ya kar??l?k devlete hizmet edenlerin arkas?nda durulmazsa, devleti ve milleti savunanlar?n ?evki, cesareti k?r?l?r.
***
Ald?rma Yusuf Hoca! Sen Türk Milleti’nin gönlünde çoktan yerini ald?n. Bu millet, yak?n gelecekte senin heykelini dikecek, ad?n? caddelere, sokaklara verecektir. Mücadeleni biliyoruz ve seni seviyoruz.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »