Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GÜL'ÜN EL?NDEK? TAR?H? FIRSAT

Gökhan BACIK
28 2008 - Zaman

!âJĞ="justify">Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Erivan'a futbol maç?n? izlemeye gitmelidir. Bu ziyaret, içinde bar?nd?raca?? ve sonradan üretece?i sembolik anlamlarla Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde tarihî bir e?ik hükmünde olacakt?r. Unutulmamas? gereken nokta ise ?udur: E?er ülkeler bir futbol maç? izlemek için dahi bir araya gelemiyorsa sadece politikan?n de?il hayat?n da anlam? zedelenmi? demektir.


Ermenistan yönetiminin, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ü Erivan'da oynanacak Ermenistan-Türkiye futbol maç?na daveti, her bak?mdan önemli bir f?rsatt?r. Davet, Türkiye'ye çok önemli f?rsatlar sa?layacak yeni bir sürecin aç?lmas?na yol açabilir. Cumhurba?kan? Abdullah Gül, daveti kabul etmek ya da reddetmek konusunda verece?i karar ile tarihî bir sorumluluk alacakt?r. Say?n Gül'ün Erivan'da bir futbol maç?n? izlemeyi kabul etmesi hiç ku?ku yok ki, Türk-Ermeni ili?kilerinde tarihsel bir k?r?lma meydana getirecektir.

?lk olarak, bir futbol maç? vesilesi ile Erivan'a gitmek kimsenin ele?tiremeyece?i yahut en az ele?tirebilece?i bir durumdur. Spor, ikili ili?kilerde di?er konulara göre en masum ve nizas?z oland?r. Say?n Gül, Erivan'a stratejik bir antla?ma imzalamak yahut bir enerji i?birli?i aray??? için gitmeyecektir. Say?n Gül'ün ziyaretinin son derece i?levsel ve basit bir amac? vard?r: Futbol maç?n? izlemek. Üstelik Cumhurba?kan?'n?n Milli Tak?m'?n maç?n? izlemesinden daha do?al bir durum yoktur. Cumhurba?kan?, yasal olarak ulusu temsil eden her olay?n do?rudan en üst düzeyde temsilcisidir. Bir Türk cumhurba?kan?n?n bir futbol maç? izlemek kadar daha do?al ve tart??mas?z ba?ka bir vesile ile Erivan'a gidebilece?ini dü?ünmek mümkün görünmemektedir. Dolay?s?yla milli maç çok önemli bir f?rsat haline gelmi?tir: Maç, taraflara en az siyasi bir platformda bir araya gelmek f?rsat?n? sunmaktad?r.

?kinci olarak, bu ziyaret ile Türkiye, Türk-Ermeni ili?kilerinde özellikle küresel platformda inisiyatifi eline alacakt?r. Türkiye, K?br?s sorunu gibi baz? ba?ka kökle?mi? sorunlarda sürekli olarak ikinci ad?m? atan, süreci belirleyemeyen aktör görüntüsü vermi?tir. Ancak yine ba?ta K?br?s olmak üzere bu sorunlarda Türk d?? politikas? son y?llarda belirleyici bir aktör haline gelmi?tir. Art?k Türkiye, yeni alternatifler sunan, statükoyu sarsabilen öneriler ortaya atan ve bunlar? gerçekle?tirebilen bir ülke görüntüsüne sahiptir. Bu de?i?iklik Türkiye'nin Suriye, AB, Yunanistan gibi ülkelerle d?? politikas?n? kökten de?i?tirmi? ve ülkeyi gerçekten bölgesel bir güç haline getirmi?tir. Ermenistan ile olan ili?kilerde de ayn? durum söz konusudur. Türkiye, sürekli olarak kendini müdafaa eden konumdan ç?km??t?r. Say?n Gül'ün Erivan'da futbol maç?n? izlemeyi kabul etmesi ayn? çizgiye güçlü bir katk? olacakt?r. Böylece Türkiye, uluslararas? düzeyde sorun üreten de?il, sorun çözmek isteyen bir ülke görüntüsünü güçlendirecektir. Türkiye, dünyada böylece sorunlardan kaçmayan aksine çözmek için haz?r olan bir aktör olarak alg?lanacakt?r.

