Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KARABAĞ SORUNUN ÇÖZÜMÜ YAKIN MI?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2008 - ERAREN

Rusya Dışişleri Bakanı Sergaey Lavrov’un geçen hafta “Rossiyskaya Gazeta” gazetesine verdiği mülakatın yankıları devam ediyor. Lavrov, özetle, Ağustos ayında Gürcistan’daki olayların Ermenistan’ın dış dünya ile temas etmekte büyük güçlüklerini ortaya koyduğunu, böylelikle Türkiye sınırının açılmasının önemini gösterdiğini, Ermeni halkının temel çıkarları için bu duruma en kısa zamanda bir çare bulunması gerektiğini, Karabağ sorunu çözümlenir çözümlenmez Türkiye’nin Ermenistan’la diplomatik ilişki kurarak bu ülkenin dış dünya ile temasını sağlayacağını söylemiş, ayrıca Azerbaycan başkanlık seçimlerinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan başkanlarının kısa zamanda bir araya gelmelerini beklediklerini, Karabağ sorunu konusunda taraflar arasında iki veya üç çözülmemiş konu kaldığını ve en önemli sorunu Karabağ’ın Laçin bölgesinden Ermenistan’a başlayacak koridorun oluşturduğunu ifade etmiştir.

 

§uuml;lakat birkaç yönden önem ta??maktad?r. Bunlar?n ba??nda ?imdiye kadar Karaba? sorununun çözümlenmesine, Ermenistan’?n kendisine olan ihtiyac?n? muhafaza edebilmek amac?yla,  fazla ilgi göstermemi? olan Rusya’n?n tutum de?i?tirmesidir. Baz? kaynaklar bunu, Türkiye s?n?r? aç?l?nca Ermenistan’?n Gürcistan yollar?na ihtiyac? kalmayacak ve böylelikle Gürcistan’?n stratejik öneminin azaltacak olmas?na ba?lamaktad?r. Türkiye s?n?r?n?n aç?lmas? Gürcistan yollar?n?n bu günkü önemini azaltaca?? ilke olarak do?ru olmakla beraber Gürcistan’?n stratejik önemi, yollar?ndan ziyade, ABD ve AB ülkeleriyle yak?n ili?kileri bulunmas?ndan ve bu bölgede NATO üyeli?ine tek aday ülke olmas?ndan kaynaklanmaktad?r.

 

Di?er yandan Lavrov’un Karaba? sorununun çözümü için iki veya üç konu kald???na dair iyimser sözlerinin de payla??lmad??? görülmektedir. Nitekim Azerbaycan Ba?kanl?k sözcüsü Novruz Mamadov bu konuda temel sorunlarda mutabakata var?lmam?? oldu?unu ifade etmi?tir. Ermenistan D??i?leri Bakan? Nalbantyan ise,  Laçin koridoru konusuna hiç temas etmeden, çözümlenmemi? konular?n ba??nda Karaba?’a verilecek statünün geldi?ini ve bu konunun da Karaba? halk?n?n iradesini özgürce ifade etmesiyle çözümlenebilece?ini belirtmi?tir.

Y?llardan beri Karaba? sorununa çözüm bulmay? amaçlayan çabalar?n gelip tak?ld??? nokta bu bölgenin gelecekte ne gibi bir statüsü olaca??d?r. Azerbaycan, Karaba?’?n gayet geni? özerklik haklar?na sahip ancak Azerbaycan’a ba?l? bir bölge olarak kalmas?nda ?srar etmektedir. Buna kar??n Ermenistan bu bölgenin gelece?inin bir referandum ile belirlenmesi gerekti?ini iler sürmektedir. Doksanl? y?llar?n ba??nda sava?lar sonucunda Karaba?’?n Azeri kökenli halk?n?n bu bölgeden zorla ç?kar?ld??? ve halen Karaba?’da sadece Ermenilerin bulundu?u hat?rlan?rsa referandumdan, Ermenistan’?n istedi?i gibi,  bölgenin ba??ms?zl???n? destekleyen bir sonuç ç?kaca??nda hiçbir ?üphe yoktur. Yine ?üphe duyulmamas? gereken bir husus ba??ms?z Karaba?’?n bir süre sonra Ermenistan’a kat?lmak karar?n? alaca??d?r.

Karaba? Sorununun çözümlenmesine yard?mc? olmak üzere görevlendirilmi? Minsk Grubunun halen müzakereleri yürüten e? ba?kanlar? (ABD, Rusya, Fransa)  bu bölgenin statüsü konusunun ertelenerek di?er sorunlar?n, mesela Karaba?’? çevreleyen yedi Azeri ilinin bo?alt?lmas? gibi sorunlar?n çözümlenmesini önermi?lerdir. Söz konusu illerin özgürlü?üne kavu?mas? gayet olumlu olmakla beraber,  erteleme sonucunda da bir de?i?iklik olmayaca??, Karaba?l? Ermenilerin yine önce ba??ms?z olmaya sonra da Ermenistan’a kat?lmaya çal??acaklar? görülmektedir.
Yar?n devam edece?iz.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »