Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

B?R YALAN ?Ç?N SÖNDÜRÜLEN HAYATLAR

Oya EREN
15 2006 -

!ßõ  le="text-align: justify;">9 Eylül 1982’de Türkiye'nin Burgaz Ba?konsoloslu?u ?dari Ata?esi Bora SÜELKAN Ermeni terör örgütü taraf?ndan katledildi. O, terör örgütü ASALA’n?n eylemlerinde ?ehit olan onlarca diplomat?m?zdan biriydi.

ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia), “Ermenistan’?n Kurtulu?u için Gizli Ermeni Ordusu” ad?yla kendini tan?tm??, 1915 y?l?nda Do?u Anadolu’da meydana gelen olaylar? ‘soyk?r?m’ olarak dünyaya duyurmay? amaçlayan bir terör örgütü olarak ortaya ç?km??t?. Lübnan’da kurulmu? ve eylemlerini pek çok ülkede gerçekle?tirmi?ti.

Ermeni terör örgütü ASALA’n?n Türklere yönelik kanl? eylemleri 1973 y?l?nda ba?lad?. Diplomatlar?m?z, güvenlik görevlilerimiz ve pek çok vatanda??m?z bu sald?r?lar sonucu hayat?n? kaybetti; pek ço?u da yaral? olarak ya da yara almadan kurtulabildi.

?imdi geçmi?i unutmamam?z, demokrasiden ve insan haklar?ndan bahseden ülkelerin bize olan borçlar?n? hat?rlamam?z gerekli. O y?llarda terör örgütü ASALA taraf?ndan ?ehit edilen diplomatlar?m?z?n ard?ndan lanetledi?imiz pek çok ülke ?u anda “soyk?r?m” iddialar?yla inletiyor tüm dünyay?. Yine, tam da ASALA’n?n o y?llardaki kurulu? amac?na ve eylemlerinin sebebine hizmet ederek savunuyorlar bu iddialar?.

Uzun y?llar Bat?l? ülkeler taraf?ndan kanl? terör örgütüne müsamaha gösterildi. Bu ülkelerin yay?n organlar?nda, ASALA’n?n gerçekle?tirdi?i eylemlerin ard?ndan, ?ehit edilen diplomatlar?m?zdan çok, sözde soyk?r?m iddialar?na yer verildi. Terör örgütü ASALA katliam yaparken, ba?ta Fransa olmak üzere tüm Bat?l? ülkeler sözde soyk?r?mdan bahsediyordu. ?ehit edilen diplomatlar?m?zla birlikte onlar?n aileleri ve Türk milleti bir yalan?n duyurulmas? için, bu yalan? ortaya atanlar taraf?ndan harcanmaya çal???l?yordu. ASALA Avrupa ülkeleri taraf?ndan y?llarca önemsenmedi. Ta ki 1983 y?l?nda Paris Orly havaalan?ndaki patlamaya kadar… Bu bombal? sald?r? sonucu 5 ki?i öldü, 63 ki?i de yaraland?. ASALA ilk kez terör örgütü olarak kabul edildi, fakat “Özgürlük Sava?ç?s?” olarak isimlendirilen militanlara kar?? yeterli tepki gösterilmedi?i gibi yarg?lananlar da kolayca serbest b?rak?ld?.

O günlerde milletçe terör örgütüne ?ehit verdiklerimiz için a?l?yorduk. Bugün de onlara olan borcumuzu hat?rlayal?m. Terör örgütü, “Soyk?r?m” yalan?n? dünyaya duyurmak için çekinmeden vatanda?lar?m?z? katlederken bu yalana ortak olup, teröristleri özgürlük sava?ç?s? olarak tan?tan ülkeleri unutmayal?m.

Bora SÜELKAN ve tüm ?ehitlerimizi rahmetle ve sayg?yla an?yoruz.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »