Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ER?VAN BO? ÇABALARINDA ISRAR ED?YOR

Semih İDİZ
03 2006 - Milliyet

!á½pellspacing="0" ceŽÿt#ER?VAN BO? ÇABALARINDA ISRAR ED?YORðErmenistan, Türk-Amerikan ili?kilerindeki kötü gidi?e ve AB'deki Türkiye aleyhtarl???na güvenerek, "milli davas?" için "uluslararas? konjonktür"ü iyi yakalad???na inan?yor. Buna ra?men, ABD ile AB'nin ç?karlar? aç?s?ndan da büyük önem ta??yan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt? projesinden tümüyle d??lanmas?n?n önüne de geçemedi.
 projesinden tümüyle d??lanmas?n?n önüne de geçemedi.

Ermenilerin bunun haz?ms?zl???n? ya?amaya devam ettiklerini yaz?l?p çizilenlerde görüyoruz. Bu duygularla bo?u?an Ermenistan, ?u s?ralarda da gücünün önemli bir k?sm?n? Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'?n dahil olduklar? ba?ka bir önemli projeyi engellemeye harc?yor.

O da, bu sütunda daha önce de gündeme getirdi?im, Kars - Ah?lkelek demiryolu hatt? projesi.

Maliyeti 400 milyon dolar kadar olan bu 100 kilometrelik demiryolu dö?enebilirse Azerbaycan ile Türkiye, Gürcistan üzerinden tren yoluyla birle?mi? olacak.

Bu durum, var olan ancak y?llard?r kullan?lmayan Kars ile Ermenistan'daki Gümrü'yü ba?layan demiryolu hatt?n?n potansiyel i?levini de s?f?rlam?? olacak. Bununla da kalmayarak, Ermenistan'?n bölgedeki izolasyonunu daha da derinle?tirmi? olacak.

Tasar? alt komiteden geçti

Erivan, Amerika'daki güçlü Ermeni lobisini harekete geçirerek, Amerikan finans kurulu?lar?n?n Kars - Ah?lkelek projesine kredi vermelerini yasaklayan bir tasar?n?n kabul edilmesi konusunda ilerleme sa?lamaya ba?lad?. Söz konusu tasar? Kongre'nin ilgili alt komitesinden 15 Haziran'da geçti.

AB Komisyonu yetkilileri de, y?l?n ba??ndan bu yana yapt?klar? çe?itli aç?klamalarda, AB'nin bu projeye mali destek vermeyece?ini belirtiyorlar. Bu geli?melere ra?men Ermenistan söz konusu projeyle ilgili ön çal??malar? durdurabilmi? de?il.

Nitekim, D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Nam?k Tan'?n da Ermeni bas?n?na k?sa bir süre önce belirtti?i gibi, bu projeyle ilgilenen ülkeler gerekli paray? bulma konusunda ABD'ye veya AB'ye muhtaç de?iller.

Bu gerçe?i gören Erivan da ?imdi, s?rf ülkenin izolasyonu artmas?n diye, baz? önemli tavizler vermeye haz?r oldu?una dair i?aretler göndermeye ba?lad?.

Geçen hafta Tiflis'i ziyaret eden Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan, Gürcü hükümetini Kars - Ah?lkelek hatt?ndan vazgeçiremeyece?ini görünce, ilginç bir teklifle ortaya ç?kt?.

Oskanyan'?n teklifi

Soros'a ba?l? olan "Eurasia Insight" sitesine yazan Ermeni gazeteci Emil Danielyan'?n bildirdi?ine göre, Oskanyan, bu projeden vazgeçilmesi halinde, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'?n ülkesindeki demiryolu a??n? istedikleri gibi ve Ermenistan'?n kat?l?m? olmaks?z?n kullanabileceklerini söylemi?.

Ba?ka bir ifadeyle Erivan kar??l?ks?z olarak "serbest geçi? hakk?" sa?lamaya haz?r oldu?unu belli etmi?. Bu teklifin, Ermenistan ile ciddi sorunlar? olan ilgili üç ülke taraf?ndan kabul edilme olas?l??? tabii ki yok. Bunun Ermeni halk? taraf?ndan kabul edilmesi de zor.

Bu tür bo? önerilerle gelece?ine, Erivan'?n, içinde bulundu?u izolasyonun kökünde yatan meselelere daha gerçekçi bir gözle bakmas? halinde, uzun vadeli ç?karlar?na daha çok hizmet edece?i a?ikâr. Fakat, gelece?inden çok geçmi?ine gömülmü? bir ülke olarak bunu da bir türlü yapam?yor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »