Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

24 N?SAN'IN DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2006 - Stratejik Analiz
Diğer Makaleler

!á½p="justify">Her y?l oldu?u gibi, bu y?l da 24 Nisan’da, Ermenistan’da “soyk?r?m” an?t?nda düzenlenen büyük törene; Ba?kan Koçaryan, Ermenilerin Ba? Patri?i Karekin II, Ba?bakan Markaryan ve binlerce ki?i kat?ld?. #?nda “soyk?r?m” konusunda duyarl?l???n artmakta oldu?unun i?aretidir. Ba?kan Koçaryan’?n soyk?r?m iddias?n? Ermenistan d?? politikas?n?n öncelikli konular? aras?na almas? ve okullarda “soyk?r?m?n” ö?retilmeye ba?lamas?, Ermenistan kamuoyunda Türkiye’ye kar?? esasen mevcut olumsuz duygu ve dü?üncelerin artmas?na neden olmu?tur. Bunun en iyi örne?i, k?sa süre önce yap?lan bir kamuoyu yoklamas?nda; Ermeni gençlerinin yüz de 90’?n?n Türkiye ve Ermenistan aras?ndaki ili?kilerin normalle?mesi için, Türkiye’nin “soyk?r?m?” tan?mas?n?n ve Ermenistan’a toprak vermesinin ?art oldu?unu söylemesidir. K?saca Koçaryan döneminde Ermenistan’da radikal görü?ler güçlenmeye ve ülke, diasporaya benzemeye ba?lam??t?r.

Koçaryan’?n güttü?ü bu politikan?n Ermenistan’a bir kazanç sa?lamad???n? da belirtelim. Koçaryan’?n ba?kan oldu?u son sekiz y?lda, Karaba? sorununda ve Türkiye ile ili?kilerde bir geli?me olmam??t?r. Buna ba?l? olarak, Ermenistan’?n çok ihtiyaç duydu?u Türkiye ve Azerbaycan s?n?rlar? aç?lamam??t?r. Ermenistan’?n tutumu nedeniyle de Güney Kafkaslar’da istikrar ko?ullar? olu?mam??t?r.

Diasporaya gelince, bu y?l da 24 Nisan vesilesiyle bilinen etkinlikler tekrarlanm??, bu çerçevede pek çok konferans, sempozyum, sergi düzenlenmi?, dinî ayinler yap?lm??, baz? yerlerde Türkiye Büyükelçiliklerinin önünde veya ci¬var?nda gösterilerde bulunulmu?tur.

Bu y?l?n özelli?i, Fransa’n?n iki büyük kenti Lyon ve Marsilya’da görkemli “soyk?r?m” an?tlar?n?n dikilmesi¬dir. Lyon’un tarih miras? olarak UNESCO listesine al?n¬m?? olan Poncet meydan?na bir Ermeni an?t?n?n dikilme¬sine o civarda oturanlar kar?? ç?km?? ve dava açm??t?r. Marsilya’da ise Erivan’daki soyk?r?m an?t?na benzer bir an?t yap?lm??t?r.

Bu y?l?n di?er önemli olay? da, Amerika’n?n tan?nm?? PBS televizyonunda Ermeniler taraf?ndan finanse edilen ve dolay?s?yla tamamen Ermeni görü?lerini yans?tan “Er¬meni Soyk?r?m?” ba?l?kl? belgeselin yay?nlanmas?d?r. Bu belgeselin dengesizli?ini bir ölçüde giderebilmek amac?y¬la Türk ve Ermeni görü?lerine ayn? ölçüde yer veren bir tart??ma program? haz?rlanm??, ancak Ermenilerin açt??? büyük bir kampanya sonucunda birçok televizyon kana¬l? sadece belgeseli göstermeyi tercih etmi?tir. Böylelikle kar?? görü?e yer verilmemi? ve Amerika gibi bir ülkede ifade özgürlü?ü Ermeniler sayesinde a??r bir yara alm??¬t?r.

