Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

CUMHURBA?KANI G?DECE??NE GÖRE...

Hasan PULUR
04 2008 - Milliyet

="justify">E?ER, Cumhurba?kan? Gül, futbol maç? bahanesiyle Ermenistan’a giderse sormak gerekmez mi? Ne oldu? Ermenilere ne oldu? Soyk?r?m suçlamas?ndan vaz m? geçtiler?

ÿn topraklar?ndan ç?k?p yerlerinden yurtlar?ndan ettikleri Azerilere kap?lar? m? açt?lar?
Ya da ba?lar?na saks? m? dü?tü?
* * *
ERMEN?LER, son y?llarda “Türkiye’den toprak talepleri olmad???n?” ?srarla ileri sürmektedirler. Mesela, Ermenistan Bilimler Akademisi Do?u ?ncelemeleri Enstitüsü Direktörü Ruben Safrasyan, bir gazeteye verdi?i demeçte, “Ermenistan anayasas?nda Türkiye’den toprak talep eden bir hüküm bulunmad???n?, Cumhurba?kan? Koçaryan’?n da böyle bir talepte bulunmad???n?” söylemi?ti.
Acaba?
* * *
EMEKL? Büyükelçi Ömer Engin Lütem bunun do?ru olmad???n? belirtir. (x)
Lütem’e göre “Ermenistan hükümetlerinin Türkiye’den toprak talep etmedikleri do?rudur. Çünkü böyle bir talepte bulunmak günümüz Ermenistan’?n ç?karlar?na uygun de?ildir.”
Neden?
“Çünkü, bu tür bir talep, Rusya Federasyonu dahil, hiçbir ülke taraf?ndan desteklenmeyecek, Karaba? ve etraf?ndaki Azeri topraklar?n? i?gal etmi? olan Ermenistan’?n yay?lmac? bir politika izledi?inin kan?t?n? olu?turacakt?r.”
* * *
PEK?, “Ermenistan anayasas?nda, Türkiye’den toprak talep eden bir hüküm yoktur” denilebilir mi?
Büyükelçi Lütem bunun da yanl?? oldu?unu belirtir:
“23 A?ustos 1990 tarihli Ermenistan ba??ms?zl?k bildirgesinin 11. maddesi, Do?u Anadolu’yu, Bat? Ermenistan olarak tan?mlad??? için, bu topraklar? Ermenistan’?n bir parças? olarak kabul etmektedir. Ermenistan anayasas?nda ise bu bildirgedeki milli hedefleri temel olarak ald???n? ifade etti?inden, Do?u Anadolu’nun Bat? Ermenistan olarak tan?mlanmas?n? benimsemi? bulunmakta, bu da dolayl? bir ?ekilde de olsa toprak talebi anlam?na gelmektedir.”
Ermenistan, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü kabul ediyor mu?
Say?n Lütem bunu da ?öyle aç?kl?yor:
“Ermenistan’?n, Türkiye’nin baz? topraklar? üzerinde hak iddia etmesi, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü kabul etmemesinden de belli olmaktad?r. Türkiye, 1991 y?l?nda, Ermenistan devletini tan?d?ktan sonra diplomatik ili?ki kurmak için, iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlü?ünü tan?yan bir belge imzalamalar?n? önermi?ti. Ermenistan’?n böyle bir belgeyi imzalamay? kabul etmemesi, ?imdiye kadar iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki kurulamam?? olmas?n?n ana nedenidir.”
* * *
CUMHURBA?KANI, futbol maç? bahanesiyle Ermenistan’a gitsin mi?
Elbette gitsin, lakin bu sorular?n cevab?n? ald?ktan sonra gitsin...
Çünkü, Abdullah Gül’ü Erivan’a ta??yan uçak onu de?il, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu ve ç?karlar?n? ta??maktad?r.
* * *
KIBRIS’tan sonra Ermenistan...
Eski yaz?lar?m?za bakanlar bu s?ralamay? görürler.
K?br?s’ta “Yes be anem!”cilerin halleri ortada da...
————
(x) Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi, Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü.

D?PNOT: Bu yaz?, Gül’ün Ermenistan’a gidece?inin aç?klanmas?ndan önce yaz?lm??t?r.

 
 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »