Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? KONFERANSINDAN B?R YIL SONRA

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
25 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!âD#Ğ="justify">Geçen y?l May?s ay? sonunda Bo?aziçi Üniversitesi’nde “ ?mparatorlu?un Çökü? Döneminde Osmanl? Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlar?” ba?l??? alt?nda bir konferans düzenlenmek istendi?i hat?rlanacakt?r. Konferansa kat?lanlar?n hemen hepsi Ermeni görü?lerini destekleyen Türk bilim adam? ve yazarlar?yd?.

C&eriyordu. Bu nedenle konferans bilimsel de?il siyasi bir faaliyet olarak alg?land? ve çok tepki çekti. TBMM’de içlerinde Adalet Bakan? Cemil Çiçek’in de oldu?u baz? milletvekillerinin konferans? ele?tirmesi üzerine Bo?aziçi Üniversitesi Rektörlü?ü konferans? “Üniversitenin bilimsel özgürlü?ünü zedeleyece?inden kayg? duyuldu?u” gibi pek anlam? olmayan bir gerekçe ile erteledi. Baz? Avrupa ülkelerinde ve özellikle Avrupa Birli?i çevrelerinde bu konferans?n Türk Hükümeti taraf?ndan önlenmi? oldu?u gibi savlar ileri sürülmeye ba?land?. Oysa hükümetin böyle bir toplant?y? ertelemek veya iptal etmek için yetkisi yoktu. Bu yetki sadece yarg?ya aitti. Ele?tirilmesi gereken, ortada gerçek bir neden yokken, konferans? erteleyen organizasyon komitesiydi. Bu komitenin s?rf Türk Hükümeti ele?tirilsin diye konferans? ertelemi? oldu?u da akla gelen bir olas?l?kt?.

AB ile ili?kilerin kritik bir dönemde bulundu?u s?rada meydana gelen bu olay hükümeti rahats?z etti ve konferans?n gerçekle?tirilmesine çal???ld?. Bizzat Ba?bakan’?n Bo?aziçi Üniversitesi Rektörü’nden konferans?n toplanmas?n? istedi?i ve program? uygun oldu?u takdirde D??i?leri Bakan?’n?n konferans?n aç?l?? konu?mas?n? yapaca?? haberleri gazetelerde yer ald?. Sonunda konferans?n 23–24 Eylül 2005 tarihlerinde toplanaca?? ilan edildi.

Ne var ki konferansta sadece Ermeni görü?lerinin dile getirilecek olmas? ve aksi görü?te olan bilim adamlar?na söz hakk? verilmemesi çok tepki çekmi?ti. Ba?ta hukukçular derne?i olmak üzere baz? kurulu?lar konferans?n yap?lmas?na itiraz ettiler ve bu amaçla bir dava açt?lar. ?stanbul 4. ?dare Mahkemesi konferans? durdurma karar? ald?. Bu kez mahkemenin karar?na kar?? itiraz sesleri yükseldi. Ba?bakan bu karar? tasvip etmedi?ini bildirdi. YÖK bu karar?n yarg? yetkisinin s?n?rlar?n? zorlad???n? ve üniversitelerin bilimsel özerkli?ine müdahale niteli?ini ta??d???n? ifade etti. Avrupa Birli?i de i?e kar??arak “ Türk toplumunun, tarihini tart??mas?n? önleyen bu yeni giri?imden derin üzüntü duyuldu?unu “ belirtti. Sonunda, bas?na göre, Adalet Bakan? Cemil Çiçek’in konferans?n ba?ka bir üniversitede yap?labilece?i hakk?ndaki görü?üne dayan?larak konferans 24 Eylül’de ?stanbul Bilgi Üniversitesi’nde topland?. Ancak tepkiler durmad? Bilgi Üniversitesi önünde büyük protesto gösterileri yap?ld?. Konferansa gelenler polis korumas? alt?nda binaya girebildiler. Konferans s?ras?nda da olaylar devam etti. Aksi görü?te olan birkaç ki?i söylenenlere itiraz edince d??ar? ç?kar?ld?lar. Konferans bir ke?meke? içinde üç günlük program?n? iki güne s??d?rarak ve bir bildiri de yay?nlamadan sona erdi. Aradan bir y?l geçmesine ra?men konferansa sunulan bildiriler bas?lmad??? için Konferansta neler söylenmi? oldu?unu tam olarak ö?renmek mümkün olmad?.

Türkiye’de yaratt??? olumsuz havaya ra?men bu konferans Avrupa Birli?i çevrelerinde büyük ilgi ve be?eni ile kar??land?. Konferans? düzenleyenlerden baz?lar? çe?itli Avrupa ülkelerine davet edilerek Ermenilerle ayn? olan görü?lerini buralarda da dile getirdiler ve takdir toplad?lar. Buna kar??n Türk kamuoyun neredeyse tamam? konferans? ve kat?l?mc?lar? k?namaya devam etti.

Baz? kat?l?mc?lar bu konferans?n Ermeni sorunu konusunda Türkiye’de mevcut tabuyu y?kt???n? iddia ettiler. Bununla, herhalde, bu konferanstan sonra Türkiye’de Ermenilerin soyk?r?ma u?rat?ld??? iddias?n?n aç?kça dile getirilmeye ba?land??? söylenmek istenmektedir. Oysa, soyk?r?m iddias?na inananlar?n bu konferanstan çok daha önce görü?lerini Türkiye’de dile getirmi? olduklar? görülmektedir. Bu konudaki ilk eser Taner Akçam’?n 1992’de yay?nlad??? “Türk Ulusal Kimli?i ve Ermeni Sorunu” ba?l?kl? kitab?d?r. Di?er yandan “tabu” deyimi de ilk önce yine Akçam taraf?ndan 2000 y?l?nda yay?nlanan “Ermeni Tabusu Aralan?rken: Diyalogdan Ba?ka Çözüm Var m?? “ ba?l?kl? kitab?nda kullan?lm??t?r.

Ermeni soyk?r?m?na inanan sadece Akçam de?ildir. Fatma Müge Göçek’in yurtd???nda düzenledi?i sempozyumlara kat?lan birçok Türk bilim adam? da ayn? dü?üncededirler. Bu ki?iler aras?nda Halil Berktay, verdi?i mülakat ve konferanslarla kendinden en fazla bahsettiren ve yabanc? ülkelerde en fazla tan?nan ki?i olmu?tur. Burada ilginç olan husus bu konunun Halil Berktay’?n uzmanl?k alan?na girmemesi ve kendisinin Ermeni sorunu hakk?nda ne bir kitab? ne de uzun bir makalesi olmas?d?r.

Sözde Ermeni soyk?r?m?n?n 90. y?l? olan 2005’te soyk?r?m iddialar? Ermeni diasporas? taraf?ndan baz? ülkelerde düzenlenen bir dizi konferansta ortaya at?lm?? ve bu konferanslara yukar?da de?indi?imiz Türk bilim adamlar? da kat?lm??t?r. Asl?nda, geçen Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan konferans?n, söz konusu konferans dizisinin sonuncusu oldu?u anla??lmaktad?r. 

Bu arada son y?llarda Türkiye’de baz? yay?n evlerinin gittikçe artan bir ?ekilde Ermeni soyk?r?m iddialar?n? savunan yabanc? kitaplar?n Türkçe çevirilerini de yay?nlad?klar?n? belirtelim.

K?saca Bilgi Üniversitesi konferans?n?n herhangi bir tabuyu y?kt???n? söylemek güçtür.

Bilgi Üniversitesi Konferans? neden yap?lm??t?r?  Kan?m?zca bu konferans?n düzenlenmesinin ana amac? Türk kamuoyunun soyk?r?m iddialar?n? kesinlikle reddeden tutumunu de?i?tirebilmek hiç olmazsa zay?flatabilmektir. Bu kan?ya geçen y?llarda Diasporada, baz? Türk bilim adamlar?na soyk?r?m tezinin benimsenmesinin yararlar? hakk?nda ileri sürülen görü?leri dikkate alarak var?yoruz. ?imdi bu Ermeni tezlerini benimseyen ve savunan Türk bilim adamlar? ortaya ç?kt???na ve Bilgi Üniversitesi konferans?nda bir araya geldi?ine göre Diasporan?n (ve Tabii Ermenistan Hükümeti’nin) dü?üncesi uygulanmaya konmu? olmaktad?r.

Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan konferans amac?na ula?m?? m?d?r?  Yo?un bir tart??ma havas? içinde gerçekle?ti?inden konferans?n kamuoyunda olumsuz izlenimler b?rakm?? oldu?u bu nedenle de istedi?i mesaj? veremedi?i görülmektedir.

Buna kar??n konferans?n, düzenleyenlerin hiç beklemedi?i baz? sonuçlar? olmu?tur.

Bunlardan birincisi, soyk?r?m iddialar?na kar?? Türk kamuoyunda öteden beri mevcut olan kendini savunma refleksinin bu konferanstan sonra çok artmas? ve Avukat Kemal Kerinçsiz’in önderli?inde radikal bir harekete dönü?mesidir.

?kincisi ise 1915 Ermeni sevk ve iskân?n soyk?r?m olmad???na inanan çok say?daki Türk bilim adam?n?n Bilgi Üniversitesi konferans?na cevap vermek gere?ini duymu? olmas?d?r. Bu çerçevede, Konferans? izleyen yakla??k alt? ayl?k süre içinde baz? üniversite ve sivil toplum kurulu?lar? Ermeni sorunu konusunda çok say?da toplant? düzenlemi?ler ve buraya kat?lanlar yüzlerce tebli? sunmu?lard?r.  Bir örnek olarak sadece ?stanbul Üniversitesi’nin Mart ay?nda düzenledi?i konferansa kat?lanlar?n say?s?n?n Bilgi Üniversitesi konferans?na kat?lanlardan üç kat kadar fazla oldu?u belirtilebilir.

Sonuç olarak Bilgi Üniversitesi konferans?n?n amac?na ula?amad??? buna kar??n Türkiye’de Ermeni sorunu hakk?ndaki ara?t?rmalar? tahrik etmekle yararl? bir yönü de bulundu?u söylenebilir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.