Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

PAR?S ERMEN? OYLARINA TUTSAK

Erhan AKDEMİR
23 2006 - Cumhuriyet

ellspacing="0" ceŽÿGPAR?S ERMEN? OYLARINA TUTSAKFransa, 'özgürlük, e?itlik, karde?lik' kavramlar?n? üç renk halinde bayra??nda simgeleyen bir ülke. Bu ülkedeki Türk kar??tl??? ise ürkütücü boyutlarda.–@uuml;lke. Bu ülkedeki Türk kar??tl??? ise ürkütücü boyutlarda. Frans?z Parlamentosu ve kamuoyu, bir y?l sonraki seçim nedeniyle 250 bin Ermeni oyuna tutsak olmu? durumda. Ekonomik sorunlar ve birkaç ay önce ya?anan getto isyanlar?n?n tepkileri, AB üyeli?i olas?l??? nedeniyle direkt Türkiye'ye yöneliyor. Sorunlara çözüm üretemeyen siyasiler olu?an ranta oynuyor.

Gerek Frans?z sa??nda gerek Frans?z solunda Türkiye'ye kar?? septik (ku?kucu) bir yakla??m bulunmuyor. Daha önceleri Frans?z solu özellikle az?nl?klar çerçevesinde Türkiye kar??t?, sa?? ise Kemalizm çerçevesinde Türkiye taraftar?yd?. Fakat bu durum bugün de?i?ti ve Türkiye'ye yönelik genel bak?? aç?s? her iki taraf aç?s?ndan da septik bir biçim ald?. Say?larda dikkate al?nd???nda görülecektir ki, Frans?zlar?n sadece yüzde 21'i Türkiye'yi AB yolunda destekliyor, yüzde 70'i ise Türkiye'ye kar?? ç?k?yor. Hatta, Frans?zlar?n yüzde 44'ü Türkiye'nin Avrupa'n?n co?rafi bir parças? olmad???n?, yüzde 31'i ise Türkiye'nin Avrupa tarihinde yeri olmad??? dü?üncesini ta??yorlar. Frans?zlar?n genelde göçmen özelde Türkiye kar??t? söylemlerinin temel nedenleri aras?nda ise, "ülkemizde çok fazla Türk veya göçmen bulunmakta, bunlar ekonomimiz üzerindeki yüklerdir, verdikleri emekten daha çok sosyal yard?m almaktad?rlar ve Frans?zlar?n i?lerini ellerinden almaktad?rlar" gibi asl?nda Fransa'n?n ya?ad??? yüzde 9,6'l?k ve özellikle de 18­25 ya? aras?nda yüzde 20'lik i?sizlik oranlar?n?n tetikledi?i temel ekonomik s?k?nt?lara dayan?yor. Tabi bunun yan?nda, Fransa'n?n eskiden oldu?u gibi hâlâ kendini üstün ulus olarak görme ve bu çerçevede de yabanc?lara, farkl? kültürlere, kimliklere kar?? duru? da söz konusu kar??t söylemlerin bir di?er önemli nedeni aras?nda. Frans?zlar?n, özellikle 29 May?s 2005 tarihinde AB Anayasas? referandumundan al?nan "hay?r" sonucundan sonra kendi içlerindeki ya?ad?klar? sorunlar, "biz kimiz? nereye gidiyoruz?, gelecekte nas?l bir Fransa olacak?" gibi kendi kimlik konular?n?n ve korkular?n?n gün yüzüne ç?kmas? veya yans?mas? da Türkiye'ye kar?? olan bu septik yakla??m?n nedenleri aras?nda say?labilir.

YÜKSELEN M?LL?YETÇ?L?K

Frans?zlar?n gerek ekonomide ya?ad?klar? s?k?nt?lar gerek toplum içinde farkl?l?klara yönelik tutumlar Fransa'da a??r? milliyetçili?in yükselmesine neden oluyor. Buna bir de, 2007 y?l? May?s ay?nda yap?lacak Cumhurba?kanl??? seçimleri eklenince Fransa iç çeki?melerle bo?u?ur duruma gelmi? ve hem ya?anan ekonomik s?k?nt?lar, hem Fransa'da ya?ayan yabanc?lara yönelik davran??lar hem de AB konular? Frans?z siyasetçileri için birer iç politika malzemeleri haline gelmi? durumda. Fransa'da ya?anan tüm bu s?k?nt?lar, siyasetçiler için bulunmaz "hint kuma??"na dönü?mü?, siyasi yelpazenin sa??ndaki partiler özelliklede a??r? sa? partiler bu durumu en fazla sömüren gruplar aras?nda yer al?yorlar. Anayasa'ya "hay?r" sonucunun etkisini üzerinden atamayan, yüksek i?sizlik oran?yla u?ra?an ve Cumhurba?kanl??? seçimlerine yönelik iç politik çeki?meler ya?ayan Fransa felç durumu ya??yor ve May?s 2002 tarihine kadar da böyle kalaca?? muhtemel görünüyor.

RAD?KALLE?ME

Fransa'n?n ya?ad??? bu s?k?nt?lar?n yans?mas? ise kendini a??r? sa??n yükselmesinde buluyor. Fransa'da Metro gazetesinde yay?mlanan bir ankete göre Frans?zlar?n üçte biri a??r? sa?? kendilerine yak?n görüyorlar. Yüzde 66's? ise tersi görü?te bulunuyor. IFOP taraf?ndan yap?lan ankette, Frans?zlar?n yüzde 35'i a??r? sa??n politik tart??maya zenginlik katt??? ve kendi sorunlar? ile ilgilendi?ini ifade ediyorlar. Politik alanda a??r? sa??n, göçmen tart??malar?nda yararl? oldu?unu dü?ünenlerin oran? yüzde 43 iken yüzde 31'i güvenlik, yüzde 14'ü i?sizlik, yüzde 7'si ise e?itim ve yüzde 5'i sosyal koruma alanlar?nda a??r? sa??n tart??malar?n?n yaral? oldu?unu belirtiyorlar. Ayr?ca, Frans?zlar?n neredeyse yar?s?na yak?n?, yüzde 48, a??r? sa?? en iyi temsil edenin Jean Marie Le Pen oldu?unu da ifade ediyorlar.

D?N FAKTÖRÜ

Fransa'da a??r? sa??n göçmen tart??malar?nda yararl? oldu?unu dü?ünenlerin oran?n?n yüzde 43 olmas?n?n pek de ?a??rt?c? olmamas? gerekir. Bunu k?saca aç?klayacak olursak; Fransa'da göçmen tart??malar?nda asl?nda kastedilen veya ön plana ç?kan konu din konusudur. Bu konuda dinin öne ç?kmas?n?n en temel nedenlerinden biri ise, Fransa'daki göçmenlerin ço?unun Müslüman olmas?d?r. Frans?z vatanda?lar?n?n yüzde 5 ila 10'nu da Müslüman'd?r. Fransa'da dinin ön planda olmas?n?n önemli bir nedeni, dinin Fransa tarihindeki öneminden kaynaklan?yor. Fransa, Katolikleri, Protestanlar? ve Yahudileri ilgilendiren bir çok dinsel çat??ma ya?ad?. Fransa tarihinin büyük bir k?sm?nda din çat??maya sebep olan bir sözcük olmu? ve kiliseyle devletin birbirinden ayr?lms? da bu çat??may? ortadan kald?rmaya yetmedi, sadece hafifletti. Baz? Frans?zlar bugün Frans?z olman?n, dinle ilgisi olmayan hukuki bir mesele oldu?unu iddia etmekte, baz?lar?ysa, Frans?z olman?n, dini de kapsayan kültürel bir öz oldu?unu iddia etmektedirler. Dinin Fransa'da ön plana ç?kmas?na verilebilecek en iyi örnek, Frans?zlar?n ço?unlukla dünyan?n farkl? co?rafyalar?ndan insanlar? örne?in Kuzey Afrikal? Araplar?, örne?in Bat? Afrikal? siyahlar?, örne?in Türkleri ayn? potaya koyarak hepsinden de "Müslüman" diyerek söz edebilmeleridir. IFOP taraf?ndan yap?lan ankette de görüldü?ü gibi, a??r? sa?? en iyi temsil eden ki?i olarak görülen ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri olan Jean Marie Le Pen, seçim söylemlerinde, Fransa'n?n geleneksel olarak Katolik bir ülke oldu?unu vurgulamakta, ona göre Müslümanlar yani göçmenler "hakiki Frans?zlar?n" ellerinden i?lerini alan yabanc? i?galcilerdir ve kendisinin yüksek i?sizlik oranlar?na buldu?u çözüm ise, Müslüman yabanc?lar?n ülkeden gönderilmesidir. Fransa için Hareket Partisi (MPF) lideri olan sa?c? Philippe de Villiers de Fransa'da ya?ayan göçmenlere kar?? "ya sev ya terk et" slogan? ile tan?n?yor. Halk Hareketi Birli?i (UMP) Partisi lideri Nicolas Sarkozy partisinde yapt??? bir konu?mada "e?er baz?lar? Fransa'y? sevmiyorsa, terk etmek için kendisini s?kmas?n" de?erlendirmesini yapabiliyor.

T ÜRK KAR?ITLI?I RANT SA?LIYOR

Fransa'da ekonomide ya?anan s?k?nt?lar?n yans?mas? olarak yabanc?lara yönelik sert tutumlardan, yine bu çerçevede Frans?z halk?n?n büyük bir antipatiyle bakmaya ba?lad??? AB geni?leme sürecinden ve 2007 y?l? May?s ay?nda yap?lacak Cumhurba?kanl??? seçimleri ba?lam?nda Fransa'da ya?anan iç politik çeki?melerden en fazla nasibini alan ülke olarak ise Türkiye görülüyor. Çünkü Türkiye, gerek Fransa'da ya?ayan Türkler aç?s?ndan gerek AB ile tam üyelik müzakerelerine ba?lam?? bir ülke olma aç?s?ndan gerekse de Cumhurba?kanl??? seçimi yar???nda bir iç politika malzemesi olarak kullan?lma aç?s?ndan siyasi partilere oy kazand?r?c? bir araç olarak görülüyor. Bu aç?dan da, Türkiye son zamanlarda Fransa'n?n gündemini oldukça me?gul ediyor.

2007 y?l? May?s ay?nda yap?lacak Cumhurba?kanl??? seçimleri ba?lam?nda Fransa'da ya?anan iç politik çeki?melerden olumsuz anlamda en fazla etkilenen ülke durumundaki Türkiye'nin, bu anlamda kar??la?t??? en büyük s?k?nt? ise Ermeni sorunu ve bunun Fransa'daki siyasi partiler taraf?ndan bir iç politika malzemesi olarak kullan?lmas?d?r. Fransa'da, Sosyalist Parti'nin sözde Ermeni soyk?r?m?n? inkâr edenlere para ve hapis cezas? verilmesini öngören yasa teklifi, her ne kadar bu yaz? yay?nland???nda yasan?n geçip geçmedi?i netlik kazanacak olsa bile Türkiye ile Fransa aras?ndaki ili?kilerin oldukça zor bir dönemden geçmesine neden oluyor. Tasar?n?n tek amac?, Frans?z siyasi partilerinin önümüzdeki cumhurba?kanl??? seçimlerinde Ermenilerin sempatisini kazanmakt?r. Türkiye ile Fransa aras?nda iplerin çok fazla gerilmesine hatta kopma noktas?na gelmesine neden olan bu tart??ma, Fransa'daki 250 bin Ermeni oyundan kaynaklan?yor. May?s 2007 y?l?nda yap?lacak cumhurba?kanl??? seçimine aday olan Sosyalist kad?n aday Segolune Royal en yak?n rakibi ?çi?leri Bakan? ve Halk Hareketi Birli?i (UMP) Partisi lideri Nicolas Sarkozy'nin bir iki puan önünde görünüyor. Royal'?n kazanmas? için 250 bin Ermeni oyunu almaya soyunan Sosyalistler bu yasa teklifini destekliyorlar. Ancak böyle bir seçim takti?i, Türkiye­Fransa ili?kilerinde ileride telafisi mümkün olmayan ciddi çatlaklara da yol aç?yor. Ayr?ca, Türkiye'nin AB üyeli?ini savunan Sosyalist Parti'nin bu ?ekilde bir seçim takti?i izlemesi de bir di?er tuhaf tutum. Nicolas Sarkozy'de en yak?n arkada?? ve dan??man?, ASALA terör örgütünün de avukat? olan Patrick Deveciyan'a güveniyor. Sarkozy, Deveciyan sayesinde tüm Ermeni oylar?n?n kendisine verilece?inden emin gibi görünüyor. Bu arada Frans?z siyasetçilerinin üzerinde durup tekrar dü?ünmeleri gereken ve 250 bin Ermeni oyu nedeniyle 70 milyonluk Türkiye'yi ve 10 milyar dolarl?k bir pazar? kaybetme riskini göze al?p alamayacaklar?n? de?erlendirmeleri gereken çok önemli bir noktad?r.

ERMEN? YASASI

Sosyalist Parti'nin sundu?u bu yasa teklifi, Fransa'da siyasi yelpazeyi ve Frans?z milletvekillerini de ikiye bölmü? durumda. ?ktidardaki Halk Hareketi Birli?i Partisi'nin milletvekillerinin önemli bir bölümü teklife kar?? ç?kmakta. Ancak bunlar?n oylamaya kat?l?p kat?lmayacaklar? net de?il. Teklifi sunan Sosyalist Parti içerisinde de çatlak sesler mevcut. Sosyalist Parti'nin Meclis Grup Ba?kan? Jean­Marc Ayrault'un ba??n? çekti?i baz? milletvekilleri teklife so?uk bak?yorlar. Ayr?ca, yasa teklifi Meclis'ten geçse bile, Senato gündemine bir y?l içerisinde gelmedi taktirde, gelecek y?l seçimler olaca?? için kadük durumuna dü?ecek. Hükümetin, Meclis'ten geçse bile, teklifin Senato gündemine gelmesini engelleyerek teklifin yasala?mas?n? önleyebilme imkân? da bulunuyor.

Durum Cumhurba?kan? Jacques Chirac taraf?ndan ise biraz daha rahat görünüyor. Chirac, Cumhurba?kanl??? için aday oldu?u 2002 May?s ay?ndaki seçimlerden yakla??k bir y?l önce, 2001 y?l?nda, Ermeniler taraf?ndan gündeme getirilen sözde soyk?r?m yasas?n? "Cumhurba?kanl???na seçilebilmek" kayg?s?yla onaylamak zorunda kalm??t?. Ancak, Jacques Chirac, 2007 May?s ay?nda yap?lacak olan Cumhurba?kanl??? seçimlerinde yeniden aday olmayaca?? için bu sefer, Meclis'ten geçse bile yasay? imzalamayarak Anayasa Mahkemesine gönderebilece?i tahmin ediliyor.

Yasa teklifi Frans?z tarihçilerden sert tepki gördü. Aralar?nda, Elisabeth Badinter, Marc Ferro, Jacques Julliard, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet gibi Frans?z toplumunun yak?ndan tan?d??? ve sözlerine itibar etti?i 19 tarihçi sözde soyk?r?m?n inkar?n? suç sayan teklifin geri al?nmas? yönünde bir bildiri yay?nlad?lar ve Frans?z Parlamentosu'nun Ermeni bask? gruplar?n?n tutsa?? haline geldi?i yönünde görü? belirttiler. Frans?z tarihçiler ayr?ca, tasar?n?n yasala?mas? halinde ö?retmenlerin çok zor durumda kalacaklar?n? da belirttiler.

Yasa teklifi Frans?z ve bat? bas?n?nda da yank? buldu. Leb Monden, "Ermeni sorununun Türk­Frans?z ili?kilerini zehirliyor" yorumunda bulunurken, Liberation gazetesi ise "Fransa ile Türkiye aras?nda krizin gittikçe derinle?ti?i" uyar?s?nda bulundu. The Washington Times, Reuters ve Globe and Mail gibi dünya bas?n?n önde gelen kurulu?lar? da yasa teklifi ile ilgili haberlere yer verdiler.

Ermeni as?ll? Frans?z ara?t?rmac? Isabelle Kortian'?n da ifade etti?i gibi, AB'nin Türkiye ile müzakereleri resmen ba?latm?? olmas?na ra?men baz? Avrupa ülkelerinin aç?k bir ?ekilde "Türkiye'yi istemiyoruz" demek yerine Ermeni sorunu gibi konular? öne sürmeleri ve bunun Türkiye kar??tlar?n?n kulland??? kozlardan biri olmas? uzun y?llara dayanan Türk­Frans?z dostlu?unu iç politika gerekçesiyle feda edilmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, ?fade özgürlü?ünü, tarihçilerin özgürlü?ünü, özgür çal??malar?n? k?s?tlayan bu tür yasalar, özgürlü?ü, demokrasiyi savunan bir ülkeyle hele hele bu de?erler çerçevesinde bir birlik olu?turmay? dü?ünen AB üyesi bir ülkeyle hiç ba?da?m?yor. Bu tür yasa teklifleri, Fransa'n?n ve onun sayesinde tüm Avrupa k?tas?n?n benimsedi?i ve özümsedi?i özgürlük fikirleriyle, demokrasi idealleriyle de aç?kça çeli?iyor. Ayr?ca, böyle bir dü?ünce tarz? Liberté, Égalité, Fraternité (Özgürlük, E?itlik, Karde?lik) kavramlar?n? bayra??na ta??m?? bir ülke içinde kabul edilmemesi gereken bir durumdur.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »