Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ANKARA-ER?VAN ARASINDA YO?UNLA?AN GÖRÜ?MELER?N DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
02 2008 - ERAREN

!âJĞ="justify">6 Eylülde Erivan’da yap?lacak olan Türkiye-Ermenistan Dünya Kupas? Elemeleri maç? öncesinde iki ülke aras?ndaki görü?meler h?z kazanm?? bulunuyor. Hâlen resmî a??zlardan Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün Erivan’a gidece?i aç?klanmam?? olsa da D??i?leri Bakanl???ndan bir heyet temaslarda bulunmak üzere yola ç?km?? bulunuyor.  Asl?nda iki ülke aras?ndaki görü?me trafi?i özellikle Ermenistan Devlet Ba?kan? Serj Sarkisyan’?n ?ubat ay?nda yap?lan ve oldukça olayl? geçen Devlet Ba?kanl??? seçimlerinin ard?ndan ba?lam??t?.

Sarkisyan selefi Koçaryan gibi Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde uzla?maz bir tav?r sergilemi? ve yeni görevinde Türkiye ile ili?kiler söz konusu oldu?unda ülkesinin herhangi bir taviz vermeyece?i yönünde bir politika yürütmü?tü. Göreve geldi?i günden beri izledi?i bu politikayla ülkesinin gerek “Ermeni soyk?r?m?n?n” yurt d???nda tan?nmas?na yönelik faaliyetleri gerekse de Karaba? sorunu konusunda geri ad?m atma niyetinde olmad???n?  s?k s?k dile getirmi?ti.  Ancak bir yandan ülkedeki iç kar???kl?kla mücadele eden Sarkisyan, di?er yandan ülkesinin hem siyasi hem ekonomik olarak büyük bir ç?kmazda oldu?unu da göz önünde bulundurarak baz? yeni aç?l?mlar yap?lmas? gerekti?inin de fark?ndayd?.

Bu ba?lamda Türkiye ile ili?kilerin iyile?tirilmesi gerekti?i konusundaki fikirlerini ilk kez Astana’da kamuoyu ile payla?an Sarkisyan, ülkesinde ciddi bir protesto ile kar?? kar??ya kalm??t?. Protestolar kar??s?nda Ermenistan D??i?leri Bakanl??? bir aç?klama yamak zorunda kalm?? ve soyk?r?m?n tan?nmas? konusundaki önceliklerinin de?i?medi?ini belirtmi?tir. Bu geli?melerin ard?ndan Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki görü?me trafi?i devam etmi? ve son olarak ?ran D??i?leri Bakanl??? yetkililerinin Ankara ziyareti s?ras?nda yeniden gündeme getirilmi?ti. ?ran D??i?leri Bakan? Manuçehr Motteki Türk-Ermeni ili?kilerinin normalle?tirilmesi konusunda Ermenistan D??i?leri Bakan? Edward Nalbantyan ile bir görü?me yapm?? ve iki ülke aras?ndaki ili?kilerin normalle?tirilmesinde arabuluculuk önerisinde bulunmu?tu. Türk taraf?n?n ise  “biz zaten Ermenistan’la görü?üyoruz” yan?t?n? vermesi Türkiye ile Ermenistan aras?nda bir tak?m görü?melerin yürütülmekte oldu?unu bir kez daha gündeme ta??m??t?. 

Bu geli?melerin ard?ndan Gürcistan ve Rusya aras?nda ya?anan çat??malar kar??s?nda  Türkiye’nin ortaya att??? Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu (K??P) iki ülke aras?nda yürütülen görü?melere farkl? bir boyut kazand?rm??t?r. Türkiye, K??P için ba?ta Rusya ve ABD’nin onay?n? almas?n?n yan? s?ra bölge ülkeleri olan Gürcistan ve Azerbaycan’la da temaslarda bulunarak taraflar?n K??P’e yakla??m?n? netle?tirmi?ti. Bölge ülkesi olmas? nedeniyle K??P’te yer almas? gereken bir di?er ülke de Ermenistan olmu? ve Türkiye’nin, Ermenistan’? da K??P’te görmek istedi?i yönünde bir tak?m aç?klamalar? bas?nda yer alm??t?. Bu aç?klamalar kar??s?nda Ermenistan D??i?leri Bakan? Edvard Nalbandyan, geli?meleri olumlu bir mesaj olarak de?erlendirdiklerini, ülkesinin daima bölgesel istikrar ve i?birli?i konular?nda diyalogdan yana oldu?unu belirterek Türkiye’nin önerisine s?cak bakt?klar?n?  aç?klam??t?. Son olarak 6 Eylül’de yap?lacak olan Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere Cumhurba?kan?n?n Erivan’a gitmesi hâlinde ise Sarkisyan ile yap?lacak görü?melerde K??P’in nihai ?eklinin belirlenmesi ve  olu?turulmas? gündemde. Dolay?s?yla Türkiye’nin bölgesel bar??, istikrar, ekonomik kalk?nma  ve bölgede bir daha benzer çat??malar?n ya?anmas?n? önlemek amac?yla ortaya atm?? oldu?u bu öneri bölge ülkeleri aras?nda en çok Ermenistan’a yarar sa?lam??a benziyor. Çünkü Türkiye ?imdiye kadar Ermenistan’a yönelik Viyana Ermeni-Türk Platformu (VAT), Tarihçiler Ortak Komisyonu, Türk-Ermeni Bar??ma Komisyonu (TARC) giri?imleriyle bir çok kez bar?? elini uzatm?? ancak ço?unlukla  kar??l?k göremeyen taraf olmu?tur. Ayr?ca Ermeni taraf? henüz Türkiye’nin bu aç?l?m? kar??s?nda ne tür bir ad?m ataca?? konusunda aç?klama yapmam??t?r.

Sonuç olarak Cumhurba?kan?n?n Erivan ziyaretinin Türkiye’ye kazand?racaklar? yan?nda  kaybettireceklerinin daha fazla olaca??n? söylemek mümkün. ?lk olarak Türkiye’nin bu ziyaretle ne tür kazan?mlar? olaca??n?n belirlenmesinde yarar vard?r. Cumhurba?kan? bu tür bir ziyarete icabet ederek uluslararas? kamuoyunda Türkiye’nin büyük bir ülke oldu?unu ve Ermenistan’a yönelik sürelik bar?? elini uzatan taraf oldu?unu  dünya ülkelerine kan?tlam?? olacakt?r. Bu ba?lamda gerek AB gerekse ABD’den tam not alaca?? söylenebilir. Nitekim AB sürecinde yay?mlanan ilerleme raporlar?nda da s?k s?k iyi kom?uluk ili?kileri konusu gündeme getirilerek bu hususa vurgu yap?lmaktayd?. Dolay?s?yla bu ad?m AB yolunda Türkiye’ye önemli bir puan kazand?racakt?r. Bir di?er husus ise Türkiye’nin bölge ülkeleri ile bar??ç?l ili?kilere ne kadar önem verdi?i bir kez daha kan?tlanm?? olacakt?r. Ayr?ca Türkiye Ermenistan’la olan sorunlar?n? üçüncü ülkeler arac? olmadan kendi aralar?nda çözme yolunda önemli bir ad?m atm?? olacakt?r ki, bunun de?i?ik sonuçlar? olacakt?r. Öncelikle Ermeni toplumu y?llarca kendilerine ö?retilenden farkl? bir Türkiye’nin mevcut oldu?unun fark?na varacakt?r. Bu ve buna benzer daha birçok boyutu bulunmaktad?r. Ancak Türkiye’nin kaybedeceklerine bakt???m?zda ise bunun daha fazla olaca??n? söylemek mümkündür. Nitekim Ermenistan hâlen Türkiye’nin toprak bütünlü?ü resmen tan?mamaktad?r ve soyk?r?m iddialar? konusunda henüz geri ad?m atmam??t?r. Ayr?ca  Karaba? sorunu konusunda da henüz Ermenistan yönetiminden farkl? bir aç?klama gelmemi?tir. Sorunun belki de göz ard? edilen en önemli boyutlar?ndan biri de diasporan?n bundan sonra izleyece?i yol olacakt?r. Nitekim diaspora Ermenilerinde kendilerinin bugüne kadar izlemi? olduklar? radikal politikalar neticesinde Türkiye’nin Ermenistan’la masaya oturmaya ikna oldu?u gibi bir kan? mevcut. Dolay?s?yla diaspora Ermenileri önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çal??malar?n? art?rarak devam ettirecektir. Son olarak Türkiye’nin bu ad?m?n?n uluslararas? kamuoyunda kendisinin “suçlu” taraf oldu?u için sürekli ödün verdi?i  yönünde bir izlenim uyand?rma ihtimali de bulunuyor. Tüm bu olas?l?klar göz önünde bulunduruldu?unda kazanan taraf Ermenistan olmu?a benziyor. Nitekim Rusya-Gürcistan çat??malar?n?n ard?ndan Ermenistan’?n K??P’te yer alarak Türkiye ile ayn? masaya oturacak olmas? bu durumu özetliyor. Ermenistan’?n bölgesindeki bu kar???kl?ktan, bugüne kadar savundu?u politikalardan herhangi bir ödün vermeden kazanan ve kaybedenlerle masaya oturacak olmas? her hâlükârda kendisinin kazanan oldu?unu dü?ündürüyor. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »