Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KARABA? Y?NE ÇÖZÜMSÜZ

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
08 2006 - ?KSAREN

!ßõ  ="justify">5-6 Haziran tarihleri aras?nda 'Karadeniz Diyalog ve Ortakl?k Forumu' konulu toplant? için Romanya'n?n ba?kenti Bükre?'te bulunan Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev ve Ermenistan Devlet Ba?kan? Robert Koçaryan, Romanya Devlet Ba?kan? Traian Basescu ile de bir araya gelerek Yukar?  Karaba? sorununun bar??ç?l yollarla çözümü konusunda bir görü?me yapm??lard?r. Sorunun çözümü için küçük de olsa bir umut ????? olan bu toplant? da ilerleme sa?lanamam??t?r.
 
Bilindi?i gibi Yukar? Karaba? sorunu, Ermenistan’?n 1992 y?l?nda Azerbaycan topraklar?n? i?gal etmesi sonucunda ortaya ç?km??t?. Bu haks?z i?gal sonucunda Azerbaycan’da bir milyondan fazla insan kendi topraklar?nda mülteci durumuna dü?mü? ve Azeri topraklar?n?n yüzde 20'si i?gal edilmi?ti. Her ne kadar iki ülke aras?ndaki çat??malar 1994 y?l?nda imzalanan ate?kes anla?mas?nda sona ermi? gibi görünse de, halen zaman zaman ufak çapl? çat??malar?n devam etti?i bilinmektedir. ?ki ülke aras?ndaki temel sorunu k?saca ?öyle tan?mlamak mümkündür: Ermenistan, Karaba?'?n kendisine ba?lanmas?n? ya da ba??ms?z olmas?n? isterken, Azerbaycan bölgeye geni? bir özerklik verilebilece?ini belirtmektedir ancak Ermenistan’a ba?lanmas?n? veya ba??ms?z olmas?n? kabul etmemektedir. 

Bükre?’teki görü?melerin öncesi ve sonras?nda, Ermeni bas?n?nda Koçaryan’?n söz konusu görü?melerden herhangi bir sonuç almas?n?n mümkün olmad??? s?k s?k gündeme gelmi?tir. Karaba? sorunu konusunda Koçaryan’?n halk?n deste?ini almadan herhangi bir bar?? anla?mas? yapmayaca?? yönünde haberler ç?km??t?r. Bilindi?i gibi Koçaryan iktidara gelmeden önce ba?ta Yukar? Karaba? sorunu olmak üzere soyk?r?m?n tan?nmas?, ekonomik sorunlar?n giderilmesi, yurt d???na göçün durdurulmas? ve daha bir çok konuda vaatlerde bulunmu?tu. Ba?kanl?k süresi boyunca bu konularda kayda de?er bir ilerleme sa?layamam?? olmas? halk?n Koçaryan’a kar?? rahats?zl???n? artt?rm??t?r.     

Karaba? sorununun iki ülke aras?nda bar??ç?l yollarla çözülmesi amac?yla var?lacak bir anla?ma ba?ta Güney Kafkasya’daki siyasi istikrar olmak üzere bölgedeki ekonomik geli?me ve i?birli?inin önündeki engelleri de kald?racakt?r. Ancak böyle bir anla?ma için Ermenilerin i?gal ettikleri yerlerden çekilmesi ve bölgeye uluslararas? bar?? gücü askerlerinin yerle?tirilmesi gibi sorunlar?n çözümlenmesi gereklidir.

?ubat 2006’da taraflarla bir araya gelen Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac’?n da belirtti?i gibi iki ülke aras?ndaki sorunun çözülebilmesi için uluslararas? toplumun deste?ine büyük ihtiyaç vard?r. Ayr?ca bölgede ya?ayan halklar?n da var?lacak anla?may? desteklemesi gerekmektedir. Henüz bu destekler mevcut bulunmamaktad?r. Yine de iki ülke aras?nda bu tarz üst düzey görü?melerin kar??l?kl? anlay?? ortam?na katk?da bulundu?u söylenebilir. Dolay?s?yla bu görü?melerin sürdürülmesi son derece önemlidir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »