Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

BA?KAN KOÇARYAN'IN GÖRÜ?LER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
02 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

.A°*="justify">Ba?kan Koçaryan çok konu?mayan bir siyaset adam?d?r. O nedenle konu?tu?u takdirde sözleri, bir yenilik içermese de, dikkat çeker. Katar’?n El Cezire Haber Ajans?’na 28 Eylül’de verdi?i ve Ermenistan’?n uluslararas? ili?kilerinden bahsetti?i mülakat, özellikle Azerbaycan ve Türkiye hakk?ndaki Ermeni politikas?n? teyit etmesi, di?er bir deyimle bu politikalarda bir de?i?iklik olmad???n? ifade etmesi bak?m?ndan, önemlidir.

Ã;lümlerinin Türkçe çevirisini Bültenimizin bu say?s?nda yay?nl?yoruz.

Ba?kan Koçaryan, mülakat?nda “soyk?r?mdan” zarar görenlerin Türkiye’den tazminat istemeye hukuki aç?dan haklar? oldu?unu söylemekle ba?lam??t?r. Burada iki husus dikkati çekmektedir. Birincisi tazminat? talep edebileceklerin sadece zarar görenler oldu?udur. Di?er bir deyimle Ermenistan Hükümeti’nin tazminat isteyemeyece?i anla??lmaktad?r. Ba?kan Koçaryan bu hususa, 2001 y?l?nda Mehmet Ali Birand’a verdi?i bir mülakatta da de?inmi? ve o dönemde (1915–16) Ermenistan devleti mevcut olmad??? için, devlet olarak tazminat isteyemeyeceklerini ifade etmi? ancak bu sözleri nedeniyle Ta?naklar?n a??r ele?tirilerine hedef olmu?tu. ?imdi “Ermenistan Devleti”ne de?inmeden tazminat?n sadece zarar görenler taraf?ndan istenebilece?ini söylemekle yetinmektedir.

Zarar görenlerin hukuki aç?dan tazminat istemeye haklar? oldu?una gelince, Birinci Dünya Sava?? ile ilgili sorunlar? çözen, ba?ta Lozan Antla?mas? olmak üzere, tüm anla?malarda
tazminat hakk?nda bir hüküm olmad???ndan Ermenilerin ki?isel olarak tazminat istemeleri imkan? yoktur. Olsa idi bu hakk? çoktan kullan?rlar ve ?imdi gerek milli gerek uluslararas? mahkemeler Ermenilerin tazminat davalar?yla dolu olurdu.

Ba?kan Koçaryan daha sonra Türkiye ile Ermenistan aras?nda halen mevcut sorunlara de?inerek bunlar? diplomatik ili?kilerin bulunmamas?, abluka (kara s?n?r?n kapal? olmas?n? kastediyor ) ve Türkiye’nin Karaba? sorununda Azerbaycan’? destekleyen tutumu olarak s?ralam??t?r. Ba?kan ayr?ca geçmi?i unutamayacaklar?n? ancak iki halk aras?nda bir bar??ma olmas? da gerekti?ini belirterek bu bar??man?n, hata yapanlar?n veya cinayet i?leyenlerin bunlar? kabul etmesiyle ba?layabilece?ini ileri sürmü?tür. Bu sözlerden iki ülke aras?nda normal ili?ki kurulabilmesi için Türkiye’nin sözde soyk?r?m? tan?mas? gerekti?i gibi bir sonuç ç?kmaktad?r. Ancak Koçaryan Türkiye ile önko?ul olmadan diplomatik ili?ki kurmak istediklerini de belirterek Türkiye’nin “soyk?r?m?” tan?mas?n? beklemeyeceklerini de belirtmi?tir. Sözlerindeki bu çeli?ki, bir yandan diasporan?n “soyk?r?m” tutkusunu tatmin ederken, di?er yandan Türkiye ile normal ili?ki kurmak niyetini tekrarlamak istemesinden ileri gelmektedir Ayr?ca Koçaryan, s?n?rlar?n aç?lmas? için Türkiye’nin, Ermeni güçlerinin Karaba?’dan çekilmesini bir önko?ul olarak ileri sürdü?ünü belirtmekte ancak bunun Ermenistan için kabul edilebilir olmad???n? söylemektedir.

Türkiye’nin Ermenistan ile ili?kilerini normal hale getirmek için önko?ullar ileri sürdü?ü do?rudur. Zira Ermenistan, Türkiye’nin bu günkü s?n?rlar?n? tan?may? kabul etmemi?, soyk?r?m iddialar?n?n ba?ka ülkeler ve Türkiye taraf?ndan tan?nmas? için gayret sarf etmi? ve hukuken Azerbaycan’a ba?l? olan Karaba?’? ve bu bölgeyi çevreleyen di?er Azeri topraklar?n? i?gal etmi?tir.

Ermenilerin istedi?i gibi hiçbir önko?ul ileri sürmeden Ermenistan ile ili?ki kuruldu?u takdirde bunun sonucu, bir bedel ödemeden istediklerini alm?? olan Ermenistan’?n Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?mamaya, soyk?r?m iddialar?n? öne sürmeye ve Karaba? ve di?er Azerbaycan topraklar?n? i?gale devam etmesi olacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.