Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? PATR??? VE TÜRK?YE

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
29 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!á½p="justify">Ermenilerin ruhani lideri, Patrik Karekin II’in ?stanbul Rum Patri?i Bartolemeos’un davetlisi olarak ?stanbul’a gelmesi baz? olaylara neden oldu. Birincisi Karekin II’nin bir grup taraf?ndan ?iddetle protesto edilmesidir. Ermenistan gazeteleri bu hareketi sayg?s?z buldular; ancak günümüzde bu protestolar demokrasinin normal bir sonucudur. Kanunlar bu gösterilere izin verdi?inden be?enilmeyen ki?iler her yerde herkes taraf?ndan protesto edilmektedir. Nitekim en fazla protesto edilen ki?i Ba?kan Bush’tur. Bu aç?dan bak?ld???nda Türkiye’de soyk?r?m iddialar?n? ve Karaba? dâhil Azerbaycan topraklar?n? i?galini reddedenlerin Patri?i protesto etmeleri normaldir.

e daha önemli olay Patri?in sözde Ermeni soyk?r?m iddialar? hakk?ndaki sözleridir. Ermeni kilisesinin Enformasyon Servisinin bas?n bildirisine göre Patrik 25 Haziran’da yapt??? bir bas?n toplant?s?nda bir Türk gazetesinin sorusu üzerine “Ermeni soyk?r?m? bir gerçektir ve asla tart??ma konusu olamaz” demi?tir. Türkiye-Ermenistan ili?kilerinin nas?l iyile?ebilece?ine dair bir ba?ka soruyu da Türkiye’nin tarihi ile yüzle?mesi ve Ermeni soyk?r?m?n? tan?mas? gerekti?ini belirterek yan?tlam??t?r. Birinci Dünya Sava?? içinde Osmanl? ?mparatorlu?undaki olaylar konusunda bir konferans toplanmas? hakk?ndaki bir di?er soruya cevap olarak da bu tür giri?imlerin, Türk toplumuna soyk?r?m gerçe?inin anlat?lmas?n? amaçlad??? takdirde, kabul görece?ini söylemi?tir.

Konunun esas?na girmeden önce Ermeni Patri?inin ?stanbul ziyaretinin dini amaçl? oldu?unu bu itibarla da  “soyk?r?m” gibi siyasi nitelikteki bir konuda ve Türk kamuoyunun hassasiyetini de göz önünde bulundurarak konu?maktan kaç?nmas?n?n, hiç olmazsa yumu?ak ifadeler kullanmas?n?n daha do?ru olaca??n? belirtelim. Patrik böyle yapmam?? ve uzla?maz bir dille, ders verir bir tarzda, görü?lerini ortaya koymu?tur. Kan?m?zca Patrik Karekin II böyle yapmakla ifade özürlü?ü hakk?n? suistimal etmi?tir. Bu, herhalde,  ileride Türkiye’ye yapabilece?i ziyaretlerde göz önünde bulundurulacakt?r.

Patri?in “Ermeni soyk?r?m? bir gerçektir ve asla tart??ma konusu olamaz”  sözleri bir do?may? hat?rlatmaktad?r. Bu iddiay? reddeden yetmi? küsür milyonluk bir halk oldu?u sürece ve gerekti?inde yüz milyonlarca ba?ka ülkelerdeki Müslümanlar?n da bu konuda Türklere kat?labilece?i dü?ünülürse bu sözlerin, demagojik olmak d???nda,  bir anlam? yoktur.

Patri?in Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinin iyile?mesi için Türkiye’nin “soyk?r?m?n?” tan?mas? gerekti?i hakk?ndaki sözleri ise Ermenistan hükümetlerinin bu konudaki tutumuna ters dü?mektedir. Ermenistan Hükümetleri hiçbir zaman iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki kurulmas? için bu ?art? ileri sürmemi?ler ve ili?kilerin herhangi bir önko?ula ba?lanmadan kurulmas?n? her f?rsatta yinelemi?lerdir. Patri?in bunu bilmemesi imkâns?z oldu?undan bu sözleri de Ermeni kamuoyunu etkilemeye yöneliktir. Soyk?r?m iddialar? konusunda toplanabilecek bir konferans?n da gerçe?i Türklere anlatmas?n? ko?uluna ba?lamas? da böyledir.

Ermeni Patri?i neden bu a??r? ifadelerde bulunmaktad?r? Bu sorunun cevab?n? iki Ermeni Patrikli?i aras?ndaki rekabette aramak gerekmektedir. ?kinci Dünya Sava?? sonras?nda Diaspora Ermenilerini Sovyetlerin güdümünde olan Eçmiyazin Patrikli?inin etkisinden koruyabilmek için, ba?ta ABD olmak üzere, büyük devletlerin de r?zas?yla Lübnan’da Antilyas’da ikinci bir patriklik kurulmu?tu.  Ermenistan’?n ba??ms?zl???ndan sonra bu patrikli?in la?vedilmesi gerekirken bu olmam?? ve zamanla iki patriklik aras?nda bir rekabet do?mu?tur. Antilyas Patrikli?i, Diasporan?n etkin siyasi gücü olan Ta?naklar taraf?ndan kontrol edildi?inden, bu Patriklik Türkiye için de Ta?naklar?n politikas?n? izlemi? ve bu çerçevede, soyk?r?m iddialar? konusunda Türkiye’ye kar?? daima en a??r itham ve ele?tiriler yöneltmi?tir. Buna kar??n Ecmiyazin Patri?i bu konuda önceli?i Ermenistan Hükümetine b?rakarak, daha ziyade 24 Nisan törenleri s?ras?nda konu?makla yetinmi?tir. ?imdi Karekin II’nin “soyk?r?m” konusunda Türkiye’ye Türklere bir ders vermi? görünerek bu rekabette bir puan kazanmaya çal??t??? anla??lmaktad?r.

Karekin II’nin bu davran??lar?na kar?? Türk resmi makamlar?n?n tutumuna gelince, Ermeni bas?n?na göre ad? aç?klanmayan bir D??i?leri yetkilisi Karekin II’nin beyanlar?n? talihsiz olarak nitelendirmi? ve Ermenilerin tahrif edilmi? bir tarihle kendi halklar?n?n beynini y?kamak yerine Türkiye’nin önerisini dikkate alarak, tarihte ne olup ne olmad???n? görmek üzere, masaya oturmak cesaretini göstermeleri gerekti?ini söylemi?tir.

Diyanet ??leri Ba?kan? Karekin II ile görü?memesine kar??n ?stanbul Valisi kendisini kabul etmi?tir. Ermeni Patri?inin ziyareti resmi olmad??? için Valinin kendisini kabul etmesi protokol bak?m?ndan zorunlu de?ildi. Vali nezaket gere?i olarak Patri?i kabul etmi? olabilir. Ancak Karekin’in yukar?da de?indi?imiz beyanlar? bu nezaketi gereksiz k?lm??t?r.

Sonuç olarak Patrik Karekin II’nin Türkiye yapt??? ziyaretin iki ülkenin ili?kilerine bir katk? yapmad???, aksine esasen yüklü olan anla?mazl?klar listesine bir yenisinin eklenmesine neden oldu?u görülmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.