Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AMER?KAâ??DA GEL??MELER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
11 2006 - ?KSAREN

!âD#Ğ="justify">Ermeni sorunu ba?lam?nda son zamanlarda Amerika’da en önemli geli?me Ermenistan’a Büyükelçi olarak gönderilmek istenen Richard Hoagland’?n atanmas?n?n Senato D??i?leri Komitesi taraf?ndan teyit edilmesi olmu?tur.  Normal ko?ullarda bir ülkeye büyükelçi atanmas? özel önem ta??yan bir olay de?ildir. Ancak Hoagland’?n atanmas?n?n ve selefi Evans’?n geri çekilmesinin Amerikan Hükümetinin Ermeni soyk?r?m iddialar? hakk?ndaki tutumuyla ilgili olmas? bu konuyu ön plana ç?karm??t?r.

;i?i gibi ABD Hükümeti Ermeni soyk?r?m iddialar?n? “soyk?r?m” olarak nitelendirmemek yoluyla yak?n müttefiki ve ?u dönemde i?birli?ine özellikle ihtiyaç duydu?u  Türkiye’den gelecek sert tepkileri önlemektedir. Buna kar??n Ba?kan Bush, ABD iç siyasetinde küçümsenmeyecek bir yeri olan Ermenileri tatmin amac?yla, y?ll?k 24 Nisan mesajlar?nda  “tamamen yok etme, “kitle halinde öldürme” gibi soyk?r?mla e?anlam? deyimler kullanmaktad?r.  Bu usul ne Türkleri ne de Ermenileri tatmin etmese de fazla ?ikâyet etmelerini de önlemektedir.
 
Amerikan Devleti memurlar?n?n da Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla ilgili olarak Ba?kana uymalar? ve ”soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmamalar? esast?r. Genel uygulama böyle iken Amerika’n?n Erivan’daki Büyükelçisi John Evans ABD’de Ermeni Cemaatine yapt??? bir ziyaret s?ras?nda, muhataplar?n?n ?srar ve yakarmalar?n?n etkisi alt?nda kalarak, 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak nitelendirmi?tir. Hükümet politikas?na ayk?r? bu davran?? hemen tepki çekmemi? ancak bir süre sonra Evans, normal görev süresi dolmadan geri ça?r?lm?? ve yerine ABD’nin Türkmenistan’daki Büyükelçisi Richard Hoagland atanm??t?r.

Bu olay ABD’de ba?ta Ta?naklar olmak üzere Ermeni çevrelerinin büyük tepkisine neden olmu?tur. Tüm gayretlere ra?men Evans’?n Erivan’daki görevine devam etmesi sa?lanamay?nca bu kez Hoagland’?n Ermeni tezlerini kamu oyu önünde kabul etmesine çal???lm??t?r.

Bu i? için Senato D??i?leri Komitesindeki Ermeni yanl?s? üyelerden yararlan?lm??t?r.  Komitenin Hoagland’?n Ermenistan’a atanmas? konusunun görü?üldü?ü toplant?da ad? geçen,  söz konusu üyelerin ?srarlar?na ra?men, soyk?r?m sözcü?ünü telaffuz etmemi? ve Ba?kan Bush’un deyimlerini kullanm??t?r. Bunun üzerine gerek Amerika’da gerek Ermenistan’da Hoagland aleyhine bir bas?n kampanyas? ba?lat?lm??, baz? Ermenistan  gazeteleri kendisine e?cinsellik yak??t?racak kadar ileri gitmi?tir..

Senato D??i?leri Komisyonu Ermenilerin bu a??r? tepkileri sonucunda Hoagland’?n atanmas?n?n teyidini iki kez geciktirmi? ancak 8 Eylül tarihli toplant?da bu atamay? 8’e kar?? 13 oyla onaylam??t?r. Atama aleyhinde oy veren Paul Sarbanes, Norm Coleman, Christopher Dodd, John Kerry ve Barbara Boxer öteden beri Ermeni ç?karlar?n? gözeten ki?ilerdir. Komite’nin bu karar?n?n Senato Genel Kurulu taraf?ndan onaylanaca??na muhakkak gözüyle bak?lmaktad?r.

Komisyonun bu karar? ABD’deki Ermeni kurulu?lar? için a??r bir yenilgi olarak görülmelidir. Di?er yandan, bu kurulu?lar bizzat Amerikan Ba?kan?n?n da dahil oldu?u bir konuda bu kadar ?srarl? ve hatta sald?rgan bir tutum içine girmekle kendi yenilgilerini kendileri haz?rlam??lard?r.

 

Üzerinde durmak istedi?imiz di?er bir olay Türkiye’nin Los Angeles Ba?konsolosu Kemal Ar?kan’? 1982 y?l?nda katleden ve yakalanarak hapse  mahkûm edilen  Ermeni teröristi Harry Sasunyan’?n ?artl? serbest b?rak?lmas?n?n reddedilmi? olmas?d?r. Sasunyan 2010 y?l?ndan önce yeniden talepte bulunamayacakt?r.

Ermeniler Kaliforniya eyaletinde hat?r? say?l?r bir siyasi nüfuza sahip bulunmaktad?rlar. ABD’deki hukuk sistemine göre hâkim ve savc?lar da seçilerek görev ald?lar? için (seçildiklerinden) bu ki?ilerin, ilke olarak, Ermeni görü? ve taleplerine s?cak bakacaklar? ve 24 y?ld?r hapiste olan bir ki?iyi ?artl? olarak tahliye edebilecekleri dü?ünülebilir.  Ad? geçenin hapiste kalmaya devam etmesi bir terör suçu i?lemi? olmas?ndan ileri gelmektedir.  Di?er yanda 11 Eylül’e birkaç gün kala durumun incelenmesi Sasunyan’?n lehine olmam??t?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »