Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN?IN KAFKAS ?TT?FAKI ÖNER?S?NE YAKLA?IMI VE TÜRK?YE?N?N TAVRI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
22 2008 - ERAREN

="justify">Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n Gürcistan-Rusya aras?nda ya?anan Güney Osetya Krizi’nin ard?ndan bölgede inisiyatifi ele almak için ortaya att??? Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu önerisine bölge ülkelerinden yan?tlar gelmeye devam ediyor. Bu ba?lamda Ba?bakan Erdo?an 20 A?ustos’ta Azerbaycan’a günübirlik bir ziyarette bulundu. Azerbaycan’?n da söz konusu öneriye s?cak bakmas?yla beraber gözler bu kez Ermenistan’dan gelecek yan?ta çevrildi.

5l;rü?meler öncesinde Rusya’n?n tutumunun Ermenistan’la görü?melerin seyrini belirleyece?ine i?aret ederek bu temaslar neticesinde Türkiye’nin 6 Eylül’deki Dünya Kupas? elemelerini izlemek için Erivan’a gidip gitmeyece?inin netle?ece?ini aç?klad?.

Ermenistan ise Ba?bakan Erdo?an’?n önerisine neredeyse dünden haz?r denilebilecek bir h?zla yan?t verdi. Ermenistan D??i?leri Bakan? Edvard Nalbandyan, Ba?bakan Erdo?an’?n aç?klamas?n? olumlu bir mesaj olarak de?erlendirdiklerini, ülkesinin daima bölgesel istikrar ve i?birli?i konular?nda diyalogdan yana oldu?unu belirtti. Ba?bakan’?n önerisi Ermeni bas?n?nda da olumlu bir hava içinde de?erlendirildi. Gelinen noktada ?u an için Rusya D??i?leri Bakan? Lavrov ile D??i?leri Bakan? Ali Babacan’?n görü?melerinin ba?lad??? ve ilerleyen günlerde di?er Kafkas ülkeleri d??i?leri bakanlar?n?n da görü?melere kat?laca?? belirtiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ittifakta Rusya’n?n arabuluculuk rolü olmu?tur. Dolay?s?yla Kafkas ?stikrar Platformu çerçevesinde ülkelerin bir araya gelmesi halinde -ki bu durumda özellikle Türkiye-Ermenistan ili?kileri ön plana ç?kmakta- Rusya’n?n arac?l?k edecek olmas? Türkiye-Ermenistan aras?ndaki sorunlara üçüncü ülkelerin de müdahil olmas? anlam?n? ta??yor.

Türkiye’nin Kafkas ?ttifak? Platformu önerisine 5 bölge ülkesi s?cak bakmakla beraber henüz ABD’nin net bir tav?r sergilemedi?ini söylemek mümkün. Ayr?ca bu önerinin henüz Rusya ve Gürcistan aras?ndaki gerginli?in tamamen sona ermedi?i ve Bat?l? devletlerin de nas?l bir tutum sergileyecekleri konusunda aç?k i?aretlerin görülmedi?i bir ortamda at?lm?? olmas? önerinin selameti aç?s?ndan baz? tereddütler yarat?yor.

Bugüne kadar 19 ülke parlamentosunda “soyk?r?m”? kabul ettirmi? Ermenistan yönetiminin yeni aray??lar getiren bu süreci kendi toplumuna nas?l izah edece?i ise merak konusu. Bir di?er husus ise Türkiye’nin ve Azerbaycan’?n toprak bütünlü?ü konusunda Ermenistan d?? politikas?nda herhangi bir de?i?iklik ya?anmam?? olmas?d?r. Dolay?s?yla Türkiye’nin 2006’dan beri öncülük etti?i bar?? önerilerine kar?? uzla?maz bir tav?r sergileyen Ermenistan’?n bu platforma dahil olmak kar??l???nda Türkiye’ye ne vaat etti?i iyi de?erlendirilmelidir. Ayr?ca diasporan?n Ermenistan’?n Türkiye ile yak?nla?ma görüntüsü verecek en ufak bir ad?m? kar??nda Erivan üzerinde olu?turaca?? bask? da dikkate al?nmal?d?r. 

Sonuç olarak bu platform ile Kafkas ülkelerinin bölgesel bar???, güvenli?i ve istikrar? hedefleniyorsa Ermenistan’?n bu platformda yer alabilmesi için öncelikle baz? k?staslar? kar??lamas? gerekmektedir. Kom?ular?n?n toprak bütünlü?üne sayg?l? olmas? ve soyk?r?m iddialar?n? d?? politika arac? olmaktan ç?karmas? bunlardan birkaç?d?r. Bu hususlar Türkiye ile Ermenistan D??i?leri Bakanlar?n?n Eylül ay?nda bir araya gelecekleri Birle?mi? Milletler Genel Kurulu toplant?s?nda gündeme getirilmeli ve Ermenistan yap?c? bir tutum sergilemeye zorlanmal?d?r. 


    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »