Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

Ç?ÇEK ?SV?ÇREL? BAKANA NASIL TAKILDI?

Semih İDİZ
10 2006 - Milliyet

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Frans?z Parlamentosu sayesinde, Ermeni soyk?r?m? konusunun hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da akademik de?il, yasal bir zemine oturtma çabalar?n? önümüzdeki hafta tekrar hararetle tart??aca??z. Bu tart??malar s?ras?nda olan yine fikir özgürlü?üne olacak.

 

Hatta ?sviçre bu yüzünden ?imdiden kar??t?. Nedeni de, Ankara'y? bu hafta ziyaret eden Adalet Bakan? Christoph Blocher'in ülkesinde "Ermeni soyk?r?m? olmad?" diyenleri cezaland?rmak için kullan?lan yasay? ele?tiren sözleri.

 

Blocher, "?rkç?l?kla mücadele"yi öngören, ?sviçre ceza kanununun 216 say?l? maddesinin Ermeni soyk?r?m? konusunu kapsayacak ?ekilde yorumlanarak uygulanmas?n? ele?tirerek, bu yasan?n ba??n? a?r?tt???n? söylemi?ti.

 

Adalet Bakan? Cemil Çiçek ile görü?mesi s?ras?nda Blocher ayr?ca, "Bu yasan?n önde gelen bir Türk tarihçisine kar?? kullan?labilece?ini kimse hayal edemezdi" demi?ti. Kastetti?i tarihçi, tabii ki, Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Halaço?lu'dur.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Bakan bas?n?n boy hedefi

 

?sviçre Adalet Bakan?'n?n bu sözleri ülkesini an?nda elektriklendirmi?. ?çi?leri Bakan? Pascal Couchepin bunlar? "kabul edilemez" bulurken, Cumhurba?kan? Moritz Leuenberger, kabinenin, Adalet Bakan?'n?n sözlerini tart??mak üzere hemen toplanmas? gerekti?ini söylemi?.

 

Bas?n?n da boy hedefi yapt??? Blocher'in bu sözleri genel olarak "Türkiye'ye ?irin görünme çabas?" olarak yorumlan?yormu?. Ancak Blocher de, 216 say?l? maddenin ba? a?r?tt???n? uzun süreyle savundu?unu, bu nedenle, "tutarl?" oldu?unu kendisini ele?tirenlere anlatmaya çal???yormu?.

 

Bunu asl?nda Bakan'? sert bir ?ekilde ele?tiren ülkenin önde gelen hukukçular?ndan Marcel Niggli de do?ruluyor. Bas?na konu?an Niggli, Blocher'in mensubu oldu?u ?sviçre Halk Partisi'nin bu yasay? kald?rmak için ba??ndan beri çaba gösterdi?ini itiraf etmi?.

 

Söz konusu yasa 1994 y?l?nda halkoylamas?yla kabul edilmi?. Amac? ise Yahudi soyk?r?m?n? inkâr edenleri cezaland?rmakm??. Ancak, 301'inci maddenin bizde "esnek" yorumlanmas?na benzeyen -ve hukuken tart??mal? olan- bir ?ekilde Ermeni soyk?r?m? konusuna te?mil edilmi?.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

7 milyon ve 70 milyon esprisi

 

?sviçreli kaynaklara göre, Blocher ayr?ca, "Benden Türkiye'de fikir özgürlü?ünü savunmam? isteyenler, kendi ülkelerinde fikir özgürlü?ünün k?s?tlanmas?n? savunuyorlar" diyerek ?öyle konu?uyormu?:

 

" 'Türklerle Ermeniler bir araya gelip bu i?i görü?sünler' diyoruz. Peki diyelim ki toplant? ?sviçre'de yap?ld?. O zaman gelen Türkleri 'Ermeni soyk?r?m? olmad?' dedikleri için mahkemeye mi ç?karaca??z?

 

Hat?rlayal?m, Hrant Dink de Türkiye için benzeri bir ?ey demi?ti. Bundan da görülece?i gibi, bu konu içeride oldu?u kadar d??ar?da da "ba? a?r?tmaya" ba?lad?. Parsay? ise, tabii ki, "Ermeni propaganda makinesi" topluyor.

 

Çok "ba? a?r?tacak" olan bu konuyu burada yine de esprili bir ?ekilde kapatmak istiyorum. Ülkesindeki tepkiler üzerine, Blocher Cemil Çiçek'e, "Sözlerimden dolay? yedi milyon ?sviçreli üzerime geliyor" diye ?ikâyet etmi?. Çiçek de, klasik haz?r cevaplar?ndan birini patlatarak, "Hiç üzülme dostum. Arkanda yetmi? milyon Türk var" diye Blocher'i teselli etmi?.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »