Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HER ?EY B?TMED?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
12 2006 - ?KSAREN

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul etmediklerini aç?kça söyleyen ki?ilere hapis ve para cezas? verilmesine hükmeden kanun tasar?s? Frans?z Ulusal Meclisinde bugün  kabul edildi.

Ancak tasar? halen kanunla?m?? de?ildir.  Bunun için Frans?z Senatosu taraf?ndan da kabul edilmesi gerekmektedir.  Senato’nun gündemine girmesi de Frans?z Hükümetinin r?zas?na ba?l?d?r. Hükümet Sosyalistlerin bu tasar?s?n? üstlenmedi?ini aç?klam??t?r. Bu tutumuna sad?k kal?rsa Senato’da müzakeresine izin verilmesine raz? olmamas? beklenir. Ancak seçimlerin yakla?t??? bir ortamda Hükümet’in Sosyalistlerle bir bilek güre?ine girmek istememesi de mümkündür. Bir di?er olas?l?k da Senato’nun tasar?y? baz? de?i?ikliklerle onaylamas?d?r. Esas? itibariyle ifade özgürlü?ünün bir ihlali oldu?u için tasar?n?n de?i?ikliklere u?ramas? da normaldir. Ancak de?i?iklik yap?ld?ktan sonra Ulusal Meclis taraf?ndan tekrar ele al?nmas? gerekecektir. Ayn? metin üzerinde mutab?k kal?ncaya kadar tasar? iki Meclis aras?nda gidip gelecektir. Bu senaryo Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? tan?yan kanunun 2001 y?l?nda kabul edilmesinden önce ya?anm??t?r; yeniden ya?anmas? ciddi bir olas?l?kt?r.

Bundan sonra da kanunun Cumhurba?kan? taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir. Onaylamad??? taktirde Anayasa Mahkemesine kadar giden uzun bir süreç ya?anacakt?r. Jacques Chirac, taraftar olmad???n? bildirmesine ra?men, kendisine yöneltilecek ele?tirileri göze alamayarak 2001 y?l?nda kabul edilen kanunu onaylam??t?. Bu gün kabul edilen tasar? yukar?da de?indi?imiz tüm evrelerden geçip Cumhurba?kan?na sunulacak hale geldi?i zaman, büyük olas?l?kla  bu makamda Jacques Chirac bulunmayacakt?r. Halen en güçlü adaylar  olarak gösterilen Sosyalist Royal ile iktidar partisinden ?çi?leri Bakan? Sarkozy Cumhurba?kan? olurlarsa bu tasar?y? memnuniyetle imzalayacaklard?r.

Cumhurba?kan? imzalasa dahi 60 milletvekili ve/veya senatörün kanunu Anayasa Mahkemesine götürme hakk? vard?r. Ancak günümüz Fransa’s?nda, bu say?da parlamenterin Türkiye’nin lehine bir giri?ime kat?lmalar?n? beklemek gerçekçi de?ildir.

K?saca, her ?ey bitmemi?tir ama buna sevinmek de hiç do?ru de?ildir. Bundan sonra, 2001 y?l?nda kabul edilen kanunun onaylanma sürecinde görüldü?ü gibi, belki de birkaç y?l sürecek ve Türkiye’den en olmad?k taleplerin ileri sürülece?i  bir dönem ba?layacakt?r. Türkiye’nin Ermenistan’la olan s?n?r?n? açt??? taktirde bu tasar?n?n kanunla?mas?n?n önlenece?i teklifi gibi.

Asl?nda bu tasar?n?n en k?sa sürede kanunla?mas? Türkiye’nin lehinedir. Zira o zaman bu kanunu iptal ettirmek ve ayn? zamanda soyk?r?m iddialar?na hukuksal alanda kar?? ç?kmak olana?? do?acakt?r.  Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesinin 10. maddesi ifade özgürlü?üne dairdir ve bu özgürlü?ün kanaat özgürlü?ü ile haber veya fikir alma ve verme özgürlü?ünü içerdi?ini belirtmektedir. Frans?z Meclisi’nde onaylanan tasar? ki?ilerin kanaatlerini özgürce belirtme özgürlü?ünü ihlal etmektedir. Sözle?menin 33. maddesine göre Türkiye,  bu kanun nedeniyle  Fransa aleyhinde Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesinde dava açmak hakk?na sahiptir.  Bu kanundan, “Ermeni soyk?r?m? yoktur” dedikleri için hapsedilmek ve/veya para cezas?na çarpt?r?lmak suretiyle zarar gören ki?iler de Sözle?menin 34. maddesi gere?ince, Fransa aleyhine dava açabileceklerdir.

?yi haz?rlan?ld??? taktirde bu davalar?n kazan?lmas? ?ans? yüksektir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »