Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KAZANANLAR VE KAYBEDEN

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2006 - ?KSAREN

!á½p="justify">Dün Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt? büyük törenlerle aç?ld?. Bu hatt?n Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halklar?n?n refah?na ciddi katk?larda bulunaca?? bir gerçek. Türkiye’nin sadece geçi? ücreti olarak y?lda 250 milyon dolar kazanmas? öngörülüyor.

—ouml;renler münasebetiyle gazeteler ve televizyonlar hatt?n üç ülkeden geçi?ini gösterir haritalar yay?nlad?lar. ?ki nokta aras?nda en k?sa yolun düz bir çizgi oldu?unu herkes bilir. Ama haritalarda boru hatt? düz çizgi olmaktan çok uzak. Önce kuzeye do?ru ç?k?yor, sonra güneye, Ceyhan’a do?ru yöneliyor. Bu garip durum petrol boru hatt?n?n Ermenistan’dan geçmemesinden kaynaklan?yor. 

Türkiye ve Azerbaycan, bu günkü hattan 400 kilometre kadar daha k?sa olmas?na ra?men, petrol boru hatt?n?n Ermenistan’dan geçmesini, güvenlikli olmad??? dü?üncesiyle, uygun görmediler. Gerçekten de Ermenistan Türkiye’ye soyk?r?m iddialar? yöneltmekte ve ayr?ca Türkiye’nin kendiyle olan s?n?rlar?n? tan?maktan kaç?nmaktad?r. Di?er yandan Azerbaycan’a ait olan Karaba?’? ve bu bölgeyi çevreleyen Azerbaycan illerini i?gal etmi?, bir milyon kadar Azerinin ser sefil bir halde Azerbaycan’a s???nmas?na neden olmu?tur. Bu durumda Türkiye ve Azerbaycan’?n petrol boru hatt?n? geçirmek suretiyle Ermenistan’?, ödüllendirmeleri için hiçbir neden yoktu. Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt?, Ermenistan’?n, ABD Kongresinin baz? üyelerinin de yard?m?yla sürdürdü?ü engelleme çabalar?na kar??n, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’?n kararl? tutumu nedeniyle ve ABD Hükümetlerinin deste?ini ald???ndan tamamland?.

 Bu y?l?n sonunda bitirilmesi beklenen ve Azerbaycan’dan Erzurum’a do?al gaz getirecek boru hatt? da ayn? nedenle Ermenistan’dan geçirilmedi.

Kars’? Ermenistan’?n Gümrü ?ehrine ba?layan oradan da Azerbaycan’a ve Gürcistan’a geçen bir demiryollu hatt? olmas?na ra?men Türkiye, petrol ve gaz boru hatlar? için oldu?u gibi, güvenlik dü?üncesiyle bu hatt? kullanmad? ve Kars’? Gürcistan’?n Ahalkelek ?ehrine ba?layacak bir demiryolu projesi ortaya att?. Gürcistan ve Azerbaycan taraf?ndan da benimsenen bu hatt?n yap?lmas?na gelecek y?l ba?lanmas? öngörülüyor. Ermenistan, ABD Kongresindeki yanda?lar? arac?l???yla bu hatt?n yap?lmas?n? önlemeye u?ra??yor. Bu amaçla Kongre’ye bu hat için kredi verilmemesini öngören bir kanun önerisi verildi. AB Komisyonu ise, nedendir bilinmez,  bu hatta kar?? ç?kt?. Ancak bu i? için ne Amerikan kredisine ne de AB’nin olumlu görü?üne ihtiyaç vard?r.  Gerekli 400 milyon dolar kolayl?kla bulunabilir. Hatta Türkiye, ciddi bir s?k?nt?ya girmeden, bu mebla?? kendisi de kar??layabilir. Dün yap?lan törende yapt?klar? konu?malarda ?lham Aliev, Saaka?vili ve Ba?bakan Erdo?an bu hatt?n in?a edilmesi için kararl? olduklar?n? bir kez daha söylediklerinden önümüzdeki y?llarda Türkiye’nin demiryolu ile Gürcistan’a ba?lanmas?n? beklememiz normaldir.

Sonuç olarak bu bölgedeki enerji ham maddesi ta??ma ve ula??m projeleri Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’a büyük yarar sa?lamakta, bu projelerin d???nda tutulan Ermenistan ise kaybeden taraf olmaktad?r. Bunun tek sorumlusu  Karaba? ve di?er Azerbaycan topraklar?n? i?gal etmek, soyk?r?m iddialar?nda bulunmak ve Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?maktan kaç?nmak suretiyle bölgede istikrar ve güvenlik ortam? kurulmas?n? engellemi? ve engellemekte olan Ermenistan’d?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

» Çok hakl?s?n?z Say?n Ömer bey, Ermenistanda yönetim de?i?ikli?i ihtiyac? ortada. Mesele yönetim de?i?ikli?ine nüfuz edebilecek gücün türkiye'de olup olmad???d?r.
Samet Karc?, smtkarci@mynet.com, 12.08.2006|23:35:54

«  »