Üçüncü olarak, Türkiye'nin demokratikle?mesi uluslararas? sisteme yak?nla?mas? ile do?rudan ilgilidir. Türkiye'de demokratikle?meden rahats?z olan kesimlerin temel amaçlar?ndan birisi de ülkeyi izole bir halde sistemden ayr? tutmakt?r. AB kar??tl???ndan yabanc? sermaye dü?manl???na, oradan K?br?s'ta statükoyu savunmaya kadar kat? bir bak?? aç?s?na sahip kütle için izolasyon verimli bir siyasal ortam sa?lamaktad?r. Dünyadan kopmu? bir Türkiye var etmek, demokrasi kar??t? güçlerin en büyük arzusudur. Böyle bir ülke içinde mafyan?n, çetelerin, Ergenekonlar?n türlü oyunlar oynad??? bir ortam anlam?na gelecektir. K?br?s, Ermenistan gibi konular üzerinden derin yaralar olu?turmak, sonra bu yaralar? sürekli olarak kanatarak Türkiye'yi ve Türkiye halk?n? içe kapatmak belirli kesimlerin adeta siyasal ekmek kap?s? haline gelmi?tir. Demokratikle?meyi amaçlayan siyasi elitler bu nedenle ülkeyi dünyadan koparan ve adeta bir "varo?" haline getiren K?br?s, Ermenistan gibi konular?n üstüne gitmek zorundad?rlar. Bu aç?dan Türkiye'nin Ermenistan ile olan ili?kilerini mümkün oldu?unca normalle?tirmesi Türkiye'nin kendi iç dönü?ümü için de hayati önemdedir. Türkiye'de türlü hesaplar? olan çetelerin yak?n geçmi?te bir Ermeni ayd?n? katletmelerinin alt?ndaki mant?k iyi okunmal?d?r. Bu aç?dan Say?n Gül'ün Erivan'da futbol maç? izlemesi ülkenin içinde türlü hesaplar? olan böyle gruplar?n üzerinde psikolojik olarak büyük bir darbe olarak tecelli edecektir.

Di?er ve belki en önemli nokta, konunun Türkiye'de ya?ayan Ermeni vatanda?lar?m?z aç?s?ndan sahibi oldu?u önemdir. Türkiye'de, kendi tarihimizin miras? olarak say?lar? az bile olsa Ermeni bir topluluk ya?amaktad?r. Nas?l görürsek görelim Ermeniler kendi tarihimizin bir parças?d?r. Ancak Ermeniler, kimi zaman ha?in milliyetçilik rüzgâr?ndan ürkerek kö?elerine çekilmi?ler, kimi zaman binlerce y?ld?r ya?ad?klar? yurtlar? olan Türkiye'den ayr?lmak zorunda kalm??lard?r. Çocuklar? öldürecek kadar alçalm?? bir terör örgütünün liderinin kötülenmesi için "Ermeni dölü" olarak etiketlendi?i bir ülkede y?llarca bir Ermeni olarak ya?amak zorunda kalm??lard?r. ?imdi Türkiye ve en önemlisi Türkiye'yi yönetenler bu insanlar? hat?rlamak zorundad?r. Türkiye denilen sistem, -içinde Cumhurba?kan? da olmak üzere- herkese ait oldu?u gibi e?it olarak Ermenilere de ait olmak zorundad?r. Gül e?er Erivan'a futbol maç?n? izlemek için giderse büyük s?k?nt?larla ya?am?? Ermenilerin onlarca y?ld?r günlük hayatlar?n? kaplam?? ufunetli havan?n bir nebze aç?lmas?na büyük katk?da bulunacakt?r. Bu aç?dan Say?n Gül, karar?n? verirken uluslararas? politika, strateji, ulusal ç?kar gibi büyük kavramlar?n yan?nda Türkiye'de içimizde ya?ayan Ermenilerin günlük endi?elerini ve beklentilerini de hesaba katmak durumundad?r.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Erivan'a futbol maç?n? izlemeye gitmelidir. Bu ziyaret, içinde bar?nd?raca?? ve sonradan üretece?i sembolik anlamlarla Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde tarihî bir e?ik hükmünde olacakt?r.

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN BACIK - FAT?H ÜN?VERS?TES? Ö?RET?M ÜYES?

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »