Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HOLLANDA VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
11 2006 - ?KSAREN

!ថ="justify">Bilindi?i gibi Hollanda 2004 y?l?nda AB dönem ba?kanl???n? yürütürken Hollanda Parlamentosu ilk kez 21 Aral?k 2004 tarihinde ald??? bir kararla “Türkiye ile görü?melerde Ermeni Soyk?r?m? konusunu devaml? olarak ve aç?kl?kla ele al?nmas?n?” istemi?ti. Hollanda’da 22 Kas?m’daki yap?lacak seçimlerin yakla?mas?yla birlikte bu ülkedeki Ermeni lobisinde bir hareketlenme görülmeye ba?lanm??t?r. Bu tutum bugün Hollanda’da ya?ayan 400 bin ki?ilik Türk az?nl??? ve seçimlerde aday olan Türk kökenli Hollanda vatanda?lar?na bir bask? unsuru olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Son günlerde bir Türk milletvekili aday?n?n bask?lar neticesinde sözde soyk?r?m iddialar?n? kabul eden bir tav?r sergilemesi üç aday?n da soyk?r?m iddialar?n? reddetti?i için parti listesinden ç?kar?lmas? bu tutumun bir devam? olarak görülebilir.

Hollanda’n?n en büyük siyasi partilerinden olan Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Türklerin a??rl?kl? olarak destekledi?i Sosyal Demokrat ??çi Partisi’nin (PvdA) ald??? Türk adaylar?n? listeden ç?karma karar? Hollanda’da gerginli?i t?rmand?ran ilk ad?m olmu?tur. Türk kökenli adaylar önceleri Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? kabul etmediklerini belirtmi?lerdir. Bunun hemen ard?ndan Ermeni diasporas?n?n parti yetkililerine yapm?? oldu?u yo?un bask? sonucu kendilerine sözde soyk?r?m? tan?d?klar?na dair bir senet imzalat?lm??t?r. 22 Kas?m’da yap?lacak seçimin yakla?mas?yla birlikte bu senet de yeterli olmam?? ve Ermeniler siyasi partilerin yetkililerine Türk kökenli adaylar?n soyk?r?m konusunda net bir tav?r almalar? gerekti?ini belirten bir mektup göndermi?lerdir. Bu mektubun ard?ndan muhalefeti temsil eden Sosyal Demokrat ??çi Partisi Erdinç Saçan’dan sözde soyk?r?m? kabul etmesini istemi? ve Saçan’?n bunu reddetmesi üzerine parti listesinden ad? ç?kar?lm??t?r. Ard?ndan iktidardaki Hristiyan Demokrat Partisi Türk kökenli Ayhan Tonca ve Osman Elmac?’y? ayn? nedenle listeden ç?karm??t?r. Saçan’?n listeden ad?n?n ç?kar?lmas?yla birlikte ayn? partideki Türk kökenli ve daha önce sözde soyk?r?m? reddeden, iki numaral? aday? Nebahat Albayrak da siyasi endi?elerin ve parti yetkililerinin bask?s?yla Hollanda’n?n haftal?k HP/De Tijd dergisine verdi?i röportaj?nda, "Soyk?r?m? kabul ediyorum ama bunun olu? ?eklinin de ara?t?r?lmas? gerekti?i görü?ündeyim" ifadelerini kullanm??t?r. Çok k?sa bir zaman sonra yapt??? yanl???n fark?na vararak bu kez kendisinin yanl?? anla??ld???n? belirtmi? "Kimli?imi ayaklar alt?na alacak siyasetçi de?ilim, soyk?r?mla ilgili her yerde her zaman ayn? görü?leri savundum.” diyerek  kas?tl? ve kan?tlanm?? bir Ermeni soyk?r?m?n? tan?d???n? hiçbir zaman ve hiçbir yerde söylemedi?ini ifade etmi?tir.

Sonuç olarak Hollanda’daki bu geli?meler bu ülkedeki Türk toplumunu siyasetten uzakla?t?ran bir etki yapt??? için kayg? vericidir. Ayr?ca Hollanda bas?n?n?n da Türk kökenli adaylar? karalama kampanyas?na kat?lmas? Hollanda’daki Türk toplumunda soru i?aretleri olu?mas?na neden olmu?tur. Bu vesileyle AB’nin sürekli Türkiye’ye ifade özgürlü?ü ve demokrasi konusunda yöneltmi? oldu?u ele?tirilerin de ne kadar tek yanl? oldu?u bir kez daha görülmü?tür. AB ve Birli?e üye ülkeler, Türkiye’yi Ermeni soyk?r?m?n?n varl???n? kabul eden ki?ileri yarg?lad??? için sert bir dille ele?tirirken, AB üyesi Hollanda’n?n Türk adaylara yönelik yapt??? ayr?mc?l?k konusunda nedense sessiz kalmay? tercih etmi?tir.

Hollanda’daki Türk toplumunun 22 Kas?m seçimlerinde oy kullan?rken Türk kökenli adaylara yap?lan muameleleri hat?rlamalar? yerinde olacakt?r.

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »