Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

YEDEKTEK? ENGEL

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
06 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!á½p="justify">Avrupa Parlamentosu D??i?leri Komisyonu’nun Türkiye hakk?nda kabul etti?i son karar, genelde oldu?u gibi, Türkiye’de kamuoyunun, Meclis’in ve Hükümetin kabul edemeyece?i görü? ve taleplerle dolu.

¨">Bu kez malum Ermeni “soyk?r?m?na” Pontus ve Süryani soyk?r?m iddialar? da eklenmi?.  Durmadan soyk?r?m icat etmesiyle Avrupa Parlamentosu ciddiyetten uzak bir tutum sergiliyor. Ne var ki, Parlamento üyeleri AB üyesi ülkeler halk?n?n oylar?yla seçildi?inden Avrupa Parlamentosu’nun ald??? bu karar halk?n e?ilimlerini yans?t?yor. Parlamento kararlar?n?n genelde  aleyhte  olmas? AB üyesi ülke halklar?n?n da Türkiye’nin üyeli?ine s?cak bakmad???n?n en belirgin  i?aretini olu?turuyor.  Di?er yandan  Parlamento kararlar?n?n gitgide daha sert hale geldi?i de dikkati çekiyor. Mesela 2000 y?l? karar? 2006 y?l? karar?na nazaran çok daha olumlu. Türkiye 2000’den bu yana AB’ye uyum konusunda büyük ad?mlar atm?? oldu?una göre, Parlamento kararlar?n?n bu durumu yans?tmas? gerekirken aksi oluyor. Bu çeli?kili durum ancak Türkiye’nin AB üye olmas? olas?l???n?n artmas?na paralel olarak, Türkiye kar??tlar?n?n eylemlerinin de artmas? ?eklinde aç?klanabilir. Bu da, ister istemez, Türkiye’nin üyelik sürecinde dü?ünüldü?ünden çok daha zor ko?ullarla kar??la?aca??n? ve belki de bunlar? a?amayaca??n? gösteriyor.

Türk bas?n?, Avrupa Parlamentosu’nun son karar?yla ilgili olarak,  özellikle Türkiye’nin AB üyesi olmas? için Ermeni soyk?r?m iddialar?n? tan?mas? ko?ulu üzerinde durdu ve okuyucularda bu ko?ul ilk defa ortaya at?l?yormu? gibi bir kan? uyand?r?ld?.  Oysa bu ko?ul hayli eskidir. Türkiye 1987 y?l?nda ilk kez AB’ye üye olmak için ba?vurdu?unda Avrupa Parlamentosu “Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü” ba?l???n? ta??yan bir karar kabul ederek, di?er baz? hususlar aras?nda, Türkiye’nin AB’ye üye olmadan önce Ermeni “soyk?r?m?n?” tan?mas? gerekti?ini ileri sürmü?tü. O y?llarda Türkiye’nin tam üyelik ba?vurusu kabul edilmeyince bu karar bir sonuç getirmedi. Türkiye on iki y?l sonra, 1999’da ba?vurusunu yeniledi?inde Ermeni sorunu ve dolay?s?yla 1987 y?l? karar? derhal gündeme geldi. Nitekim o günden bu yana, biri hariç, Türkiye ile ilgili tüm Avrupa Parlamentosu kararlar?nda Ermeni “soyk?r?m?n?n” tan?nmas? hususu ya aç?kça ya da 1987 karar?na at?fta bulunmak suretiyle dile getirildi. O itibarla Avrupa Parlamentosu’nun bu konuyu ele almas? yeni de?ildir ve asl?nda eski kararlar?n tekrar? niteli?indedir. 

D??i?leri Komisyonu’nun bu karar?n?n pek de?i?ikli?e u?ramadan Parlamento Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi beklenmektedir. O takdirde bu karar Türkiye’nin AB’ye üye olma sürecini nas?l etkileyecektir?   Önce Avrupa Parlamentosu’nun bu tür kararlar?n?n tavsiye niteli?inde oldu?unu ve Türkiye’nin AB’ye kat?l?m müzakerelerini yürüten AB Komisyonu’nun bu tür kararlara uygun hareket etmek zorunda olmad???n? belirtelim. Nitekim, Komisyon Ba?kan? Barroso bu karar? uygun bulmad???n? aç?kça söyledi.  Esasen Türkiye’nin tam üye olmadan önce yerine getirmesi gereken Kopenhag kriterleri aras?nda  Ermeni “soyk?r?m?”n?n tan?nmas? bulunmamaktad?r. 

Buna ra?men  “soyk?r?m” konusunun müzakereler s?ras?nda gündeme gelmeyece?ini söylemek de mümkün de?ildir. Komisyon kendisini Kopenhag kriterleriyle s?n?rl? hissetse de, Türkiye ile müzakereler s?ras?nda üye ülkelerin böyle bir ko?ul öne sürmeleri mümkündür. Nitekim Fransa ve Hollanda müzakerelerde bu konuya de?ineceklerini daha önce aç?klam??lard?r.

Di?er yandan Türkiye, her aday ülke gibi,  AB müktesebat?na uyum sa?layaca??n? kabul etmi?tir. Avrupa Parlamentosu kararlar? bu müktesebata dâhil oldu?undan ileride, bu husus da ileri sürülerek, “soyk?r?m” konusu Türkiye’nin önüne konulabilir. Son olarak bir gün  Türkiye ile bir kat?l?m antla?mas? imzalanabilirse bu antla?man?n ilk onaylanaca?? yer Avrupa Parlamentosu’dur. Parlamento bu onay? vermeden Türkiye’den sözde soyk?r?m? tan?mas?n? isteyebilir.

Görüldü?ü üzere Ermeni “soyk?r?m?” konusunun müzakerelerde ele al?nmas?n? sa?layacak yollar mevcuttur. Bu konunun, gerekti?inde, Türkiye’nin tam üyeli?ini önlemek veya Türkiye’den büyük bir taviz koparmak için  kullan?lmak üzere halen yedekte tutulan bir engel oldu?u görülmektedir. Bu engelin ortaya at?l?p at?lmamas?, at?lacaksa bunun zaman? AB üyesi büyük ülkelerin takdirine ba?l?d?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.