Halen Türkiye-Ermenistan ili?kilerine bir durgunluk hâkimdir. ?ki ülke D??i?leri Bakanlar? y?lda iki veya daha fazla görü?ürken, son yirmi ayda hiç bulu?mam??lard?r. Görü?meden kaçan Ermeni taraf?d?r. Ermeni bas?n?na göre, bakanlar?n bulu?mas? bir iyimserlik havas? yaratmakta, bu da s?n?rlar?n aç?lmas? için AB ve ABD tara¬f?ndan Türkiye’ye uygulanan bask?lar? hafifletmektedir. Ancak son görü?meden bu yana geçen uzun süre içinde, Türkiye’nin s?n?rlar?n aç?lmas?yla ilgili tutumunda hiçbir de?i?iklik olmamas?, e?er varsa, bask?lar?n bir sonuç ver¬medi?ini göstermektedir.

Ermeniler sadece siyasi konular?n de?il, tarihî konular?n görü?ülmesinden de kaç?nm??t?r. Ba?bakan Erdo?an’?n geçen y?l 14 Nisan’da tarihçi ve di?er uzmanlardan olu¬?acak bir grubun “tarihin tart??mal? bir dönemine ???k tutmak” üzere çal??maya ba?lamas? önerisi Ba?kan Koçaryan taraf?ndan aç?kça reddedilmemekle bera¬ber, olumlu da kar??lanmam??t?r. Bu olay, 2003 y?l?nda Viyana’da Türk ve Ermeni tarihçileri beraber çal??t?rmak giri?iminin Ermeniler taraf?ndan baltalanmas?yla birlikte dü?ünüldü?ünde, Ermenilerin tarihî konular? görü?mek istemedikleri sonucuna var?lmaktad?r. Baz? Ermeni çev¬releri bu tutumu “soyk?r?m?n” yeterince kan?tland???, o itibarla görü?ülecek bir ?ey olmad??? ?eklinde aç?klamaktad?r. Oysa bunun do?ru olmamas? ve Ermenilerin elinde “soyk?r?m?” yeterince kan?tlayacak belge olmad??? için tarihçilerin bir araya gelmesini istememeleri daha akla yak?nd?r.

Ermeni yanl?s? Türk yazar ve bilim adamlar? da, Ermenilerin tutumunu taklit ederek, 1915 sevk ve iskân?n soyk?r?m olmad???n? savunan Türk bilim adamlar?yla görü?mekten kaç?nmaya ba?lam??t?r. Mesela, Ermeni yanl?s? Türk bilim adamlar? taraf?ndan geçen Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa aksi görü?te olan Türk bilim adamlar? talep etmelerine ra?men ça?r?lmam??, hatta dinleyici olarak dahi salona al?nmam??lard?r. Gazi Üniversitesi’nde, Ekim ay?nda Ermeni sorunu konusunda düzenlenen konferansa Ermeni yanl?s? bilim adamlar? davet edilmi?, ikisi hariç di?erleri gelmemi?tir. Geçen Mart ay?nda ?stanbul Üniversitesince düzenlenen büyük konferansa, Ermeni yanl?s? Türk bilim adamlar?n?n hemen hepsi davet edilmelerine ra?men gelmemi?lerdir. Buna kar??n, söz konusu konferansa baz? Ermeni bilim adamlar?n?n kat?lmas? ve soyk?r?m tezlerini aç?kça savunmas?, gelmeyen Türk bilim adamlar? için ibret verici bir durum yaratm??t?r.

Yukar?da de?indi?imiz gibi, Ermenistan yetkililerinin Türkiye ile görü?mek istememesi, kendi i?lerinin AB veya ABD taraf?ndan görülece?i inanc?na dayanmaktad?r. Oysa, gerek AB gerek ABD ?l?ml? bir ?ekilde s?n?rlar?n aç?lmas?n? isterken “soyk?r?m” konusunda talepte bulunmaktan çekinmektedir. Bu durum, Ermenistan’?n Türkiye’ye yönelik politikas?nda bir hareketsizlik yaratmakta ve sonuç olarak hiçbir sorun çözülmemekte, hatta çözüm sürecine dahi girilmemektedir. Koçaryan ve yak?n çevresi iktidarda oldu?u sürece, bu mevcudu idare etme politikas?n?n de?i?mesini beklemek gerçekçi de?ildir. Ümitler 2007 ve 2008’de Ermenistan’da yap?lacak olan parlamento ve ba?kanl?k seçimlerine k

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.