Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KAFKAS ?TT?FAKI ÖNER?S? TÜRK?YE- ERMEN?STAN ?L??K?LER?NDE YEN? B?R BA?LANGIÇ MI?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
20 2008 - ERAREN

!âJĞ="justify">Gürcistan’?n 8 A?ustos’ta Güney Osetya’ya yönelik operasyonuna Rusya’n?n sert yan?t vermesiyle ba?layan çat??malar, aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u birçok ülkeden gelen tepkiler neticesinde ancak 5’inci gününde son bulabildi. 

Çat??malar?n ard?ndan bölgede benzer bir durumum tekrarlanmamas? için taraflar aras?nda müzakereler sürerken, Türkiye sorunu kal?c? bir çözüme kavu?turmak ve bölgede inisiyatifi ele almak amac?yla önemli bir tak?m ad?mlar att?.

?lk olarak Ba?bakan Erdo?an, 11 A?ustos’ta bölgedeki sorunun çözümü için Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu önerisini gündeme getirdi. Asl?nda bu öneri daha önce 2000 y?l?nda dönemin Cumhurba?kan? Süleyman Demirel taraf?ndan öne sürülmü?tü. O dönemde Balkanlarda yürütülen Balkan ?stikrar Pakt?’n?n model al?nd??? bu öneriye Bat? ve Rusya’n?n yan? s?ra bölge ülkeleri de s?cak bakm?? ancak daha sonra Rusya’n?n geri ad?m atmas? nedeniyle proje hayata geçirilememi?ti.

Son geli?melerin ard?ndan Türkiye taraf?ndan yeniden gündeme getirilen Kafkas ?stikrar Pakt?’n?n asl?nda iki önemli nedeninin oldu?unu söylemek mümkün. Bunlardan birincisi Türkiye’nin ?imdiye kadar Kafkaslara ve özellikle de Güney Kafkasya’ya yönelik çok daha aktif bir politika izlemesi gerekti?ine karar vermi? olma ihtimali. Nitekim özellikle son dönemlerde gerek Azerbaycan gerek Gürcistan ile yürütülen enerji ve ula??m projeleri konular?nda at?lan önemli ad?mlar bu ihtimali destekliyor. 

Bir di?er husus ise Türkiye’nin bölgesel bar??, istikrar ve güvenlik konular?nda izledi?i d?? politikas?n?n bir gere?i sonucu bu tür bir ad?m atm?? olma ihtimalidir. Nitekim Rusya’n?n Gürcistan müdahalesi s?ras?nda bu konunun ne kadar önemli oldu?u Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) do?algaz boru hatt?n?n güvenlik endi?eleri nedeniyle bir kez daha gündeme gelmi?tir.  Dolay?s?yla Kafkaslarda olas? bir çat??man?n do?rudan Türkiye’nin kom?u ülkeler ile yürütmekte oldu?u enerji ve ula??m projelerinin yan? s?ra di?er (?n?aat, turizm, e?itim, g?da, denizcilik, ticaret vb.) alanlardaki i?birli?i çal??malar?n? da do?rudan etkileme olas?l??? bulunuyor. Ayr?ca Kafkasya’daki geli?melerin ve çat??malar?n Abhazya ve Karaba? gibi di?er sorunlu bölgelere s?çrama ihtimali ile bölge ülkelerinin siyasi ve ekonomik ili?kilerine yönelik tehditlerin azalt?lmas? çabas?n?n da söz konusu öneriye kaynakl?k etti?i dü?ünülebilir. 

Türkiye konuyla ilgili çal??malar?n? sürdürürken, bas?nda Ba?bakan Erdo?an’?n da bu amaçla 20 A?ustos’ta Azerbaycan’a resmi bir ziyarette bulunaca?? haberleri yer ald?. Ba?bakan?n Azerbaycan’a yapaca?? günübirlik ziyaret s?ras?nda Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu ile ilgili görü?ülecek bir di?er husus ise projede Ermenistan’?n da yer almas?. Ermeni bas?n?nda Türkiye’nin bu vesileyle Türk-Ermeni ili?kileri önündeki engelleri kald?rmak konusunda att??? yeni bir ad?m ?eklinde yorumlanan bu ziyaretin nas?l sonuçlanaca?? ise merakla bekleniyor.

Ba?bakan Erdo?an’?n, Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu konusunda Bakü ziyaretiyle birlikte, Azerbaycan ve Ermenistan’?n da içinde yer alaca?? platforma Türkiye’nin yakla??m?n?n netle?mesi bekleniyor. Devlet Ba?kan? ?lham Aliyev’in Ermenistan’a ye?il ???k yakmas? hâlinde ise Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinde yeni bir dönemin ba?lamas? muhtemeldir. Nitekim son dönemlerde Ankara-Erivan aras?nda ya?anan yumu?ama ili?kilerin farkl? bir boyuta do?ru yol almas? için uygun zemini olu?turmu? görünüyor. Türkiye’nin ad?mlar?na Ermeni taraf? küçük de olsa cevap vermeye ba?lam?? durumda. Bu ba?lamda 6 Eylül’de Erivan’da yap?lacak olan Türkiye-Ermenistan Dünya Kupas? Elemeleri öncesi Türkiye’den Erivan’a gidecek yolcular için 1-6 Eylül tarihlerinde geçerli olmak üzere vize uygulamas?n? kald?rmas? örnek olarak verilebilir. Bir di?er husus ise geçti?imiz ay Ermenistan yönetiminin Ermeni gençlerine yönelik yapt??? ?a??rt?c? bir aç?klama olmu?tur. Aç?klamada özetle, Ermeni gençlerine Türk dü?manl??? üzerinden beslenmekten vazgeçmeleri ça?r?s?nda bulunulmu?tur. Ayr?ca Cumhurba?kan? Gül’ün ani bir kararla Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere Erivan’a gitme ihtimali de art?yor. Ba?bakan Erdo?an’?n Azerbaycan ziyaretinin bu nedenle de ayr? bir önemi bulunuyor.

Özetle, Türkiye’nin Azerbaycan’?n da fikrini alarak, Ermenistan’?n da içinde yer alaca?? bir Kafkas ?stikrar ve ??birli?i Platformu önerisi geli?tirmesi bölgesel anlamda önemli bir giri?im olmakla beraber, Türkiye ve Ermenistan aras?ndaki sorunlar?n k?sa vadede çözümü için tek ba??na yetersiz kalacakt?r. Nitekim Ba?bakan’?n, Karaba? sorunu konusunda Azerbaycan’?n “gönlünü alarak” ba?lataca?? iyi niyet giri?imlerini çetrefilli bir süreç bekliyor. Çünkü Türkiye’nin Ermenistan’la sorunlar? sadece Karaba?’dan ibaret de?il. Ayr?ca, Azerbaycan’?n platform fikrine s?cak bakmas? hâlinde Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik ataca?? yeni bir ad?m?n Erivan’da yeni bir ödün verme ?eklinde alg?lanma ihtimali de göz önünde bulundurulmal?d?r.

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »