Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TÜRK?YE?DEN B?R ADIM DAHA: ER?VAN-ANTALYA UÇAK SEFERLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
29 2008 - ERAREN

="justify">Türkiye ve Ermenistan ili?kilerinde iki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümüne yönelik at?lan baz? önemli ad?mlar?n 2007 y?l?ndan itibaren h?z kazand???n? söylemek mümkündür.

Âete aç?lmas? ve aç?l??a Ermenistan’dan ba?ta Kültür Bakan Yard?mc?s? Gagik Gürciyan olmak üzere 20 ki?ilik bir heyetin kat?lmas?, iki ülke ili?kilerine dair baz? umutlar vaad etmi?ti. Bu umutlar,  Ermenistan Devlet Ba?kan? Serj Sarkisyan’?n ba?kanl?k görevine gelmesiyle birlikte giderek artmaya ba?lam??; Türkiye Cumhurba?kan?, Ba?bakan? ve D??i?leri Bakan?n?n Ermeni meslekta?lar?na birer kutlama mesaj? göndermesiyle devam etmi?ti. Türk taraf?n?n söz konusu kutlama mesajlar?nda de?indikleri bir di?er husus da iki ülke aras?ndaki sorunlar?n bar??ç?l yollarla çözümü konusundaki iyi niyet temennileri olmu?tu. Bu geli?melerin ard?ndan geçti?imiz ay Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü Eylül ay?nda yap?lacak olan Dünya Kupas? elemeleri maç?n? izlemek üzere Ermenistan’a davet etmesi ve Türkiye ile s?n?rlar?n ön ko?ulsuz aç?lmas? hâlinde Türkiye’nin Tarihçiler Ortak Komisyonu önerisine s?cak bakacaklar?n? aç?klamas? iki ülke ili?kilerinde bir bahar havas? esmesine neden oldu.

Son olarak D??i?leri Bakan? Ali Babacan’?n New York’ta verdi?i resepsiyona Ermenistan’?n Birle?mi? Milletler Daimî Temsilcisi Armen Martirosyan’? davet etmesi ve Babacan’?n Türk ve Ermeni diplomatlar?n zaman zaman bir araya geldiklerine dair ifadeleri, iki ülke aras?ndaki görü?melerin iyiye do?ru gitmekte oldu?unun sinyallerini verdi. Ayr?ca ?ran D??i?leri Bakan? Manuçehr Motteki'nin Ankara ziyareti s?ras?nda Türk-Ermeni ili?kilerinin normalle?tirilmesi konusunda Ermenistan D??i?leri Bakan? Edward Nalbantyan ile bir görü?me yapt??? yönündeki haberler de görü?melerin gidi?at?na üçüncü ülkelerin de dahil oldu?unu göstermesi aç?s?ndan önemli bir geli?me oldu.

Tüm bu giri?imlere oranla belki de daha önemli olarak de?erlendirilebilece?imiz Erivan-Antalya uçak seferleri ise, ?a??rt?c? bir biçimde bas?nda fazla yank? bulmadan Haziran ay?nda ba?lad?. Buna kar??n Erivan-Antalya uçak seferlerinin ba?lamas? Ermeni bas?n?nda yeterince yer ald? ve Türkiye taraf?ndan Ermenistan’a verilen yeni bir ödün olarak de?erlendirildi. Ermeni kamuoyu Türkiye’nin 2007’den bu yana att??? tüm ad?mlar? dikkatle izliyor ve de?erlendiriyor. Bu ba?lamda Cumhurba?kan? Gül’ün Kars ziyareti s?ras?nda Ani harabelerini ziyaret etmesi ve Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu’nun görev süresinin uzat?lmayarak yerine Prof. Dr. Ali Birinci’nin atanmas?, konuyla ilgisi olmasa dahi Türkiye’nin Ermeni sorununu çözmek için att??? bir dizi ad?m?n devam? olarak görülüyor.

Türkiye’nin art arda baz? giri?imlerde bulunmas? bölgesel bar?? ve uzla?mac? d?? politikas?n?n bir parças? olmakla beraber, sorunun çözümü konusunda kar?? taraf?n baz? yanl?? izlenimler edinmesi ihtimali de bulunuyor. Bu çerçevede Türkiye’nin sürekli uzla?mac? bir politika izlemesi, Ermenistan’?n uygulad??? uzla?maz politikalar?n? devam ettirmesine ve kendisinin hakl? oldu?unu dü?ünmesine neden olabilir. Nitekim gidi?at da bunu gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin 1993’te kara  ve 1994’te de hava sahas?n? kapatmas?n?n gerekçelerinden biri olan Karaba?’?n i?gali konusunda bir çözüme ula??lmad??? bir ortamda, Erivan-?stanbul seferlerine yenisinin eklenmesi oldukça dü?ündürücüdür. Ermenistan’?n Kars Antla?mas?’n?n geçerlili?ini teyit etmemesi, Ba??ms?zl?k Bildirgesi’nde Türkiye’nin Do?u Anadolu bölgesinden “Bat? Ermenistan” olarak bahsedilmesine kar?? ç?kmamas? da Türkiye’nin sorunun çözümü konusunda tek tarafl? ad?mlar atmakta oldu?unu dü?ündürüyor. Son olarak da Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Gül’ü davetine baz? Ermeni çevrelerince itiraz edilmesi üzerine Ermenistan D??i?leri Bakanl???n?n bir aç?klama yaparak soyk?r?m?n tan?nmas? konusundaki önceliklerinin de?i?medi?ini belirtmesi, asl?nda Türkiye’nin sorunun çözümü konusunda att??? ad?mlarla Ermenistan yönetiminin tutumu aras?ndaki fark? gösteriyor.  Bu da Türkiye’nin Ermenistan’a iyi niyetli yakla??m?na kar??n Ermenistan’?n politikalar?ndan herhangi bir taviz vermeyece?ini ve Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde fazla ilerleme sa?lanamayaca??n? göstermesi bak?m?ndan önemlidir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »