Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

FRANSA'YA NE YAPMALI?

Hasan Celal GÜZEL
10 2006 - Radikal

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">
Tarihe dönüp de bir bak?n?z. Biz bu nankör Frenkleri hep koruduk ve onlarla iyi geçinmeye çal??t?k. 1525'te ?arlken'e esir dü?en Fransa Kral? Fransuva (Kanunî'nin hitab?yla Françeska ) ve annesi Dü?es Dangolen'in Muhte?em Süleyman'a yard?m dileyen mektuplar? üzerine Osmanl?'n?n yard?m? olmasayd?, belki de bugün Fransa diye bir ülke olmazd?. Lâkin Frans?zlar, her f?rsatta aleyhimizde oldular. Kanunî'nin kapitülasyonlar?yla semirenler, daha sonra Osmanl? memalikini sömürmeye koyuldular.
Frans?z tarihi, yüzk?zart?c? soyk?r?mlarla doludur. Sadece birkaç tanesini sayal?m:
24 A?ustos 1572 gecesi, St. Bartelemi yortusunda 50 binden fazla Protestan?, s?rf mezhep fark? yüzünden kestiler; 1789 Frans?z ?htilâli'nden sonra onbinlerce ki?iyi icat ettikleri giyotinle katlettiler; Afrika'daki sömürgelerinde milyonlarca ki?iyi gözlerini k?rpmadan öldürdüler. Soyk?r?m olarak kabul ettirilmeye çal???lan 1915'teki Ermeni tehcirinden yar?m as?r sonra 1954-1962 y?llar? aras?nda uygulad?klar? soyk?r?m ve zulüm politikalar?yla bir milyondan fazla Cezayirli'yi alçakça katlettiler.
Kimsenin üzerinde durmad??? bir olay? hat?rlatmak istiyorum. Millî Mücadele s?ras?nda Frans?zlaz, Ermenilerle birlikte, 25 bin nüfuslu Antep ?ehrimizin yakla??k dörtte birini, 6317 Türk'ü ?ehit ettiler.
***
Bizim Tanzimat ve Me?rutiyet ayd?n?m?z, modernle?me sürecinde Frans?z hayranl???n? marifet saym??t?r. Jöntürkler, Osmanl? aleyhindeki faaliyetlerini genellikle Paris'ten yürütmü?lerdir. Bat?l? anlamda ilk üniversitemizin rektörü Hoca Tahsin Efendi'nin ?u beyiti, bir
k?s?m Osmanl? ayd?n?ndaki Frans?z hayranl???n? nas?l da aksettiriyor:
'Paris'e git hey efendi, akl-? fikrin vâr ise
Âleme gelmi? say?lmaz, gitmeyenler Paris'e'
Bu hayranl?k, ne yaz?k ki Cumhuriyet'in ilk döneminde de devam etmi?; 1950'li y?llardan sonra yerini Amerikan hayranl???na b?rakm??t?r. Öyle ki, ar?dilcilik iddias?yla bin y?ld?r kulland???m?z kelimeleri dilimizden atarken, Frans?zca (?imdi de ?ngilizce) sözcüklere kap?m?z? ard?na kadar açt?k.
Sadece bu kadarla kalsa belki çok önemli olmazd?. Ancak, bütün hukukî ve idarî te?kilâtlanmam?z? Fransa'dan kopya ettik. En önemlisi de, 'Frans?z laisizmi'ni türünün tek örne?i olarak demokratik sekülarizmden ve laiklik anlay???ndan farkl? ?ekilde, mübala?a ederek 'din-devlet çat??mas?'na sebep olduk.
***
??te ?imdi bu Fransa kalkm??, bir avuç Ermeni diyasporas?n?n ve Ermenistan'?n hat?r? için küçük politik hesaplarla Türkiye ve Türk dü?manl??? yap?yor. Bunu yaparken de 'dü?ünce ve dü?ünceyi ifade hürriyeti'ni hiçe say?yor.
O halde biz ne yapmal?y?z?
Türkiye'de, 'Ermeni soyk?r?m? vard?r' diyenleri suç i?lemi? kabul ederek cezaland?racak bir kanun ç?karmam?z isabetli olmayacakt?r. Unutmayal?m ki, iki yanl?? bir do?ru etmez.
Gene, Fransa'n?n Cezayir katliam? yoktur diyeni cezaland?racak bir kanun da ayn? mahiyette olacakt?r. Türkiye, Fransa'n?n tahrikiyle kendi ülkesinde 'dü?ünce ve dü?ünceyi ifade hürriyeti'ni ortadan kald?racak veya k?s?tlayacak hukukî metinler düzenlememelidir. Mecelle'nin
tâbiriyle 'Sui misâl emsâl olmaz'.
Yap?lacaklar? ?u ?ekilde özetleyebiliriz:
1. TBMM, Fransa'n?n Cezayir soyk?r?m? hakk?nda bir karar kabul etmelidir.
2. Türkiye, Fransa'n?n Cezayir soyk?r?m?n?n di?er ülkelerin de parlamentolar?nda kabul edilmesine çal??mal?d?r.
3. Fransa ile önemli ekonomik ve ticarî münasebetler dondurulmal?d?r.
4. Kamuoyunda Frans?z mallar? aleyhinde kampanya yürütülmelidir.
5. Fransa ile kültürel münasebetler asgarîye indirilmelidir.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »