Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

FRANSA'YA KIZMAYA HAZIRLANIRKEN B?LMEM?Z GEREKENLER

Semih İDİZ
02 2006 - Milliyet

.A°*ellspacing="0" ceŽÿÙ4FRANSA'YA KIZMAYA HAZIRLANIRKEN B?LMEM?Z GEREKENLERo

"Ermeni soyk?r?m? olmad?" sözlerini hapisle cezaland?rmak isteyen tasar?, Parlamento Ba?kan? Jean Louis Debre'nin "zaman kalmad?" ?eklindeki müdahalesiyle Frans?z Parlamentosu'nda may?s ay?nda oylanamam??t?. Baz?lar? i?in orada bitti?ini dü?ündü.

a bitti?ini dü?ündü.
Biz ise tasar?n?n sonbaharda yeniden gündeme gelece?ini söyleyenlerdendik. Haberlere bak?yoruz, tasar? gerçekten de 12 Ekim oturumunda Temsilciler Meclisi'nin gündemine al?nm??. Bu kez geçme ihtimali de yüksekmi?.
Yasalla?mas? için tasar?n?n Senato'dan da geçmesi ve Cumhurba?kan? Chirac taraf?ndan imzalanmas? gerekiyor tabii. Ama Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bile Ermenilerle dostlar?n? memnun etmeye yetecektir. Zira buna "manevi bir zafer" olarak bakacaklard?r.

2007 Ermeni y?l?
Zaten 2007, Fransa'da "Ermeni y?l?" ilan edildi. Cumhurba?kan? Chirac da bu çerçevede ?u anda Erivan'da.
Asl?nda, oylama may?sta yap?labilseydi, D??i?leri Bakan? Douste Blazy'nin Türk-Frans?z ili?kilerini savundu?u güçlü konu?mas?na ra?men, tasar? geçecekti. Ba?kan Debre de zaten Parlamento'yu "ketenpereye getirip" oylamay? bu yüzden engellemi?ti.
Ancak tasar?y? haz?rlayan milletvekilleri kararl?. Bunun Türk-Frans?z ili?kilerine san?ld??? kadar zarar verece?ine de inanm?yorlar. Haks?z da de?iller. Bir Frans?z diplomat? söyledi. Frans?z Parlamentosu'nun 1998'de kabul etti?i "yapt?r?ms?z" Ermeni soyk?r?m? yasas?ndan sonra iki ülke aras?ndaki ekonomik ve ticari ili?kiler azalmam??, aksine artm??.
D?? Ticaret Müste?arl??? ile Hazine Müste?arl???'n?n rakamlar? da bunu do?ruluyor. O kadar ki, Türkiye'deki Frans?z yat?r?mlar?n?n ilk s?rada oldu?u görülüyor. Bu arada Wall Street Journal gazetesinde de birkaç gün önce önemli bir haber ç?kt?.
Frans?z Renault ?irketi, Türkiye'de bir dizel motor fabrikas? kurma karar? alm??. Bu fabrika Renault'nun yurtd???ndaki ikinci büyük dizel motor fabrikas? olacakm??. Bu asl?nda Türkiye için iyi bir haber, zira a? ve i? anlam?na geliyor.

Fiili durum ayn?
Ama arka plandaki Ermeni soyk?r?m? tasar?s? çerçevesinde baz?lar?, "AB yolumuzu t?kamakla kalmayan, ayn? zamanda bize tarihi iftira atmaktan çekinmeyen bu ülkeye niçin prim veriyoruz?" diye sorabilirler.
Fakat öyle anla??l?yor ki, bunu sormalar? fiili durumu fazla de?i?tirmeyecek. Bu nedenle, Frans?z politikac?lar?yla sermayedarlar?n?n içi rahat. Çünkü Türklerin ne Carrefour'dan, ne Danone'den, ne Axa'dan, ne de Renault'dan vazgeçeceklerini biliyorlar. Axa ve Renault'nun bu ülkede kimlerle i?birli?i içinde oldu?u dü?ünüldü?ünde i? daha da ilginç bir hal al?yor tabii.

Gerçekleri anlamal?...
Uzun laf?n k?sas?, "Ermeni soyk?r?m? olmad?" diyenleri hapisle cezaland?rmay? öngören tasar? Temsilciler Meclisi'nden bu kez geçerse Türkiye'de elbette ki k?yamet kopacak. "Mallar?n?n boykot edilmesi" dahil, Fransa'ya her türlü tehdit savrulacak. Fakat, bir süre sonra ortal?k yat??acak ve hayat normale dönecek.
En az?ndan geçmi? deneyimler bunu gösteriyor. ?statistikler de ortada. Bu nedenle, ortal??? ate?e vermeden önce, bu gerçekleri de bilmemizde ve tepkilerimizi ona göre ayarlamam?zda yarar olabilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »